Tomáš Galbavý

Člen strany: Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana (SDKÚ-DS)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Tomáš Galbavý

Tomáš Galbavý

To je otázka na pána predsedu, prečo stále máme spoločnosť, ktorá vyciciava peniaze daňových poplatníkov z rozpočtu a neustále rok čo rok ju dotujeme.

TASR, 8. júla 2013:
"Regionálni poslanci na svojom dnešnom rokovaní rozhodli, že základné imanie tejto akciovej spoločnosti zvýšia o 729.000 eur. Peniaze Energo-SK využije okrem iného aj na splatenie svojich záväzkov. Dnešná finančná "injekcia" nie je prvá, ktorú krajská energetická firma z rozpočtu NSK získala. Napríklad v októbri 2009 dostala pôžičku 760.000 eur a o pár mesiacov na to, vo februári 2010, jej kraj požičal ďalších 639.000 eur."
V roku 2012 podľa záverečnej správy Nitriansky kraj zvýšil imanie spoločnosti Energo o 1,25 mil eur.
"2.1. Faktory ovplyvňujúce činnosť v roku 2012:
5. Poskytnutie dotácie na úhradu záväzkov zo strany NSK v objeme 1 600 000,-- €
6. Navýšenie základného imania o 1 250 000,-- €"
V roku 2011 poskytol podľa Záverečného účtu kraj spoločnosti Energo dotáciu v zmysle Zmluvy č.58/2011 o poskytnutí dotácie.
NSK poskytol Energu dotáciu ja v roku 2008 a 2007. Nepodarilo sa nám nájsť informácie o dotáciách z roku 2006, avšak v záverečnom účte na tento rok sa spomína, že NSK ručila za úvery spoločnosti, ktorá už v tomto roku evidovala pohľadávky po splatnosti. Výrok považujeme za pravdivý.

Máme v správe 600 mostov, ktoré sú v havarijnom stave.

T. Galbavý neuvádza presný počet mostov v správe Nitrianskeho samosprávneho kraja a ani ich technický stav. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Podľa Slovenskej správy ciest (SCS), sa v správe Nitrianskeho samosprávneho kraja k roku 2012 nachádzalo presne 526 mostov ako súčasť 2. a 3. triedy. Galbavý uvádza vyššie číslo mostov v správe Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

Nie pravda, že je tento počet, teda všetkých 526 mostov je v havarijnom stave. SCS rozdeľuje stav mostov do siedmich kategórií, pri čom havarijný stav predstavuje kategóriu poslednú. Podľa štatistík sa od roku 2005 neobjavil ani jeden most v správe Nitrianskeho samosprávneho kraja v havarijnom stave. Počet mostov vo veľmi zlom stave (4) a zlom stave (28) je na úrovni 32 mostov. Nie je teda pravdou, že všetky mosty sú v havarijnom stave. 

Od r. 2006 do r. 2013 VÚC opravil medzi 200 alebo 250 km.

Podobný výrok Tomáša Galbavého sme overovali už v debate pred prvým kolom volieb do VÚC. Údaje, ktoré máme k dispozícii však nie sú dostatočné a rovnako ako v minulej debate, aj teraz výroko hodnotíme ako neoveriteľný.

Podľa údajov NSK vo výročných správach v roku 2008 kraj opravil 47,3 km ciest a mostov. V roku 2009 to bolo 40 km ciest a mostov. V roku 2011 to bolo 30,7 km a v roku 2012 58 km ciest. Vo výročných správach chýbajú údaje za roky 2010, 2007 a 2006

Podľa správy SITA NSK zrekonštruoval v rokoch 2006-2011 84,4 km ciest. 

Vyššie uvedené údaje si do určitej miery protirečia a keďže nemáme kompletné údaje z jedného zdroja, výrok hodnotíme ako neoveriteľný. Podľa výročných správ kraj iba v rokoch 2009 a 2011 opravil NSK dokopy 70 km ciest, pri čom SITA tvrdí, že v celom rozmedzí rokov 2006-2011 to bolo iba 84,4 km. Je však nepravdepodobné, že v rokoch, ku ktorým nie sú údaje k dispozícii, bol počet kilometrov opravených ciest taký nízky, dokopy iba cca 14 km.

Musíme si uvedomiť, že rozdiel medzi severom a zaostávajúcim juhom je veľmi veľký (v nezamestnanosti, pozn.), tie nožnice sa veľmi výrazne otvárajú.

Podľa údajov evidovanej nezamestnanosti (mesačných a ročných) je zrejmé, že rozdiely v nezamestnanosti medzi juhom a severom NSK narastajú. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Uvádzame ročnú mieru evidovanej nezamestnanosti v okresoch NSK. Za južný okres Komárno od roku 2009 do 2012 zaznamenal nárast nezamestnanosti z 11,72% na 19,15%, teda nárast o 7,43 p.b.. V severnom okrese Topoľčanoch od roku 2009 do 2012 narástla nezamestnanosť z 11,32% na 12,8%, teda o 1,48 p.b. V ďalšom severnom okrese Zlaté Moravce  od roku 2009 do 2012 narástla nezamestnanosť z 11,52% na 13,26%, teda o 1,74% p.b. Je zrejmé, že rozdiel v nezamestnanosti medzi juhom a severom NSK narastá.
Zdroj: Regstat - ŠÚ SR

Podľa posledných údajov ÚPSVaR, ktorý ako jediný vedie štatistiku nezamestnanosti jednotlivých okresov na Slovensku, sa miera evidovanej nezamestnanosti v nitrianskych okresov pohybuje nasledovne (pre lepšiu predstavu uvádzame tabuľku s porovnaním nezamestnanosti v septembri 2013 a septembri 2009, teda na začiatku uplynulého volebného obdobia (v porovnateľnom mesiaci).

0,0 september 2013 september 2009
Komárno 18,02 14,54
Levice 14,23 14,43
Nitra 10,11 7,46
Nové Zámky 13,11 11,79
Šaľa 11,12 9,59
Topoľčany 12,45 11,01
Zlaté Moravce 12,48 12,20

Aj z údajom ÚPSVaR je evidentné, že práve Komárno, ktoré je najjužnejší kraj v tomto období výrazne poskočilo oproti severnejším okresom ako napr. Topoľčany, Zlaté Moravce. 

Bolo to ich rozhodnutie, ja ich za to nemôžem haniť, veď aj SDKÚ bola v takej koalícii (koalícia so Smerom, pozn.).

Je pravdou, že vo voľbách do samosprávnych krajov v roku 2009 postavila SDKÚ-DS spoločnú kandidátku na poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja so SMER-SD, KDH a HZDS. SDKÚ-DS teda bola v koalícii zo SMER-SD.