MUDr. Viliam Novotný

vzdelanie
Lekárska fakulta UK, Bratislava
životopis

Zamestnanie:
lekár – neurochirurg
poslanec NR SR, predseda výboru NR SR pre zdravotníctvo
poradca predsedu vlády pre zdravotníctvo
poslanec v regionálnom zastupiteľstve KSK

Iné:
V uplynulom štvorročnom období venoval zdravotníckej politike, výraznou mierou prispel k zreformovaniu zdravotníckeho systému SR. Ako lokálpatriot sa sústredí aj na regionálnu politiku v rámci KSK a kladie dôraz na vyrovnávanie regionálnych disparít.

V roku 2002 bol zvolený za polanca NR SR za SDKÚ. Bol podpredsedom Výboru NR SR pre zdravotníctvo a vedúcim Stálej delegácie NR SR do Parlamentného zhromaždenia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

V roku 2006 bol znovuzvolený za poslanca NR SR.

(zdroj: osobnosti.sk)

Člen strany: Šanca (Šanca)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Viliam Novotný

Viliam Novotný

Pán minister predložil výboru pre zdravotníctvo správu o stave zdravotníctva v prvej polovici tohto roku a hovorí, že priemerná mzda sestier na Slovensku v roku 2014 bola 929 eur. Teraz im garantuje týmto zákonom mzdy 694 eur alebo 729 eur alebo 823 eur

Správa o stave zdravotníctva za rok 2015 obsahuje údaj o priemernej mzde zdravotných sestier v roku 2014 vo výške 929 euro. Taktiež je pravdou, že novelou zákona je sestrám garantovaný plat od 694 do 823 euro. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Minister Čislák predložil výboru pre zdravotníctvo Správu o stave zdravotníctva za rok 2015. Z údajov z Tabuľky 10, zobrazujúcej vývoj priemernej mesačnej mzdy za roky 2010 až 2014 (zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti MZ SR, VÚC, miest a obcí) vyplýva, že priemerná mzda sestier dosahovala v kalendárnom roku 2014 úroveň 929 EUR (s.48).

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti rozdeľuje zdravotné sestry do troch kategórií, na základ ktorých im následne upravuje len základnú zložku mzdy. Prvú kategóriu tvoria sestry, ktoré získali spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností. Tým bude garantovaná mzda o 0,81-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Druhou kategóriou sú sestry, ktoré nadobudli odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, ktorým bude garantovaná mzda o 0,85-násobok a poslednou, treťou kategóriou sú sestry, ktoré disponujú spôsobilosťou pre výkon tzv. špecializovaných pracovných činností. Tejto kategórii zdravotných sestier bude garantovaný 0,96-násobok.

Priemerná mzda v slovenskom hospodárstve v roku 2014 dosiahla sumu 858 euro. Vynásobením priemernej mzdy v hospodárstve z roku 2014 vyššie spomenutými násobkami získame sumy približne 694, 729 a 823 euro, ako správne poznamenal Novotný.


Nechal ju tam pán minister Mikloš (rezervu pre ministerstvo zdravotníctva v rokoch 2011, 2012, pozn.).

Podobný výrok z úst poslanca Novotného už Demagog.SK overoval- z relácie V politike zo septembra 2012.
Spomínaná rezerva nebola produktom vládneho plánu, ale navrhol ju vtedy opozičný SMER. Podobne zisky z iného výberu zdravotného poistenia vyšli z produkcie SMERu. Výrok preto považujeme za zavádzajúci.

Podľa správy TASR by zo zmeny výberu poistného mal štát získať dodatočných približne 30 miliónov eur. Tento zákon však predkladal poslanec Raši zo strany SMER a stalo sa tak až 17.4.2012, teda už po výmene vlády.

Rezerva 50 miliónov pre potreby zdravotníctva skutočne vznikla za doby ministra Mikloša, no išlo o návrh. Jej skutočný vznik však iniciovala strana SMER, ktorá ňou podmienila svoju podporu štátnemu rozpočtu. 

