Peter Ondák

Člen strany: Bez príslušnosti (Nestraníci)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Peter Ondák

Peter Ondák

Mesto obralo školu (v Trnovom, pozn.) o 9-tisíc plus o 6-tisíc na ešte iných veciach.

Správa o kontrole ZŠ s MŠ Dolná Trnovská uvádza pochybenie zriaďovateľa (Žilina), ktorý nepoukazoval také finančné prostriedky, v akom rozsahu boli určené záväznými ukazovateľmi v rozpočte mesta. Mesto teda skutočne "obralo" školu o časť prostriedkov. Demagog.SK nezistil o akú sumu išlo. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.
Demagog.SK zistil, že v júni 2014 bol poverený kontrolór na vykonanie kontroly v ZŠ s MŠ Dolná Trnovská. 
Správa (.pdf, s. 1-4) o výsledku kontroly bola predložená v septembri 2014 a uvádza:
"Na základe vykonanej kontroly nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými 
prostriedkami v kontrolovanom subjekte Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, 
010 01 Žilina kontrolný orgán zistil celkom 41 kontrolných zistení. Kontrolné zistenia uvedené 
v tejto správe poukazujú na nedodržiavanie platnej legislatívy, vnútorné smernice, ktoré si 
kontrolovaný subjekt prijal, ako aj na vnútorné smernice, ktoré prijal zriaďovateľ, avšak vzťahujú 
sa aj na kontrolovaný subjekt. 

Na strane kontrolovaného subjektu, ale aj zo strany zriaďovateľa neboli dodržané legislatívne 
postupy v súvislosti s poukazovaním finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 
v rozpočtovom roku.
 V tomto prípade kontrolný orgán poukazuje na skutočnosť, že zo 
strany zriaďovateľa dochádza k pochybeniu v tom, že nepoukazuje finančné prostriedky 
v rozsahu, ktoré boli určené záväznými ukazovateľmi určenými v rozpočte."


Mesto Žilina je zriaďovateľom iba jedného zariadenia pre seniorov. Ide o zariadenie "ÚSMEV", ktoré má kapacitu 64 klientov. Mesto Žilina prevzalo zariadenie Úsmev od Žilinského samosprávneho kraja v auguste 2013. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Na území mesta Žilina sa celkovo nachádza šesť zariadení pre seniorov. Dva z nich sú dodnes v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, zvyšné tri sú súkromné zariadenia.

Peter Ondrák naráža na fakt, že mesto Žilina má len jedno zariadenie pre seniorov Úsmev. Zákon v prípade obcí a ich pôsobnosti pri zabezpečovaní sociálnych služieb hovorí o tom, že obec poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby, a teda aj služby pre seniorov. Mesto tak nemá povinnosť mať zariadenie pre seniorov, ale môže ho zabezpečiť cez iného verejného/neverejného poskytovateľa. To bol aj prípad Žiliny až do roku 2013, ktorá jediné zariadenie pre seniorov získala o ZASK v auguste 2013. Do roku 2013 teda Žilina nemala žiadne zariadenie pre seniorov. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyinterpretuje zákon o sociálnej pomoci tak, že ak obec nemá svoje vlastné zariadenie, tak zabezpečí poskytovanie a platbu úhrady v inej obci alebo v rámci VÚC alebo súkromným poskytovateľom. 

"Zo zákona o sociálnych službách vyplýva pre obec povinnosť zriaďovať domov pre seniorov. Konkrétna otázka: Ak obec takýto typ zariadenia nemá a požiada o zabezpečenie služby pre občana u VÚC a ten tuto službu zabezpečí svojim zariadením, je povinná obec finančné prispievať VUC na tohto občana alebo sa to tyká len neverejných poskytovateľov?
Ustanovenie § 71 ods. 6 upravuje, že ak obec alebo vyšší územný celok zabezpečí klientovi poskytovanie sociálnej služby v inej obci alebo u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo iný vyšší územný celok, obec alebo vyšší územný celok uhrádza inej obci alebo poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo iný vyšší územný celok,ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním tejto sociálnej služby uvedené v § 72 ods. 5, do ktorých sa započítavajú aj náklady uvedené v § 72 ods. 5 písm. a) a b) pri poskytovaní pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby."

Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z.
z., v § 80 a § 81 stanovuje že zriaďovanie zariadení pre
seniorov je v pôsobnosti obcí a VÚC. 

Podľa § 80 písm. e) je obec ,,poskytuje alebo
zabezpečuje sociálne služby"

Podľa § 8 odseku 2 obec buď službu poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby.

Keď si človek zoberie ten rozpočet, tak šport sa týka len kolo hokeja, je tam kapitola na hokej a na plaváreň.

Peter Ondák sa snaží poukázať na to, že z kapitoly Šport rozpočtu mesta je financovaný vlastne len hokej a plaváreň. V skutočnosti ide až o 92 (rok 2015) až 93 (rok 2014) percent zdrojov z tejto kapitoly. Len 8 resp. 7 percent zdrojov ide na podporu športových aktivít a grantový systém. Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže podľa finančného vyjadrenia je skutočne pravdou, že rozpočet kapitoly Šport sa týka takmer výhradne len hokeja a plavárne. 

Celkový rozpočet kapitoly Šport je na rok 2014 (.pdf, s. 125) na úrovni 1 268 tisíc eur. Na plaváreň (kapitola 10.1) mesta Žilina ide každý rok 350 tisíc eur. Na hokejový štadión (kapitola 10.2) ide v roku 2014 celkovo 833 tisíc eur. Spolu teda na plaváreň a hokejovú halu ide 1 183 tisíc eur. Ide o celkovo viac ako 93 percent rozpočtu kapitoly Šport. Na iné športové aktivity ide 25 tisíc eur a na grantový systém podpory športu ide 60 tisíc, celkovo menej ako 7 percent z rozpočtu kapitoly Športu. 

3. novembra 2014 poslanci mesta Žilina schválili rozpočet na rok 2015 (.pdf, s. 128). V kapitole 10 Šport je vyčlenených 1 355 tisíc eur. Z toho na Plaváreň (10.1) ide 350 tisíc eur a na hokejový štadión (10.2) ide 900 tisíc eur. Spolu ide o 1 250 tisíc eur, čo predstavuje 92 percent rozpočtu kapitoly Šport. Na iné športové aktivity ide 25 tisíc eur a na grantový systém podpory športu ide 80 tisíc, celkovo okolo 8 percent z rozpočtu kapitoly Športu.

A túto školu (základnú školu v Trnove, pozn.) chce mesto rušiť, spájať a len preto, že tam vznikne dlh za 15 tisíc eur. Je ďalších osem škôl, ktoré majú väčšie mínusové nedoplatky (ako škola v Trnove, pozn.)

Je pravdou, že ZŠ v Trnovom mala byť zrušená alebo stať sa elokovaným pracoviskom inej školy z predovšetkým z finančných dôvodov. Demagog.sk sa však nepodarilo získať dostupné relevantné údaje o miere zadlženosti jednotlivých základných škôl zriadených mestom Žilina. Keďže nevieme porovnať zadlženie iných základných škôl so zadlženosťou ZŠ v Trnovom. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Mesto v dokumentoch o rozpočtoch mestských organizácii neuvádza údaje pre jednotlivé školské zariadenia samostatne. Komisia školstva a mládeže v Žiline uvádza len zápisnice zo stretnutí, ktoré neuvádzajú potrebné informácie. Ministerstvo školstva vydáva každoročné správu o hospodárení škôl, no tato správa neuvádza detailnejšie informácie za jednotlivé školy alebo mesta. Ide o agregované údaje za celé SR. INEKO neuvádza celkové hospodárenie, ale len celkové finančné zdroje, ktorými školy disponujú v školskom roku. Taktiež ani na stránkach škôl sa takéto dokumenty nenachádzajú.

Žilinec, 7. november 2013:

"Podľa údajov odboru školstva sa ZŠ Trnové dostala do záporných čísel v mzdových a prevádzkových nákladoch – k mesiacu september do výšky mínus 16 643 € s predpokladaným nárastom dlhu do konca roka až na finálnu čiastku okolo 20 000 €. Taktiež boli zo strany mesta škole vytýkané vysoké dotácie na opravu školy s podozrením na neoprávnené výdavky a v neposlednom rade doplácanie iných škôl na dlh ZŠ v Trnovom."