Mgr. Peter Pčolinský

Člen strany: SME RODINA (SME RODINA)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Peter Pčolinský

Peter Pčolinský
Podľa webového sídla Prešovského samosprávneho kraja má kraj 820 697 obyvateľov. Podľa Štatistického úradu SR má kraj 822 310 (údaj za rok 2016). Údaj o 819 977  obyvateľoch PSK zodpovedá údaju za rok 2014TASR zasa uvádza, že v Prešovskom kraji, podľa údajov k 31. máju 2017, naďalej ostáva na vybavenie 431.732 exekučných konaní. Keďže Pčolinský vraví o cca 819- tisíc obyvateľoch, nepracuje síce s aktuálnymi údajmi, no výrok poslanca (z 2.  júna 2017) hodnotíme ako pravdivý.

Je tu (PSK, pozn.) najvyššia miera nezamestnanosti, najnižšia priemerná mzda a najväčší úbytok obyvateľstva do iných regiónov.

Podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny je najvyššia miera nezamestnanosti v rámci SR v Prešovskom samosprávnom kraji. SITA uvádza priemernú mzdu v PSK ako najnižšiu, nakoniec aj Štatistický úrad SR uvádza migračné saldo v PSK ako najnižšie. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Výrok poslanca Petra Pčolinského zaznel  3. júna 2017. Podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny  je nezamestnanosť v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) 11,31 %. V rámci samosprávnych krajov je na tom najlepšie Trnavský (3,11 %), nasleduje Bratislavský (3,60 %), Trenčiansky (4,09 %), Nitriansky (4,99 %), Žilinský (5,43), Banskobystrický (10,07 %), Košický (11,08 %) a ako posledný sa umiestnil práve Prešovský kraj. Údaje sú vedené za jún 2017. 

Čo sa týka priemernej mzdy, SITA uvádza, že v štvrtom kvartáli roku (2016) bola najnižšia práve v Prešovskom samosprávnom kraji, pričom dosiahla hodnotu 798 eur. "Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR vo štvrtom kvartáli roka 2016 medziročne vzrástla o 3,6 % na 990 eur," uvádza sa. Vyššia priemerná mzda, ako v celkovom priemere hospodárstva SR, bola v Bratislavskom samosprávnom kraji, kde dosiahla hodnotu 1235 eur. 

Ohľadom časti výroku o najväčšom úbytku obyvateľstva v PSK čerpáme dáta z Štatistického úradu SR. Za kľúčový ukazovateľ pre posúdenie predmetnej časti výroku považujeme migračné saldo. "Migračné saldo je rozdiel medzi počtom prisťahovaných a vysťahovaných" (.pdf, s.46). Prešovský samosprávny kraj má migračné saldo na úrovni -1564 osôb. Najlepšie je na tom Bratislavský kraj so saldom 6308, nasleduje Trnavský s hodnotou 1545, Košický -264, Nitriansky -337, Žilinský -422 a Trenčiansky -464. Ako posledný sa umiestnil Prešovský samosprávny kraj. Údaje sú vedené za kalendárny rok 2016.

Je nemysliteľné, aby priamo poslanec NR SR a župan mal firmu, ktorá od nominanta Smeru-SD dostane dotáciu 11 miliónov eur.

Predseda PSK (konkrétne firmy, v ktorých je spoluvlastníkom) dostali v roku 2013 doplatok na roky 2014-2026 na výrobu elektriny zo slnečnej energie od URSO. V mene URSO podľa zákona konal jeho predseda a nominant Smeru- SD Jozef Holjenčík. Tento doplatok však dostal na základe zákonnej povinnosti URSO takýto doplatok poskytnúť,nie na základe dotácie z vôle predsedu URSO. Doplatok bol poskytnutý v danom roku desiatkam ďalších firiem. Cena doplatku bola v nami zistených prípadoch väčšinou  vyššia, ako dostali firmy predsedu PSK. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Predmetný výrok poslanca NRSR Pčolinského sme zaznamenali na tlačovej besede 14.  februára 2017.

Podľa zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach na základe paragrafu 5 odseku 6 písmena b "predseda rozhoduje v prvom stupni v konaniach podľa § 13 ods. 1 písm. e) a g) a § 14." V paragrafe 14, odseku 11  predmetného zákona sa uvádza: "Úrad v cenovom konaní schváli alebo určí cenu regulovanému subjektu vydaním cenového rozhodnutia. Úrad môže v cenovom rozhodnutí schváliť alebo určiť aj podmienky uplatnenia ceny. Súčasťou odôvodnenia cenového rozhodnutia je aj vyhodnotenie vplyvu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov. Cenové rozhodnutie podpisuje predseda úradu a podpredseda úradu." Na základe zákona teda môžme poznamenať, že o rozhodnutie podľa paragrafu 14, odseku 11 predmetného zákona vykonal predseda URSO, toho času nominant Smeru- SD Jozef Holjenčík. 

Tvrdenie o "dotácii" si zrejme poslanec Pčolinský vyvodil z rozhodnutia URSO 0651/2014/E-OZ. V ňom sa píše, že :" Pre regulovaný subjekt 1. FVE HUMENNÉ s.r.o., Dostojevského 4532/67, 058 01 Poprad, IČO 45 918 643  úrad s c h v a ľ u j e na roky 2014 až 2026 pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku vo výške 382,61 eura/MWh, vyrobenej zo slnečnej energie v zariadení výrobcu elektriny Fotovoltická elektráreň Humenné - 1. FVE HUMENNÉ s celkovým inštalovaným výkonom 998,2 kW, umiestnenom v k. ú. Humenné na pozemkoch s parc. č. 5367/17 a 5367/22." Rovnako úrad rozhodol, aj ohľadom firmy 2.FVE Humenné. Spoluvlastníkom spomínaných firiem je predseda PSK Peter Chudík. Celkovú sumu "dotácie" si Pčolinský vyrátal z predpokladaného ročného množstvo elektriny, na ktoré sa uplatní doplatok, uvedeného v rozhodnutí úradu. Úrad však takúto "dotáciu" súvisiacu s výrobou slnečnej energie v danom roku schválil niekoľkým desiatkam ďalších subjektov. Napríklad firma 1. Fotovoltaická, s.r.o., Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina, dostala doplatok vo výške 425,12 eura/MWh, firma E K O P R O G R E S " - výrobné družstvo, Zamarovská 260, Zamarovce, 911 05 Trenčín, dostala doplatok vo výške 430,72 eura/MWh, alebo firma A STEEL s.r.o., Popradská 56/B, 040 11 Košice, I, ktorá dostala doplatok vo výške 430,72 eura/MWh.