Milan Belica

Člen strany: Bez príslušnosti (Nestraníci)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Milan Belica

Milan Belica

… INEKO počas štyroch posledných rokoch jednoznačne hodnotilo náš kraj ako kraj s najlepším finančným zdravím…

INEKO hodnotilo hospodárenie Nitrianskeho samosprávneho kraja za roky 2013 až 2016 ako najlepšie z hľadiska finančného zdravia. V roku 2013 sa síce kraj delil o prvé miesto s Prešovským krajom, tvrdenie Belicu je stále pravdivé.

Portál INEKO každoročne zverejňuje rebríček miest, obcí a VÚC s najlepším finančným zdravím. "Hlavným cieľom projektu je zvýšiť tlak na zlepšovanie finančného zdravia miest, obcí a VÚC."


Podľa stránky INEKA sú údaje používané pri hodnotení finančného zdravia nasledovné: "Vstupné finančné ukazovatele obsahujú 17 údajov o každej obci a VÚC, ako napríklad krátkodobé záväzky alebo výdavky kapitálového účtu. Týchto 17 údajov (a aj ďalšie iné) zbiera Ministerstvo financií SR a uskladňuje ich v Datacentre. Zoznam a opis ukazovateľov možno nájsť v sekcii Vstupné finančné ukazovatele. Všetky údaje uvádzame v bežných cenách a sumy z roku 2008 a starších boli na eurá prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK. Na portáli nezobrazujeme tie údaje z Datacentra, ktoré boli z povahy indikátora nesprávne vložené do systému - napríklad záporné bežné príjmy.

Skupina indikátorov finančnej stability je 15 pomerových ukazovateľov, ktoré vznikli pomocou sedemnástich vstupných finančných ukazovateľov. Keďže vždy ide o pomer (napr. "dlh na obyvateľa", alebo "záväzky aspoň 60 dní po splatnosti oproti bežným príjmom"), sú medzi obcami a VÚC navzájom porovnateľné a možno pomocou nich hodnotiť finančnú stabilitu. Zoznam a opis všetkých indikátorov možno nájsť v sekcii Indikátory finančnej stability."

Milan Belica uviedol, že v posledných štyroch rokoch bol kraj hodnotený ako ten s najlepším finančným zdravím. Bol ním bol v rokoch 2016,2015,2014 a 2013, kedy dosiahol na prvom mieste rovnaké hodnotenie s Prešovským samosprávnym krajom. NRSK mal v roku 2013 nižší dlh v pomere k bežným príjmom a dokázal ho aj znižovať viac ako PSK. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Už od prvých informácií o závode Jaguar sa hovorí o vybudovaní železnice samostatne určenej pre vývoz áut, ale aj o vybudovaní malého obchvatu Dražoviec. Okolo celého areálu mala byť nová cestná komunikácia, aby sa odľahčila doprava a zlepšila dostupnosť areálu. Keďže sa podnikajú kroky k tomu, aby akákoľvek preprava v súvislosti s Jaguarom smerovala mimo cestnej dopravy, a nepreťažovala ju, hodnotíme výrok ako pravdivý.

V apríli tohto roku sa začal stavať železničný terminál, ktorý bude služiť aj ako preprava tovaru pre automobilku Jaguar Land Rover. 

Podľa najnovších správ mesto Nitra stále rokuje s Jaguar-om o možnostiach výstavby železničnej trate, ktorá by v budúcnosti odľahčila dopravu. Podľa týchto správ je teda možné konštatovať, že ak sa železnica nevybuduje, je očakávané, že cesty budú preťažené. Výstavba železnice medzi Nitrou a Trnovcom nad Váhom je podľa slov Jozefa Dvonča (primátor Nitry) pomerne jednoduchá záležitosť.

NRSK z 310 443 tis. (rok 2013, pozn.) zmnožil majetok do roku 2016 na 332
735 tis. eur. Majetok BBSK klesol z 319 971tis. (rok 2013, pozn.) na 278 320 tis. eur.

Belicom uvedené čísla o vývoji majetku samosprávych krajov sú v súlade s výročnými správami resp. záverečnými účtami spomínaných krajov. Belica pritom hovorí o aktívach vykázaných župnými úradmi, príspevkovými a rozpočtovými organizáciami. Výrok je pravdivý.

Z výročnej správy Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2013 (s. 48) vyplýva, že Úrad NSK spolu s rozpočtovými  a príspevkovými organizáciami disponoval s aktívami vo výške 310 442 552 eurami, z toho 204 594 546 patrí Úradu NSK. Výročná správa za rok 2016 informuje, že k 31. decembra 2016 disponoval kraj s majetkom 332 734 718 eur. Došlo tak skutočne k nárastu v majetku samosprávneho kraja.

Banskobystrický samosprávy kraj mal koncom roka 2013 (.pdf, s. 116) majetok vo výške 319 971 223 eur (počítame súčet aktív Úradu BBSK, príspevkových a rozpočtových organizácií). Záverečný účet samosprávneho kraja za rok 2016 (.pdf, s. 6) uvádza, že celková výška aktív kraja vykázaná rozpočtovými a príspevkovými organizáciami vrátane Úradu BBSK bola v hodnote 278 319 870 eur.

Na základe Záverečného účtu NSK za rok 2016, zostatok na bežnom účte kraja bol (k 31. 12. 2016) 33 817 995,52 eur (.pdf, str. 312). Bežný účet je vedený ako významná zložka krátkodobého finančného majetku. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Stav účtu z roku 2016 je najvyšší za posledné roky. 

Milan Belica, súčasný župan NSK, má zriadený transparentný účet v Slovenskej sporiteľni. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 
Prvý pohyb na účte sa objavil 20. júla 2017, kedy Belica vložil na účet 2000 eur. Z účtu bol zatiaľ strhnutý len poplatok za vedenie účtu.

Aktuálny stav účtu k 27 augustu 2017:

zdroj: SLSP

Okrem Belicu má zriadený transparentný účet aj ďalší kandidát na župana NSK, Peter Oremus. Účet je dostupný tu.