Peter Kremský

hovorca Aliancie za rodinu

Člen strany: Bez príslušnosti (Nestraníci)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Peter Kremský

Peter Kremský

Vidíme dnes, že počet rozvodov nám stúpa k hranici 50 percent sobášov v tom istom roku, čo samozrejme neznamená, že každé druhé manželstvo sa rozpadá, ale napriek tomu, ten počet rozvodov je veľmi vysoký

Podobný výrok Petra Kremského overoval Demagog.SK už v minulosti. O rozvodovosti na úrovni 50 % hovoril Kremský aj minulý týždeň v relácii O5M12. Podľa posledných dostupných štatistík rozvodovosť v roku 2013 dosahovala 42,9 % v pomere k uzavretým manželstvám. Nakoľko sa jedná o rozdiel vyše 7 percentuálnych bodov oproti údaju ktorý uvádza Kremský, a oproti predchádzajúcim rokom rozvodovosť skôr klesá než stúpa, hodnotíme výrok ako nepravdivý. Každé druhé manželstvo sa však skutočne nerozpadne, tzv. úhrnná rozvodovosť je momentálne na úrovni 40 % (každé štvrté manželstvo z desiatich končí rozvodom) a má stúpajúcu tendenciu.
Slovenský štatistický úrad každý rok uverejňuje správu o vývoji obyvateľstva (.pdf), v ktorej zaznamenáva aj počet rozvodov a ich pomer k manželstvám uzavretým v tom roku. V tabuľke nižšie môžme vidieť, že rozvodovosť ako pomer uzavretých manželstiev sa dlhodobo pohybuje pod úrovňou 45 %. K 50 % sa blížila najmä v roku 2006 a do menšej miery v roku 2009 a 2010. Nedá sa však povedať, že by v posledných rokoch stúpala k hranici 50 %.
Zdroj: Štatistický úrad SR (.pdf, s.19)
Okrem pomeru rozvodov a manželstiev v danom roku môže podľa Štatistického úradu (.pdf, s. 19) rozvodovosť vyjadrovať ešte takzvaná "úhrnná rozvodovosť, ktorá vyjadruje aký podiel pôvodne uzavretých manželstiev sa rozvedie. Hodnota úhrnnej rozvodovosti sa v prvej polovici 90-tych rokov 20. storočia pohybovala na úrovni 23 – 24 rozvodov na 100 sobášov, v rokoch 2005 a 2011 okolo hodnoty 40 rozvodov na 100 sobášov a v roku 2013 to bolo 37 rozvodov." Podľa tejto štatistiky tak stúpa podiel rozvodov oproti 90-tym rokom, no v posledných rokoch sa drží pod 40 %. 

…miera plodnosti v našej krajine je jedna z najnižších v Európe, je dokonca nižšia ako v Nemecku, ani nehovoriac o USA a ďalších štátoch.

Peter Kremský má pravdu o tom, že miera plodnosti je na Slovensku nižšia ako v Nemecku alebo USA a taktiež je i jednou z najnižších v Európe. Podľa CIA Factbook a Svetovej banky je hodnota tohto ukazovateľa na Slovensku 1,39, resp. 1,3, v Nemecku to je 1,43, resp. 1,4, v USA 2,01, resp. 1,9. Priemerná miera plodnosti v EÚ je 1,6, čo znamená, že Slovensko sa zaraďuje ku krajinám s najnižšou hodnotou v tomto smere v Európe.

Údaje CIA Factbook hovoria o pôrodnosti na Slovensku v roku 2014 na úrovni 1,39 dieťaťa na jednu ženu, v prípade Nemecka je to 1,43, v prípade USA 2,01, priemer EÚ bol 1,6. Z európskych krajín na tom horšie ako Slovensko bola Andorra, Bosna a Hercegovina, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Ukrajina

Podľa indikátorov Svetovej banky bola miera plodnosti, čiže priemerný počet narodených detí na jednu ženu, na Slovensku v roku 2012 1,3. Nemecko má indikátor miery plodnosti 1,4 a USA 1,9. V rámci EÚ je priemer 1,6. Čo sa týka Slovenska, tak horšie na tom, podľa štatistík Svetovej banky, v Európe nie je žiadna krajina, rovnakú úroveň ale dosahujú Bosna a Hercegovina, Maďarsko, Grécko, Poľsko, Portugalsko, San Marino, Srbsko a Španielsko.

Zdroj: World Bank

Podobný výrok Demagog.SK overoval už v minulosti. Kremský tvrdil, že vyše tretiny detí sa rodí mimo manželstva aj v O5M12 25. januára tohto roku. Podobne Martin Poliačik uviedol, že 35 % detí sa rodí mimo manželstva v relácií O5M12 dňa 23. februára 2014. Oba výroky sme hodnotili ako pravdivé. Podiel aj počet detí narodených mimo manželstva skutočne stúpa, aj tento výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 

Podľa štúdie vývoja obyvateľstva Slovenského štatistického úradu sa v roku 2013 mimo manželský zväzok narodilo 37 % detí (.pdf, s. 12), Zatiaľ čo v roku 2008 to ešte bolo 30,1 % a v roku 2003 len 23,3 %. Podiel detí narodených mimo manželstva tak pribúda. V tabuľke nižšie môžme vidieť vývoj od roku 2003. 

Počet a podiel detí narodených mimo manželstva v rokoch 2003 až 2013

Zdroj: Štatistický úrad SR (.pdf)

Podiel detí narodených mimo manželstva stúpa aj v Európskej Únii. Podľa denníka Pravda: "Ubúdanie sobášov sa prejavuje aj na počte detí narodených mimo manželstva. Kým v roku 1990 ich bolo v štátoch EÚ sedemnásť percent zo všetkých narodených detí, v roku 2000 to bolo 27 percent a v roku 2011 až 40 percent."

Podobný výrok o počte narodených detí mimo manželstva sme overovali v relácii O5M12 23. februára 2014. Výrok Martina Poliačika o tom, že v roku 2012 sa 35 % detí sa rodilo mimo manželstva sme hodnotili ako pravdivý. Štatistický úrad SR vydal v júni 2014 publikáciu (.pdf, s.12) Vývoj obyvateľstva v SR a krajoch v roku 2013. Každoročne rastie počet detí narodených mimo manželstva. V roku 2013 bolo mimo manželstva narodených až 37 % detí. Rovnaké čísla za rok 2012 ako Štatistický úrad uvádza aj Eurostat. Výrok hodnotíme ako pravdivý


Zdroj: Štatistický úrad SR

Keď sme rozbiehali túto petíciu, ešte to nebolo v ústave, to sme nemohli vedieť, ako to dopadne (manželstvo definované ako zväzok jedného muža a jednej ženy v Ústave, pozn.).

Oficiálny zber podpisov pre referendum začal 5. apríla 2014, teda dva mesiace pred novelizovaním Ústavy (4. jún 2014). Touto novelou bola pozmenená definícia manželstva, ktorá bolo upresnená ako "jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.