Mgr. Peter Pollák

Zamestnanie a pracovné skúsenosti:
apríl 2011 – naďalej trvá
Vysokoškolský pedagóg – odborný asistent
Katedra sociálnej práce, Vysoká škola sociálnej práce a zdravotníctva sv. Alžbety v
Bratislave

august 2010 – február 2011
Generálny štátny radca – riaditeľ odboru koordinácie Horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity
Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

2006 – august 2011
Vysokoškolský pedagóg – odborný asistent
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

2004 – 2006
Vedúci regionálnej kancelárie
Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

2003 – 2004
Tvorba a realizácia projektov
Občianske združenie Dôstojný život Spišská Nová Ves

2001 – 2003
Poradca prednostu Okresného úradu pre rómske komunity
Tvorba analytických a strategických dokumentov
Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi

1998 – 2001
Koordinátor komunitného centra v obci Rudňany
Terénna sociálna práca a komunitná práca s rómskou komunitou
Občianske združenie Dôstojný život, Spišská Nová Ves

Dosiahnuté vzdelanie a kvalifikácia:

2005 – 2009
Sociálna práca
Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
PhD.

2003 – 2005
Sociálna práca so zameraním na rómske spoločenstvo
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Mgr.

2000 – 2003
Sociálna práca
Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Bc.

Jazykové schopnosti:

Rómsky jazyk – samostatný používateľ
Ruský jazyk – samostatný používateľ
Anglický jazyk – používateľ základného jazyka

Iné znalosti a prax:

Organizácia a riadenie tímu
Finančné prostriedky európskych spoločenstiev

Silné stránky: Vzdelanie a dostatok skúseností z oblasti sociálnej práce, pracovné skúsenosti s administráciou EÚ projektov, cieľavedomosť

Člen strany: Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Peter Pollák

Peter Pollák

Len aby sme vedeli o čom teda rozprávame, je tu 12 miliónov eur, ktoré sú k dispozícii na to, aby sme vybudovali komunitné centrá.

Je pravdou, že ministerstvo práce pripravilo Národný projekt štandardizácie služieb a rozširovania siete komunitných centier pre marginalizované rómske komunity cez Fond sociálneho rozvoja.Výzva je ešte z minulého roku. Projekt počíta s vytvorením 60 až 80 komunitných centier s nastavenými štandardizovanými službami, pričom Európsky sociálny fond by mal poskytnúť 20 mil. eur. Nepodarilo sa nám však získať informáciu, či je k dispozícii 12 mil. eur z iných zdrojov.

No za seba ja chcem povedať to a vyzdvihujem práve tých 30 opatrení, ktorá SaS má, lebo aj tam sa nachádza povinná predškolská výchova od 3 rokov.

Výrok je pravdivý, pretože strana Sloboda a Solidarita predstavila 30 opatrení na riešenie rómskej problematiky pod názvom Práca dospelým, vzdelanie deťom, pričom jedno z opatrení (siedme v poradí) sa týka zavedenia povinnej predškolskej výchovy pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia vo veku 3 až 6 rokov. Táto výchova sa má uskutočňovať prednostne v komunitných centrách.

Dnes nemáme vstupné informácie, koľko teda Rómov napríklad je v špeciálnych školách, koľko Rómov je nezamestnaných, toto všetko, tieto informácie my nemáme.

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože v oblasti rómskej problematiky chýbajú (Sme, 9. október 2012) presné údaje, pracuje sa skôr s odhadmi. Ministerstvo vnútra uviedlo, že štatistiky na základe etnicity nevypracovávajú. Výskumy na Slovensku vykonáva najmä OSN a Svetová banka, z ich dát následne čerpá údaje aj ministerstvo vnútra.

Európska komisia nás neustále upozorňuje na riešenie tejto problematiky, Európska komisia nám ponúka finančné prostriedky na to, aby sme túto problematiku dostali oveľa ďalej. Viete, my sme doteraz ani tú pomoc od Európskej komisie nevyužili dostatočne

Je pravda, že Európska komisia upozorňuje na riešenie rómskej problematiky, venuje sa tejto téme prostredníctvom rôznych politík a projektov. Podľa aktuálnej správy (.pdf.s 9-14) nám Európska komisia odporúča zaoberať sa s rómskou problematikou z
hľadiska zdravia, vzdelania a sociálnej inklúzie.
 Európska únia skutočne ponúka finančné prostriedky na riešenie tejto problematiky cez Európsky sociálny fond, Európsky fond pre regionálny rozvoj, Program PROGRESS a viaceré ďalšie programy. Slovensko má problém s nedostatočným čerpaním eurofondov aj v tejto oblasti (.pdf, s.1), na tento problém upozorňujú napríklad mimovládne organizácie.

Máme dobré príklady zo Slovenska. Sú obce, mestá, ktoré to vyriešili (problém z neprispôsbivými občanmi, pozn.)a my si zoberieme príklad práve od tých miest a obcí, kde to poriešili a toto je tou súčasťou reformy.

Tvrdenie P. Polláka je pravda. Za pozitívny príklad zo Slovenska môžeme považovať obec Spišskom Hrnove.

Ako uvádza dokument Úradu pre splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity obecný podnik vznikol ako konkrétne reakcia samosprávy na riešenie nezamestnanosti v obci. Ich pozitívne výsledky by mali slúžiť ako pozitívne príklady pre prácu samospráv vo všetkých regiónoch.

Rozhovor v denníku SME zo 22. októbra 2012 so starostom Spišského Hrnova V. Leneckým: 

"V roku 2007 získal Spišský Hrhov mimoriadnu cenu v súťaži Dedina roka. No vlani sa dostala obec aj do pozornosti expertov Svetovej banky. V Správe o integrácii Rómov na Slovensku ju uvádzajú ako príklad skvelého spolunažívania väčšiny s menšinou. ...Väčšina z nich pracuje, deti dosahujú v škole často výborné výsledky, v obci nenájdete jedinú chatrč, čiernu stavbu či nelegálnu skládku odpadu."