Zuzana Čaputová

Člen strany: Progresívne Slovensko ()


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Zuzana Čaputová

Zuzana Čaputová

Ako som už spomínala v médiách, na formálne vyjednávanie by som veľmi rada rešpektujúc odbornosť tlmočníkov, zrejme využila túto službu (…).

Výrok Zuzany Čaputovej hodnotíme ako pravdivý. O možnosti využitia služieb tlmočníkov sa vyjadrila už v predvolebnej diskusii RTVS Voľby prezidenta 2019 – 2. kolo – DUEL (dostupné v archíve RTVS tu, približne od 05:21 do 05:43), ktorá bola odvysielaná 23.3.2019. Túto voľbu nevníma ako príťaž alebo nevýhodu, skôr naopak, ako „zodpovedný krok“, najmä z dôvodu, že obsah oficiálnych rokovaní si vyžaduje presnosť vyjadrovania. O priebehu tejto predvolebnej diskusie informoval na svojich stránkach aj napríklad portál webnoviny.sk.

V súčasnosti možno chápať tlmočníka ako súčasť nediplomatického personálu, konkrétne administratívnej a technickej zložky. V minulosti boli internými zamestnancami MZvaEZ SR, v súčasnosti predstavujú už externých zamestnancov, ktorých služby sa získavajú prostredníctvom vypísania konkurzu na ich dodávku (.pdf, s. 698). Podľa dohodnutých podmienok sa môže realizovať tlmočenie oficiálnych rokovaní vo viacerých podobách. Ako pokračuje M. Smetanová, so službami tlmočníka sa počíta „počas rôznych foriem spoločenského styku (...) ako napr. pracovné raňajky, obed, večera, recepcia, čaša vína, koktail party, čaj, záhradná slávnosť, hudobný/tanečný večer, ples, filmové predstavenie ai.“ (.pdf, s. 700).

Ja keď som nastupovala na koncipientsku prax bola som 13 rokov (praxe, pozn.)… Od fakulty, ja som počas fakulty pracovala na právnom oddelení na mestskom úrade, potom som bola dva roky právnička, k tomu som si spravila 4 (roky, pozn.) a ešte niekoľko mesiacov koncipientskej praxe. Dokopy to bolo viac ako 3 roky (…) a to potvrdila aj komora.

V diskusii sa Zuzana Čaputová snažila argumentovať tým, že určitú prax v oblasti práva mala už pred začatím koncipientskej praxe. Konkrétne malo ísť o 13-ročnú prax, avšak keďže nie je známy presný začiatok jej pôsobenia na právnom oddelení Mestského úradu v Pezinku (kedy presne počas jej štúdia to bolo), hodnotíme výrok ako neoveriteľný.


Zuzana Čaputová študovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v rozmedzí rokov 1991-1996. Počas štúdia a aj po jeho skončení, pôsobila v Pezinku ako asistentka na právnom oddelení Mestského úradu, neskôr ako zástupkyňa prednostu Mestského úradu. Od roku 2001 do roku 2017 spolupracovala so združením Via Iuris (od roku 2010 ako advokátka)(TASR). Koncipientskú prax začala v auguste 2005 v trvaní ‚‚4 roky, 2 mesiace, 25 dní” ako uviedla vo svojom stanovisku aj Slovenská advokátska komora.

Vtedy platné predpisy, sú k tomu stanoviská iných právnikov vrátane ústavného právnika pána Kubinu, vtedy nevyžadovalo ani dokonca dnes súbeh koncipientskej praxe s výkonom živnosti alebo súbeh advokátskej praxe so živnosťou nie je problém.

Možnosť súbehu koncipientskej praxe a výkonu živnosti v súčasnosti, a aj v dobe, kedy koncipientskú prax vykonávala Zuzana Čaputová, potvrdili viacerí právnici. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

 

Právnik Peter Kubina pre Denník N potvrdil, že súbeh živnosti a výkonu koncipientskej praxe „nie je porušením zákona a nebolo to porušením zákona ani v čase, keď podľa zverejnených informácií vykonávala koncipientskú prax Zuzana Čaputová“. Advokát Tomáš Kamenec, u ktorého časť koncipientskej praxe Čaputová absolvovala, vyjadril presvedčenie, že „ju vykonala riadne, v súlade s vtedy platným zákonom o advokácii, ako aj vnútornými predpismi advokátskej komory“. Advokátka Eva Kováčechová, u ktorej Čaputová ako koncipientka začínala, pre Denník N potvrdila, že o jej živnosti vedela. „Podľa mojich informácií však nevykonávala činnosť, ktorá by bola nezlučiteľná s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta.

