Štefan ŠkultétyFiltre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Štefan Škultéty

Štefan Škultéty

Daň z motorových vozidiel (…) Baška ako poslanec NR SR hlasoval za odobratie tejto kompetencie krajom…a tá daň by bola zhruba 14 miliónov eur

Za zákon
upravujúci spôsob vyberania daní z motorových vozidiel, vďaka ktorému
prišli kraje o právomoc vyberať tieto dane, hlasoval aj predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. V rozpočtoch Trenčianskeho samosprávneho kraja sa počitalo so sumou približne 14 miliónov eur z tejto dane, za trojročné obdobie.Výrok Štefana Škultétyho
hodnotíme ako pravdivý.

Zákon č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových
vozidiel, ktorý nahradil v plnej miere jedenástu časť zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, bol schválený Národnou radou Slovenskej
republiky 26. novembra 2014. Zákon pozmenil systém platenia daní z motorových
vozidiel tak, že odobral právomoc vyšším územným celkom určovať túto daň. Daň
bola určená
jednotne zákonom. Takisto sa zmenil účet kam putujú zaplatené dane z motorového
vozidla. Podľa starého zákona
išli peniaze jednotlivým daňovým úradom a následne krajom, nový zákon
stanovil,
že pôjdu rovno do Štátnej pokladnice.

Poslanec za Smer SD Jaroslav Baška 26. novembra 2014 hlasoval
za prijatie zákona č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových
vozidiel. 

Rozpočet Trenčianskeho
samosprávneho kraja pre roky 2013 - 2015 počítal s objemom dane z motorových
vozidiel vo výške 13
551 720 eur za tri roky (.pdf,
s.3). V rozpočte
TSK pre roky 2014 – 2016 sa spomína suma 13 400 000 eur (.pdf,
s.6). Prijatím zákona
č. 361/2014 Z.z. o dani z
motorových vozidiel však kraj o tieto peniaze prišiel, putovali rovno do
Štátnej pokladnice.

Prievidzská nemocnica so sídlom v Bojniciach obhospodaruje viac ako 200 000 ľudí, čo je viac ako naša fakultná nemocnica v Trenčíne…

Webstránka nemocnice so sídlom v Bojniciach poskytuje zdravotnú starostlivosť pre približne 140 tisíc ľudí. Fakultná nemocnica v Trenčíne je koncovou nemocnicou určenou pre celý kraj. Kvôli nesprávnemu údaju o spádovej oblasti nemocnice v Bojniciach hodnotíme výrok ako nepravdivý.
Prievidzská nemocnica so sídlom v Bojniciach je krajskou nemocnicou, čiže je spravovaná krajom, pričom je primárne určená pre konkrétnu spádovú oblasť. Webstránka nemocnice so sídlom v Bojniciach odhaduje spádovú oblasť nemocnice na 140 tisíc, toto číslo nám potvrdil aj analytik zdravotnej politiky Tomáš Szalay. Szalay zároveň upozornil na to, že pre niektoré odbornosti môže byť spádová oblasť väčšia, ak daná špecializácia nie je zastúpená v susedných nemocniciach. Číslo 140 000 používajú aj analytici na Inštitúte zdravotnej politiky.

Podľa staršej analýzy pripravenej krajom poskytuje Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach pre spádové územie s počtom cca 220 tis. obyvateľov. 

Fakultná nemocnica v Trenčíne je zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR. V Trenčianskom kraji je Fakultná nemocnica Trenčín tzv. „koncovým“
zdravotníckym zariadením. 

… najvyššia úmrtnosť, reoperovanosť, nadpriemerná dĺžka hospitalizácie. To sú údaje, ktoré hodnotia naše tri nemocnice (v TSK, pozn.)…

V Trenčianskom samosprávnom kraji sa nachádzajú tri štátne nemocnice: Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica a Nemocnica s poliklinikou v Myjave. V najvyššej úmrtnosti pacientov sa na prvom mieste na Slovensku nachádza nemocnica v Handlovej. Najhoršie výsledky v reoperovanosti má nemocnica v Martine a najvyššiu dĺžku hospitalizácie má nemocnica v Gelnici. Výrok hodnotíme ako nepravdivý. 

