Peter Fiabáne

Člen strany: Bez príslušnosti (Nestraníci)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Peter Fiabáne

Peter Fiabáne

v Žiline je takmer 30 000 ľudí bez trvalého pobytu, mesto tak prichádza na daniach o 7,5 miliardy eur

Štatistika o obyvateľoch žijúcich v meste Žilina, ktorí neuvádzajú, že tam majú trvalý pobyt, sa nevedie. Takisto sme nenašli žiadne pdoobné medializované informácie. O vyjadrenie sme požiadali aj Mestský úrad Žilina. Výrok zatiaľ hodnotíme ako neoveriteľný. 

Zmluva na parkovanie. ktorú máme so spoločnosťou Sirs – Development, ktorá je spoluvlastníkom žilinskej parkovacej spoločnosti

Kanditát Fiabáne sa svojím výrokom snažil poukázať na nevýhodnú zmluvu, ktorú vedie mesto so Žilinskou parkovacou spoločnosťou, v ktorej okrem mesta Žilina, má 41 % podiel aj súkromná spoločnosť Sirs - Development a.s. Na základe toho hodnotíme výrok ako pravdivý. 

Mesto Žilina v roku 2003 podpísalo zmluvu so Žilinskou parkovacou spoločnosťou, ktorej predmetom sú uličné parkovania ako aj pakrovania v obchodných domoch. Podľa informácií finstat.sk vlastníkmi spoločnosti sú mesto Žilina s podielom 59 % a Sirs - Development a.s. s podielom 41 %, avšak aj napriek tomu, že mesto je majoritným spoločníkom, nemá dosah na manažérsku kontrolu, ktorá podľa zmluvy patrí súkromnej spoločnosti. 

Peter Fabiáne tiež inicioval petíciu za ukončenie súčasnej zmluvy, ktorá je podľa jeho slov nevýhodná pre mesto, keďže peniaze, ktoré odvádza spoločnosti Sirs-Development a.s. by mohlo mesto využiť efektívnejšie a to napríklad na obnovu chodníkov a ciest. Taktiež poukazuje na slabé postavenie mesta pri tvorbe parkovacej politiky, na ktorú potrebuje súhlas spomínanej firmy. 
Použité časové údaje vo výroku sa zhodujú s predpokladanými termínmi ukončenia diaľníc D1 a D3. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

V programovom vyhlásení vlády Petra Pellegriniho, ktorá prevzala programové vyhlásenie bývalej vlády sa uvádza predpokladaný dátum dokončenia D1 v roku 2020. Avšak minister dopravy Arpád Ersek už priznal, že tento termín dokončenia nie je reálny. 

Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) je predpokladaný termín dokončenia D1 reálny v roku 2025. Na Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva 2018 v Bratislave to uviedol investičný riaditeľ NDS Ladislav Dudáš. Najproblematickejším je úsek Turany - Hubová (13,5 kilometra). NDS podľa investičného riaditeľa momentálne pracuje na dokumentácii pre územné rozhodnutie pre tunel Korbeľka, ktorý je súčasťou tohto úseku. NDS tak odhaduje, že v roku 2020 by mohli spustiť súťaž na výstavbu tohto úseku a dokončený by mal byť v roku 2025.

Čo sa týka diaľnice D3, Národná diaľničná spoločnosť posunula predpokladaný termín dokončenia z 2023 na 2026. Posledný úsek, ktorý bude dokončený až v roku 2026 je Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto.

Žilina má vyriešený zber biologického odpadu z okrajových častí – z rodinných domov, ale zber biologického odpadu z bytových domov momentálne nemá vyriešený

Podľa informácií dostupných na oficiálnej stránke mesta Žilina je pre fyzické osoby, s trvalým pobytom na území mesta Žilina možné bezplatne odovzdať zelený biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, pokosenú trávu, lístie, konáre a iné zvyšky po ošetrovaní drevín, do zberne odpadov, ktorá sa nachádza pri skládke tuhého komunálneho odpadu v Považskom Chlmci“. Mesto Žilina neposkytuje zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu pre obyvateľov na svojom území, ale uvádza že zabezpečuje energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1“, čo predstavuje využitie odpadov najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom. Tento výrok hodnotíme ako pravdivý, 

Mesto Žilina tiež poskytuje kompostéry určené pre:
"1. všetkých obyvateľov mesta, ktorí bývajú v rodinnom dome a majú tam trvalý pobyt,
2. všetkých, ktorí vlastnia nehnuteľnosť - rodinný dom - na území mesta, nemajú tam trvalý pobyt, ale sú poplatníkmi za komunálny odpad v meste Žilina,
3. bytové domy, ktoré majú vlastné pozemky, o ktoré sa starajú a ich obyvatelia sú poplatníkmi za komunálny odpad v meste Žilina.
"
Webstránka mesta ďalej informuje: 
Fyzické osoby – poplatníci, vrátane záhradkárskych osád sú povinní kompostovať a ukladať svoj biologicky rozložiteľný komunálny odpad na kompostovanie na svojich domácich kompostoviskách na území vlastnej nehnuteľnosti

Informácie o dostupnosti Zberných dvorov pre obyvateľov mesta Žilina sú zverejnené na oficiálnej stránke mesta. Podľa týchto informácií sa jeden zberný dvor v nachádza priamo v meste Žilina na Jánošíkovej ulici a druhý v mestskej časti Považský Chlmec na Bytčianskej ulici. Oba tieto zberné dvory slúžia na odber odpadu iba od fyzických osôb, ktoré sú obyvateľmi mesta Žilina. Majiteľom oboch zberných dvorov je firma T+T, a.s. Tento výrok teda hodnotíme ako nepravdivý.