…podľa zákona v roku 2012 mali byť platy sestier v rozmedzí 640 až 930 eur v hrubom. V princípe to sestry v štátnych nemocniciach dosiahli. Maximálny strop garantovaný týmto zákonom pre špecializované pracovné činnosti, to znamená sestru magistru, ktorá má svoju atestáciu, teda špecializačné štúdium, je 823 euro 68 centov.

Novotný hovorí o Zákone upravujúcom platy sestier a pôrodných asistentiek z 1. februára 2012. Návrh zákona bol predložený po štrajku lekárov ešte pred predčasnými parlamentnými voľbami 2012, avšak nakoniec nebol prijatý kvôli konfliktným bodom v súvislosti s Ústavou. Podľa dostupných informácií mal tento zákon garantovať mzdu vo výške, akú približne spomínal poslanec Novotný, teda v rozmedzí 640 až 928 eur v hrubom. V októbri 2013 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek hovorila o platoch zdravotných sestier v rozmedzí 640 až 928 eur, ako hovoril spomínaný zákon z roku 2012. Súčasná novela zákona rozdeľuje sestričky do troch kategórií. Špecializované pracovné činnosti (magistry) budú dostávať mzdu vo výške (s.1) 0,96-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve spred 2 rokov (858 euro), čo predstavuje 823,68 eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Od apríla 2012 vstúpil do platnosti zákon, ktorý určoval výšku minimálneho platu zdravotných sestier. Legislatívny návrh predložili poslanci po štrajku lekárov pred predčasnými voľbami. Minimálny plat sestier mal mať vtedy výšku 640 eur mesačne a dosiahnuť mohol maximálne 928 eur.

Predmetná úprava je Zákon z 1. februára 2012 o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (.pdf), ktorý nadobudol účinnosť od 1. apríla 2012. Úprava platov sa vzťahovala na všetky sestry a pôrodné asistentky bez ohľadu na to, kto je zriaďovateľom zariadenia, kde pracujú. Zákon ďalej zohľadňoval aj odpracované roky v zdravotníctve a taktiež, či ide o sestry alebo pôrodné asistentky, ktoré získali odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných alebo certifikovaných pracovných činností. Zákon bol zastavený, keďže po tom, ako Generálna prokuratúra podala podnet na Ústavný súd, ten rozhodol o rozpore zákona s Ústavou SR.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v októbri 2013 hovorila o priemernej mzde zdravotných sestier, ktorá sa pohybovala v rozmedzí 640 až 930 euro, ako hovoril zákon z roku 2012.

Vo februári 2014 hodnotila úroveň miezd v zdravotníctve. Poukázali na to, že vývoj priemerných miezd lekárov a sestier, ktorý sledujú nepretržite od roku 1989, ukazuje, že u lekárov nastala pozitívna zmena v roku 2008, u sestier v roku 2012 a priaznivý vývoj pretrváva. Zdôrazňuje však veľké rozdiely v priemerných mzdách sestier, ktoré naďalej pretrvávali.

Analýza zo Zdravotníckych novín hovorí :

"V priemerných mzdách sestier sú veľké rozdiely. Vo fakultných, v univerzitných a v špecializovaných nemocniciach dosiahli úroveň 998 eur. Za obdobne náročnú prácu v neziskových organizáciách zarobili za trištvrte roka 2013 len 727 eur. Mnohé sestry takú výšku priemernej mzdy ani nedosiahli.[...] V roku 2012 bola priemerná mzda v národnom hospodárstve 805 eur, v zdravotníctve 909,20 eura, za prvé tri štvrťroky 2013 to bolo 803 eur/949,92 eura."
Ústavný súd v 2012 pozastavil zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a v 2013 ho vyhlásil za protiústavný s odôvodnením, že nemožno zvyšovať platy, ak nie sú dostatočne kryté a pozor, keď tie peniaze včas neprídu k poskytovateľovi.

