MUDr. Viliam Čislák

MUDr. Viliam Čislák, MPH, sa narodil 12. marca 1972 v Košiciach. V roku 1997 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 2011 na Fakulte verejného zdravotníctva v Bratislave ako odborník pre riadenie verejného zdravotníctva. V rokoch 1990 – 1991 pracoval ako sanitár vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Košiciach a od roku 1997 do 2003 ako lekár na Klinike úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice L. Pasteura, Košice. V rokoch 2004 až 2007 pôsobil ako lekár v AIR – TRANSPORT EUROPE, spol. s. r. o. v Poprade a do roku 2008 ako lekár, neskôr riaditeľ Záchrannej služby Košice. Od októbra do decembra 2011 bol námestníkom pre liečebno-preventívnu starostlivosť v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave a od 15. decembra 2011 manažérom pre zdravotnú starostlivosť akciovej spoločnosti Svet zdravia.
Je ženatý a má dve deti.
Od 11. apríla 2012 vykonával funkciu štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR a 6. novembra 2014 ho prezident SR Andrej Kiska vymenoval za ministra zdravotníctva.

Člen strany: Bez príslušnosti (Nestraníci)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Viliam Čislák

Viliam Čislák

Parlament prijal pozmeňujúci návrh (tlač 1700), ktorým Ministerstvo zdravotníctva SR prisudzuje navyše 55 miliónov na mzdy pre 38 000 zamestnancov zdravotníckych zariadení. Nevieme však zhodnotiť či sa 16 % navýšenie zakladá na pravde. O priemernom zvýšení o 16 % hovoril len samotný minister Čislák, prvýkrát v septembri 2015. Nezistili sme žiadne oficiálne a vierohodné prepočty, ktoré by tento údaj potvrdzovali. 

Novela zákona o platoch pracovníkov v zdravotníctve určuje platy na základe koeficientov v súvislosti s priemerným platom v národnom hospodárstve. Ten sa každoročne zvyšuje a tak dochádza k následnému navyšovaniu platov aj medzi zdravotníckym personálom. Táto valorizácia však ako taká v zákone zakotvená nie je a neprebieha nezávislo od ostatných oblastí národného hospodárstva. Výrok hodnotíme ako pravdivý.
Najnovšia novela daného zákona "stanovuje minimálnu výšku ich (zdravotných sestier, pozn.) základnej zložky mzdy podľa vzoru úpravy platov lekárov. Napríklad sestra má mať rovnako ako verejný zdravotník či fyzioterapeut základnú zložku mzdy najmenej vo výške 0,81-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve spred dvoch rokov. Právna norma garantuje zdravotníkom platy v štátnych aj súkromných nemocniciach. Na vyššie mzdy pôjde do nemocníc 55 miliónov eur."
Koeficient súčasnej podoby zákona (.pdf, s. 5) sa v prípade zdravotných sestier pohybuje v rozmedzí od najmenej 0,81 po najmenej 0,96 násobku priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Daná výška koeficientu sa vzťahuje na to, či sa sestra venuje odbornej pracovnej činnosti, cetifikovanej pracovnej činnosti, alebo špecializovanej pracovnej činnosti.
Na základe výročných údajov Štatistického úradu SR  (minimálne retrospektívne) vidíme, že priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve má tendenciu z roka na rok narastať. V prípade, že ude tento trend pokračovať aj naďalej, nárast priemerného platu v národnom hospodárstve zabezpečí každoročnú valorizáciu platov zdravotníckych pracovníkov.

..pred letom ešte, keď tento zákon sme riešili, bola ponuka iba 10 miliónov a iba naše štátne nemocnice. Som veľmi rád a to som viackrát spomenul, že sa mi podarilo presadiť a vláda vyčlenila na to 55 miliónov eur a šetríme takýmto spôsobom všetky ústavné zdravotnícke zariadenia.

Podobný výrok sme overovali 29. novembra 2015 v O 5 minút 12. Ešte počas leta 2015 sa navrhovaný zákon o minimálnom základe mzdy
zdravotníckych pracovníkov týkal len zamestnancov nemocníc patriacich
priamo pod Ministerstvo zdravotníctva SR a vyčlenených bolo 10 miliónov
eur. Od septembra 2015 sa však rozšíril aj o zamestnancov nemocníc
súkromných či patriacich pod VÚC, mestá a obce, pričom Čislák garantoval finančný objem vo výške 55 miliónov. Výrok hodnotíme ako
pravdivý.

Ešte po rokovaniach koncom júla 2015
sa rátalo len s navyšovaním základu mzdy u zdravotníckych pracovníkov v
nemocniciach patriacich pod ministerstvo. Pôvodne sa teda navrhovaný
zákon nemal
týkať zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach patriacich pod VÚC,
mestá, obce či pod súkromných vlastníkov. V tomto prípade by na
zvyšovanie platov stačila suma 10 miliónov eur. 

septembri 2015
už mal zákon zahrňovať zvýšenie miezd pre zdravotníckych pracovníkov
ústavných zariadeniach patriacich nielen pod ministerstvo, ale aj pod
VÚC, mestá, obce a aj v súkromných nemocniciach.

Dnes
ostáva suma 10 miliónov pre navýšenie základu mzdy v štátnych
nemocniciach rovnaká, no pribudlo zvyšovanie miezd pre zdravotníckych
pracovníkov aj v neštátnych zariadeniach za ďalších 45 miliónov eur. Novela sa netýka len sestier a pôrodných asistentiek, ale
všetkých 25 kategórií zdravotníckych pracovníkov vo všetkých
nemocniciach na Slovensku.

Zákon vrátil na opätovné prerokovanie do Národnej rady SR prezident SR
Andrej Kiska, v pondelok (14. december 2015) ho odporučil prijať so zmenami.
Upozornil na to, že rozpočtové krytie zákona považuje za nedostatočné. Poslanci Národnej rady SR 15. decembra 2015 opätovne 78 hlasmi schválili zákon o
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý upravuje platy
zdravotníkov.

Podľa posledných dostupných údajov uverejnených v roku 2016 bol posledný zistený stav počtu zdravotných sestier 31 166 (údaj z roku 2014). Výrok hodnotíme ako pravdivý.

V januári 2016 sa objavila správa v médiách (TASR), ktorá sa týkala zistení Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) prezentovaných v dokumente Zdravotníctvo Slovenskej republiky v číslach 2013 (.pdf). Táto správa predkladá štatistiky z oblasti zdravotníctva, medzi inými v nej nájdeme aj počet zdravotníckych pracovníkov a počet zdravotných sestier (.pdf, s. 12). V roku 2013 bol počet zdravotných sestier 31 128, počet pôrodných asistentiek 1 775.  Národné centrum zdravotníckych informácií (.pdf) informuje aj o počte zdravotných sestier na Slovensku v roku 2014 - celkovo 31 166.