JUDr. Mgr. Martina LubyováFiltre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Martina Lubyová

Martina Lubyová

…sme zmenili systém financovania tých školských klubov. To znamená, že sme prerobili tú bázu, na základe ktorej sa financuje, aby to bolo naozaj adresné, aby financie išli z podielových daní tam, kde naozaj školské kluby sú, že sme navýšili objem financovania, navýšili sme aj tie koeficienty.

Vládny návrh novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení bol poslancami Národnej rady SR schválený v júni 2017. Táto novela je platná od 1. januára 2018 a prináša niekoľko základných zmien, v ktorých je zahrnuté aj spravodlivejšie rozdeľovanie finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl prostredníctvom výpočtu koeficientu kvalifikačnej štruktúry (.doc, s. 1), ako to spomína ministerka Lubyová. Daná novela zabezpečuje aj poskytovanie finančných prostriedkov na rozvoj škôl a školských zariadení v rámci dotácií a rozvojových projektov. Ako na to odkazovala aj ministerka, novela upravila aj financovanie školských klubov, zmenou zákona sa modifikovali "ukazovatele, podľa ktorých sa rozdeľujú podielové dane obciam na činnosť školských klubov detí" (.doc, s. 1). Tento výrok hodnotíme ako pravdivý.

…ten fínsky model, ktorý doručuje aj dlhodobo medzinárodne najlepšie uznávané výsledky aj v tých testovaniach PISA (…).

Počas šiestich doteraz uskutočnených testovaní PISA, Fínsko sa umiestnilo vždy na popredných miestach v rámci testovaných krajín. Posledné testovanie bolo v roku 2015, kedy sa Fínsko spomedzi 70 testovaných vzdelávacích systémov sveta umiestnilo v kategórií vedecká gramotnosť na piatom mieste, v kategórií čítanie a gramotnosť na štvrtom mieste a v kategórií matematická gramotnosť na 11. mieste. Rovnako úspešné boli pre Fínsko aj predošlé testovania. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 

Uvedená tabuľka nám ukazuje umiestnenie Fínska v rámci všetkých, doteraz uskutočnených testovaní. Ako nám ukazujú údaje, Fínsko sa častokrát umiestnilo na popredných miestach, v niektorých kategóriach dokonca na prvom mieste spomedzi všetkých testovaných krajín. Len pre porovnanie v poslednom testovaní v kategórií čítanie a gramotnosť Slovensko sa umiestnilo na 38. mieste pod priemerom OECD, v kategórií matematická gramotnosť na 35.mieste a v kategórií vedecká gramotnosť taktiež na 35. mieste. 

PISA (The Program for International Student Assessment) — Program na medzinárodné hodnotenie študentov je systém medzinárodného hodnotenia, ktorý sa zameriava na schopností 15-ročných študentov v literárnej, matematickej a vedeckej gramotnosti. Tento program je sponzorovaný OECD. V roku 2000 sa konalo prvé testovanie schopností žiakov, na ktorom participovalo celkovo 32 krajín (28 členských štátov OECD a 4 nečlenské). Slovensko sa podľa Highlights From PISA 2006 (.pdf, s. 15) prvýkrát do testovania zapojilo v roku 2003. Tento program sa koná v trojročných intervaloch, zatiaľ sa testovalo šesťkrát, pričom v roku 2018 sa uskutoční siedme. 

…ten program vzdelávania (Národný program rozvoja vzdelávania, pozn.), to je program na 10 rokov.

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR vo svojom výroku hovorí o Národnom programe rozvoja vzdelávania s názvom Učiace sa Slovensko. V samotnej finálnej verzii dokumentu, ktorá bola predstavená v septembri 2017, sa píše: "Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe programového vyhlásenia vlády začalo v roku 2016 pripravovať návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý má pokrývať v 10-ročnom výhľade strategické zámery SR v oblasti výchovy a vzdelávania." (.pdf, s.3). Dokument má teda slúžiť ako program rozvoja výchovy a vzdelávania na Slovensku do roku 2027, avšak zatiaľ nebol ani spustený. Podľa vyjadrenia ministerky zo dňa 21. marca 2018 materiál je pripravený na medzirezortné pripomienkové konanie, avšak podľa portálu Slov-Lex (ku dňu 11. apríla 2018) ešte nebol v štádiu medzirezortného pripomienkového konania. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

…v rámci toho Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania vypracované ocenenie všetkých možných opatrení. Vychádza nám to zatiaľ v tom 10-ročnom horizonte asi na 1,2 miliardy eur. To znamená, rádovo asi 120 miliónov eur ročne.

Najnovšia verzia Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania s názvom "Učiace sa Slovensko" bola zverejnená v septembri 2017 (.pdf). Tento dokument rozsiahlym spôsobom popisuje v 10-ročnom výhľade strategické zámery SR v oblasti výchovy a vzdelávania. Avšak tento dokument neobsahuje konkrétnu informáciu o finančných prostriedkoch, ktoré by mali byť použité na realizovanie tohto programu. Keďže k 10. aprílu je tento dokument najnovším zverejneným dokumentom popisujúcim reformu školstva a z neho alebo iných dostupných dokumentov sa nám nepodarilo získať informácie o plánovanom rozpočte na reformu školstva hodnotíme tento výrok ako neoveriteľný. V súčasnosti podľa vyjadrenia ministerky zo dňa 21. marca 2018 materiál je pripravený na medzirezortné pripomienkové konanie, avšak podľa portálu Slov-Lex (ku dňu 11. apríla 2018) ešte nebol v štádiu medzirezortného pripomienkového konania.

…tie rozpočtové dopady sú obrovské, aj to 6% zvýšenie sú 200-300-miliónové položky, rádovo každý rok v štátnom rozpočte.

Analýza vplyvov zvyšovania platov učiteľov na rozpočet verejnej správy uvádza, že v rokoch 2018, 2019 a 2020 by mala valorizácia o 6 % ročne predstavovať 104 092 530 eur (výdavky verejnej správy celkom).

Podľa programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016-2020 sa vláda zaväzuje vykonať "legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1.9.2016 a následne, za predpokladu realizácie zásadných vnútorných zmien v systéme výchovy a vzdelávania, počínajúc dňom 1.1.2018 každoročne zvýšila priemerne o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov" (.pdf, str. 32).