 

V súčasnosti Zákon č. 586/2003 §62 ods. 1 písm. d) hovorí:

(1)  Komora zapíše do zoznamu advokátskych koncipientov na návrh advokáta, verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, usadeného euroadvokáta alebo organizačnej zložky zahraničného združenia, ktorí sú zapísaní v príslušnom zozname vedenom komorou najmenej tri roky do 15 dní toho, kto (...)

d)  je v pracovnom pomere s advokátom, verejnou obchodnou spoločnosťou, komanditnou spoločnosťou alebo so spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom nie je súčasne v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s iným zamestnávateľom okrem pedagogickej, publikačnej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti alebo činnosti, ktorá nie je v rozpore s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta; o rozpore pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta rozhoduje komora.“
Posledná vyznačená časť ods. 1 písmena d) bola do zákona pridaná v roku 2013.

Sú dohľadateľné disciplinárne rozhodnutia, kedy komisia na podnet, že zrejme koncipient možno nestíhal realizovať tú prax, posudzovala, či tento súbeh je možný a skonštatovala, že to možné je. Išlo o súbeh so živnosťou, bol to asistent poslanca a zároveň mal realitnú kanceláriu (…). Bolo to v tom období ako ja som robila koncipientsku prax. Toto nebolo kolízne.

Disciplinárne rozhodnutia orgánov Slovenskej advokátskej komory (SAK) v online podobe nie sú verejne dostupné. 25. apríla 2018 bola spustená Wikipédia SAK, ktorá je dostupná po prihlásení len pre advokátov a členov komory. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

 

Advokátka Eva Kováčechová potvrdila existenciu rozhodnutia Disciplinárneho senátu Slovenskej advokátskej komory týkajúceho sa súbehu výkonu koncipientskej praxe a realitnej činnosti koncipienta, pričom senát konštatoval, že nedošlo k disciplinárnemu previneniu.

 

Disciplinárne rozhodnutia Slovenskej advokátskej komory vychádzajú knižne v dvojročných intervaloch. Exempláre sa nachádzajú v Slovenskej národnej knižnici v Martine, Univerzitnej knižnici v Bratislave a v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. Do uzávierky sa nám ich nepodarilo konzultovať.

V 2013 sa vytvorila komisia (Advokátskej komory pre posudzovanie súbežnej činnosti, pozn.)…

Výrok hodnotíme ako  pravdivý. Slovenská advokátska komora na svojej webovej stránke 23.3.2019 uverejnila stanovisko ku koncipientskej praxi Zuzany Čaputovej, v ktorom reaguje na množstvo otázok novinárov doručných komore v priebehu predchádzajúceho týždňa. V stanovisku uvádza, že v roku 2013 bola po zmene Zákona o advokácii zriadená komisia pre zlučiteľnosť výkonu advokácie, resp. koncipientskej praxe s inými povolaniami.

 

Úlohou komisie je posudzovanie žiadostí koncipientov vykonávajúcich ďalšiu činnosť popri koncipientskej praxi, ktorým Zákon o advokácii ukladá povinnosť požiadať Slovenskú advokátsku komoru o vyjadrenie o zlučiteľnosti tejto činnosti s povahou a princípmi prípravy na advokátske povolenie.

SAK ďalej uvádza: „Z dôvodu lepších možností kontroly riadneho výkonu koncipientskej praxe iniciovala Slovenská advokátska komora zmenu Zákona o advokácii s účinnosťou od 1.1. 2013, ktorou sa sprísnili podmienky  výkonu koncipientúry s povinnosťou viesť denný výkaz praxe, taktiež na základe spolupráce so sociálnou poisťovňou máme možnosť kontrolovať, či koncipienti nie sú zároveň zamestnaní u iného zamestnávateľa a vytvorili sme aj už spomínanú komisiu pre zlučiteľnosť.