Nález Ústavného súdu týkajúci sa zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek uvádza, že jedinou protiústavnou skutočnosťou v tomto zákone bolo obmedzenie vlastníckeho práva zásahom do podnikateľskej činnosti súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Nález Ústavného súdu síce uznal, že zvýšenie platov nebolo finančne kryté, no nepovažuje to za protiústavnú skutočnosť. Odôvodnenie rozhodnutia Ústavného súdu navyše neobsahuje zmienky o prípadoch, kedy by peniaze neprišli načas k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.
Zákon č. 62/2012 z februára roku 2012 pojednávajúci o plate sestier a pôrodných asistentiek bol prijímaný v období napĺňania finančných podmienok zdravotníckych pracovníkov.

Rozhodnutím z 11. júla 2012 Ústavný súd Slovenskej republiky pozastavil účinnosť zákona, ktoré nadobudlo účinnosť 31. júla 2012.

Rozhodnutím z 19. júna 2013 ho označil ako "nesúlad zákona č. 62/2012 Z.z. s čl. 20 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky"

V odôvodnení tohto rozhodnutia sa okrem iného píše: 
"117. Ústavný súd považuje námietku protiústavného zásahu do majetku neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za ťažisko prerokúvanej veci. Právna úprava je špecifická tým, že ekonomickú záťaž garantovaných mzdových nárokov sestier presúva mocensky, zákonom na neštátnych poskytovateľov. Tým zasahuje aj do zmluvnej slobody medzi zamestnávateľmi a sestrami, medzi subjektmi v horizontálnom vzťahu, ktorý je ovládaný zásadou slobodnej vôle. Z údajov NZCI vyplýva, že nemalá časť ambulancií sa v dôsledku aplikácie zákona môže dostať do prevádzkovej straty. Ústavný súd musí preskúmať, či sú takéto účinky zákona protiústavné. Už bolo uvedené, že väčšina ambulancií musí mať sestru, pričom ústavný súd ponecháva bokom úvahy o právnych možnostiach „optimalizácie“ v tomto smere."

Ústavný súd teda uznáva, že zvýšenie platov nie je finančne kryté, avšak za jedinú protiústavnú skutočnosť považuje porušenie vlastníckeho práva zásahom do podnikateľskej činnosti tzv. súkromných poskytovateľov- "chýba ochrana slobodnej majetkovej sféry (...) neprimeraná a náhla záťaž do majetku neštátnych poskytovateľov."

(…) Národná rada to (prípadnú potrebu ďalších financií na mzdy, pozn.) vyriešila uznesením, ktoré hovorí o tom, že majú sa všetky prípadné požiadavky vykryť z kapitoly ministerstva zdravotníctva.

Do uznesenia o štátnom rozpočte na rok 2016 a o návrhu verejného rozpočtu na obdobie 2016-2018 sa skutočne dostala časť, ktorá hovorí o tom, že v prípade potreby navýšenia mzdy zdravotníckym pracovníkom, na to budú použité prostriedky z rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva. Na túto časť odkazoval aj minister zdravotníctva Čislák v tejto diskusii.

Pôvodný návrh rozpočtu túto položku neobsahoval, je to poslanecký návrh (.pdf) poslancov za SMER-SD Daniela Duchoňa a Richarda Rašiho. Návrh prešiel so 111 hlasmi za z celkových 130 hlasujúcich poslancov. Návrh žiada doplniť do návrhu rozpočtu ďalší bod, v ktorom sa od vlády SR žiada, aby  garantovala, že financovanie výdavkov, ktoré súvisia s aplikáciou novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,  zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve "je zabezpečené v rámci limitov výdavkov kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR na rok 2016 vrátane odhadovaných výdavkov na úpravy platov ostatných zdravotníckych pracovníov vrátane zdravotných sestier na úrovni 55 mil. eur ročne."

Z hlasovania za tento pozmeňujúci návrh vyplýva, že za hlasovali aj niektorí opoziční poslanci. Niektorí z opozície zase kritizujú taký krok vlády, spolu aj s  poslancom Viliamom Novotným. On sa zdržal hlasovania a svoj kritický postoj vyslovil aj v blogovom príspevku potom, ako uznesenie prešlo.