Podľa údajov portálu ineko.sk za rok 2016 sa na vrchole rebríčka najvyššej úmrtnosti umiestnila Nemocnica Handlová - 2. súkromná nemocnica, s.r.o. s celkovou úmrtnosťou 17,00 %. Údaj ukazuje pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov k počtu všetkých hospitalizovaných pacientov v danej nemocnici. Nemocnice, ktoré spomína Štefan Škultéty sa nachádzajú až na 16. mieste v rebríčku - nemocnica v Myjave s hodnotou 4 %, na 18. mieste nemocnica v Považskej Bystrici s hodnotou 3,9 %- Nemocnica v Prievidzi sa nachádza na 36. mieste s hodnotou 2,7 %.
"Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov,"  píše INEKO. Vyššie hodnoty pritom znamenajú väčšiu úmrtnosť a teda horšie výsledky.
V údajoch o reoperovanosti najhoršie dopadla nemocnica v Martine s 13,1 %. Nemocnica v Prievidzi sa umiestnila na 4. mieste s hodnotou 8,9 %. Nemocnica v Myjave na 37. mieste s 3,3 % a napokon nemocnica v Považskej Bystrici na 47. mieste s 2,3 %.
Najvyššiu priemernú dĺžku hospitalizácie s hodnotou 19,2 dní má Pro Vitae, n. o., všeobecná nemocnica Gelnica. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach je na 16. mieste s hodnotou 7,1 dní, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica sa umiestnila na 30. mieste s hodnotou 6,4 a Nemocnica s poliklinikou Myjava na 36. mieste s hodnotou 6,1. Keďže v žiadnom zo spomenutých ukazovateľov nie sú nemocnice patriace pod Trenčiansky samosprávny kraj na prvých pozíciach, výrok je nepravdivý.

…máme tam politické nominácie a straníkov, ktorí vedú nemocnice (v TSK, pozn.)…

Členstvo v politických stranách nie je verejne dostupná informácia, preto okrem príslušníkov strán už s nejakou funkciou (napr. krajský poslanec) nie je možné túto informáciu zistiť. Demagog.SK nevie a nebude hodnotiť, či pri obsadení postov riaditeľov daných nemocníc došlo k politickým nomináciam. Keďže aspoň jeden z troch riaditeľov nemocníc je zároveň miestnym poslancom za politickú stranu, hodnotíme výrok ako pravdivý.

Do zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja radíme tri všeobecné nemocnice - NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica a NsP Myjava. Riaditelia nemocníc patriacich pod spomínanú pôsobnosť menuje predseda TSK, ktorým je momentálne Jaroslav Baška, poslanec v politickej strane Smer-SD.

Riaditeľom nemocnice v Považskej Bystrici je MuDr. Igor Steiner, kto je zároveň poslancom v Považskej Bystrici za stranu Smer-SD. Menovaný za riaditeľa bol 2. septembra 2016 Jaroslavom Baškom. 
V NsP Myjava je štatutárny zástupca poverený riadením nemocnice MuDr. Henrich Gašparík, avšak štatutárnym zástupcom je Jaroslav Baška. Terajší riaditeľ bol taktiež menovaný predsedom TSK. Nie je známe, čie je Gašparík členom nejakej politickej strany.
V NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach je riaditeľom Mgr. Ivan GašparovičMenovaný bol Jaroslavom Baškom v auguste 2014. O politickej príslušnosti Gašparoviča tiež nie sú dostupné žiadne informácie.

…máme (TSK, pozn.) z hľadiska financií najzadlženejšie nemocnice…

Zadĺženosť nemocníc sa uvádza podľa záväzkov, ktoré sú po lehote splatnosti. Nemocnice patriace pod Trenčiansku župu sú tri, a sú umiestnené na prvých troch priečkach v kritériách zadĺženosti. Ich dlh dohromady dosahuje viac ako 45 miliónov eur. Na základe týchto údajov hodnotíme výrok ako pravdivý.
Najviac zadĺženou nemocnicou, a to v celoslovenskom merítku, je NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Jej dlh predstavuje takmer 20 miliónov eur, pomer záväzkov po lehote splatnosti k príjmom je 87,9 %. Po nej nasleduje NsP Považská Bystrica s dlhom 18,731 miliónov eur a rebríček uzatvára NsP Myjava s dlhom vo výške 7,596 miliónov eur.

Priemerná zadĺženosť nemocnice na Slovensku dosahuje 1,861 milióna eur.
Najmenej zadĺžené nemocnice sú napríklad Ľubovnianska nemocnica, Nemocnica Snina, alebo Všeobecná nemocnica Gelnica.