Peter Oremus

Člen strany: Bez príslušnosti (Nestraníci)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Peter Oremus

Peter Oremus

…(župan, pozn.) má k dispozícii 230 úradníkov, (…).

Podľa Výročnej správy Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2016 priemerný počet zamestnancov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja bol počas účtovného obdobia od 1. januára do 31. decembra 2016 233,93. Výrok, ktorý zverejnil kandidát na svojom Facebook-profile dňa 1. augusta 2017, hodnotíme ako pravdivý.

Individuálna výročná správa je súčasťou účtovnej závierky, vedený ako súčet záväzkov VÚC. V správe za rok 2016 sú dostupné aj informácie o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky - teda NSK (.pdf, str. 65). Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavila účtovná závierka bol 239 (bez predsedu kraja a 2 podpredsedov).  

Ročne sa dáva (v NSK, pozn.) na šport chudobných 300 tis. eur pre celý kraj.

Podľa Výročnej správy Nitrianskeho samosprávneho kraja (za rok 2016) je na základe schváleného rozpočtu vyčlenených na program "Šport" 307 600 eur, pričom táto suma bola pred rokom 2016 výrazne nižšia. Napriek tomu, že táto suma prestavuje len 0,19% celého rozpočtu, NSK vyčleňuje po BSK najviac financií na šport, výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.

Individuálna výročná správa je súčasťou účtovnej závierky, vedený ako súčet záväzkov VÚC. V správe za rok 2016 sú dostupné aj údaje o rozpočte Nitrianskeho samosprávneho kraja pre roky 2014 – 2019 (.pdf, str. 112). Výdavky v NSK na šport (za obdobie 2014 až 2019) sú následovné: 
Za rok 2016 bolo na šport vynaložených presne 213 901,72 eur, čo predstavuje 94,60 percentné čerpanie schváleného rozpočtu na tento účel. Schválená suma bola 226 100 eur.
Suma vyčlenená na šport predstavuje len 0,19% z celkového rozpočtu NSK na rok 2017, avšak aj tak NSK vyčleňuje  druhú najväčšiu sumu na tento podprogram medzi krajmi. Najviac financií je vyčlenených na šport v Bratislavskom kraji, celkom 395 000 eur, čiže 0,32% bežných výdavkov. Výrazne menšia suma je venovaná športu v Trnavskom (60 000 eur), Trenčianskom (73 000 eur) a Banskobystrickom kraji (5 000 eur), menej ako 0,001% celkových výdavkov. V Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji program resp. podprogram "Šport" nemá ani vlastný rozpočet, financie na športové podujatia sú hradené z programu "Vzdelávanie".

Značnú časť pozemkov pod cestami má NSK nevysporiadaných. Každoročne vyčleňuje zo svojho mega rozpočtu úbohých 20 EUR na vysporiadanie vlastníckych vzťahov.

Pod mnohými existujúcimi diaľnicami, rýchlostnými cestami, ale tiež cestami prvej triedy, druhej a aj tretej triedy sú v súčasnosti na Slovensku ešte nevysporiadané pozemky. Výnimkou nie je ani NSK, ale presné odhady o tom, koľko percent pozemkov pod cestami, ktoré sú vo vlastníctve kraja (teda cesty II. a III. triedy) neexistujú. Kraj každoročne vyčleňuje financie na vysporiadanie vlastníckych vzťahov, od roku 2014 presne 20 eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Problematika nevysporiadaných pozemkov pod štátnymi a aj krajskými cestami je zatiaľ nevyriešenou otázkou na ktorú nedávno upozornil aj minister dopravy Árpád Érsek (MOST-HÍD). Napríklad Slovenská správa ciest (SSC) pre TASR vyčíslila, že nevysporiadaných pozemkov pod cestami prvej triedy je asi 40 %. Podľa odborníkov ide o časovanú bombu pre štátny rozpočet. Inštitút pre dopravu a hospodárstvo odhaduje, že len na úplné vysporiadanie pozemkov pod diaľnicami, rýchlostnými cestami a cestami prvej triedy by štát potreboval približne 3,5 miliardy eur. Napriek tomu, že v poslednej dobe téma nevysporiadaných pozemkov pod cestami rezonuje v médiach často, neexistuje presná štatistika o nich. 
Podľa župana NSK, Milana Belicu nevysporiadané pozemky pod krajskými cestami sú zásadným problémom pri rekonštrukciách ciest. Nitriansky samosprávny kraj vlastní 2 050 kilometrov ciest druhej a tretej triedy. Podľa Belicu by na vysporiadanie pozemkov pod cestami nestačil ani celý rozpočet kraja, pretože podľa jeho odhadov až 85 percent pozemkov pod cestami je nevysporiadaných. Problémom je, že vyššie územné celky podľa zákona nemôžu investovať do cudzieho majetku. Chyba sa podľa Belicu stala pri delimitácii majetku zo štátu na kraje, ktoré dostali cesty, no pozemky pod cestami sú nevysporiadané. Podľa názoru župana zakročiť by mal štát. „Je nevyhnutné, aby sa prijal zákon, že majetok je zamenený povedzme za majetok Slovenského pozemkového fondu a ten už nech si potom vysporadúva tieto svoje požiadavky. Pokiaľ by došlo k vysporiadaniu na úkor Slovenského pozemkového fondu, nebude to mať žiadny negatívny dopad na štátny rozpočet,“ uviedol Belica.
Od roku 2014 NSK vyčleňuje na podprogram "Odkúpenie stavieb realiz.miest.samosprávami dotýk. sa ciest II.a III.tr. a odkúpenie pozemkov vo vlast. miest. samospráv pod stavbami dot. sa ciest II.a III.tr." presne 20 eur. V roku 2013 bola táto suma ešte 100 eur.