Miroslav Ivan

Člen strany: Sloboda a Solidarita (SaS)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Miroslav Ivan

Miroslav Ivan

máme tu zákon 282/2015 o vyvlastňovaní a tam sú formulácie, ako sa rieši takýto prípad, kedy vyvlastňovaní nesúhlasí s tou sumou, ktorú má dostať.

Zákon 282/2015 s účinnosťou od júla 2016 je o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim. V zákone je formulované, za aké náhrady môže vyvlastňovaný predať svoj pozemok alebo stavbu, no v prípade, že cieľ vyvlastnenia nemožno dosiahnúť dohodou alebo iným spôsobom, môže nastať vyvlastnenie. Výrok Miroslava Ivana hodnotíme ako pravdu.

Spomínaný zákon č.282/2015 hovorí, že vyvlastnenie sa môže uskutočniť len za týchto okolností: 

a) v nevyhnutnej miere,
b) vo verejnom záujme na účel stanovený zákonom,
c) za primeranú náhradu,
d) ak cieľ vyvlastnenia nemožno dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom. 

Zákon taktiež hovorí, že vyvlastnenému patrí za vyvlastnenie primeraná náhrada. Prednosť má poskytnutie náhradného pozemku či stavby, alebo sa poskytne náhrada v peniazoch. 

V §4, odsek 3, zákon hovorí: "Podkladom na určenie náhrady za vyvlastnenie je všeobecná hodnota pozemku alebo všeobecná hodnota stavby, alebo všeobecná hodnota práva zodpovedajúceho vecnému bremenu; tá sa určí na základe znaleckého posudku nie staršieho ako dva roky. Náhrada za vyvlastnenie nesmie byť nižšia ako všeobecná hodnota určená znaleckým posudkom."

Štvrtý odsek hovorí, že v prípade, že vyvlastniteľ alebo iný účastník konania pojednávania má pochybnosti, je potrebné, aby ich priložil k znaleckému posudku. Následne Vyvlastňovací orgán zabezpečí odborné vyjadrenie alebo vysvetlenie znalca na účel posúdenia skutočností, ktoré sú dôležité na rozhodnutie o sume náhrady za vyvlastnenie. 

V minulosti bol známy prípad vyvlastnenia pozemkov v okolí Žiliny, v prospech automobilky Kia. Článok denníka Sme z augusta 2004 vysvetľuje, že vlastníci s malou výmerou pozemkov, do 10m2, "buď nemajú svoje pozemky vysporiadané, alebo sa im kvôli malej výmere neoplatí dobrovoľne podstúpiť všetky právne procedúry na odpredaj svojho pozemku. Náklady súvisiace s predajom extrémne malého pozemku totiž prevyšujú zisk z jeho predaja. Vinc pripustil, že práve pre týchto vlastníkov je vyvlastnenie najjednoduchší spôsob ako pozemok predať."

Celý vývoj výšky náhrady za tieto pozemky je opísaný tu. Pôvodná výška náhrady bola stanovená na 95 Sk/m2. Obyvatelia Tepličky nad Váhom prostredníctvom petície vyjadrili nesúhlas s takouto náhradou, a zároveň predseda petičného výboru navrhol sumu 350 Sk/m2. Po nevypočutí a začatí výkopových prác sa vlastníci pozemkov obrátili na Generálnu prokuratúru. Následne sa 20. októbra ústnym prerokovaním začal proces vyvlastňovania. Medzičasom sa začala výstavba montážnej haly. Majitelia pozemkov začali predávať pôdu za 350 Sk/m2. Vláda SR schválila, aby pozemky pre kórejskú automobilku vykúpil štát prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu za cenu 350 Sk/m2. Vlastníci pozemkov z obce Nededza, ktorí predali svoje parcely po 142 Sk/m2 žiadajú vládu SR o doplatenie sumy do 350 Sk/m2. Majitelia, ktorým štát doplatil za pôdu pod automobilku Kia rozdiel medzi znaleckou cenou a sumou 350 Sk m2, začali predávať pôdu pod infraštruktúru automobilky. Predaj týchto parciel sa taktiež nezaobišiel bez problémov. 

…v dôvodovej správe (zákona upravujúceho stavbu diaľníc na pozemkoch, pozn.) bolo napísané, že sa jedná o zefektívnenie a skrátené legislatívne konanie sa robí vtedy, keď hrozia veľmi veľké hospodárske škody. Tie neboli ani len uvedené v tej dôvodovej správe.

Na základe informácií Národnej rady Slovenskej republiky sa skrátené legislatívne konanie robí "za
mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a
slobôd alebo bezpečnosti, ak hrozia štátu značné hospodárske škody alebo ak si
rozhodnutie Rady bezpečnosti Organizácie Spojených národov vyžaduje neodkladné
prijatie zákona. "
V prípade zákona o mimoriadnych opatreniach v príprave diaľníc takéto vážne škody nehrozia, alebo aspoň neboli pomenované v dôvodovej správe. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Jedná sa o dôvodovú správu (.rtf) k návrhu zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorázových mimoriadnych
opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidla a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v
znení neskorších predpisov. V dôvodovej správe sa píše, že "cieľom predkladaného návrhu
zákona je zefektívnenie procesu povoľovania a výstavby vybraných diaľnic a
ciest pre motorové vozidlá so súčasným zachovaním adekvátnej možnosti obhájiť
svoje záujmy všetkým dotknutým vlastníkom pozemkov, na ktorých majú byť
diaľnice postavené alebo stavieb, ktoré majú byť v súvislosti s výstavbou
diaľnic asanované. Toto zefektívnenie sa prejaví celkovým skrátením povoľovacieho
procesu a poklesom nákladovosti celého prípravného procesu výstavby diaľnic,
ako aj samotného začiatku výstavby diaľnic.
"

O hospodárskych škodách sa v správe nepíše. 
Návrh zákona bol Národnej rade SR doručený 10. mája 2017. Navrhovateľom je vláda SR, konkrétne Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Návrh zákona bol prerokovaný na 17. schôdzi NR SR uznesením z dňa 16. mája 2017. Podľa informácií Denníka N stačí k začatiu výstavby diaľnic už len podpis novely zákona prezident SR Andrejom Kiskom a zverejnenie novely v Zbierke zákonov. Ministerstvo dopravy potrebuje zmeniť zákon najmä kvôli bratislavskému obchvatu, zmena sa však bude týkať aj ostatných diaľnic a rýchlostných ciest.

"Minister dopravy Árpád Érsek
(Most-Híd) poslancom vysvetľoval, že stavbu kľúčových častí bratislavského
obchvatu blokujú poslední neústupní majitelia pôdy, ktorú pod diaľnicu štát
potrebuje. Keďže štát už predtým podpísal zmluvu za takmer 2 miliardy eur na
stavbu obchvatu, teraz mu hrozia pokuty od koncesionára za neskorú odovzdávku
stavebných parciel"
 informoval Denník N. "Priekupníci s pôdou štát
blokujú preto, že chcú na pozemkoch zarobiť čo najviac a predať štátu čo
najväčšie plochy" 
vyplýva z Érsekových slov. Érsek ďalej hovorí:. „Ich cieľom je vytvoriť časový
tlak, a získať tak pre seba neúmerné výhody,“