Ing. Martin Kapitulík

Člen strany: Bez príslušnosti (Nestraníci)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Martin Kapitulík

Martin Kapitulík

Martin Kapitulík skutočne hlasoval aj za bezplatnú MHD pre študentov, aj za rozšírenie bezplatnej MHD pre všetkých dôchodcov. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

V roku 2016 na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Žiline poslanci hlasovali o bezplatnej preprave pre študentov, ktorí majú v Žiline trvalý pobyt (a nemajú žiadny dlh voči mestu). Poslanec Martin Kapitulík hlasoval za tento návrh(.pdf), návrh bol schválený.

28. septembra 2015 schvaľovali(.pdf) poslanci žilinského mestského zastupiteľstva návrh na bezplatné cestovanie občanov odo dňa dovŕšeného 62. roku veku do ukončenia 69. roku veku s trvalým pobytom v meste Žilina. Starší dôchodci mali bezplatné cestovanie MHD už pred týmto návrhom. V danom hlasovaní bol návrh schválený, za návrh hlasoval aj poslanec Kapitulík.

… robia to tak menšie obce, mesto si vie prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia upraviť tak, aby bola zľava pre tých, ktorí separujú

Podľa zákona o odpadoch (Zákon č. 79/2015 Z.z.) je možné obcou prijať všobecné záväzné nariadenie, ktoré umožňuje uložiť zľavu na poplatkoch za komunálny odpad pre osoby ktoré sa podieľajú na separovaní odpadu. Ako príklad možno uviesť obec Smižany či obec Koseca. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Smižany: "Strategickým zámerom v oblasti nakladania s odpadmi je primäť pôvodcov odpadu o jeho čo najekologickejšie zhodnotenie. Preto v ďalšej etape na komunálnej úrovni pripravuje obec také postupy, ktoré nasmerujú pôvodcov biologického odpadu k jeho zhodnocovaniu priamo v domácich kompostoviskách. Bude sa jednať o osvetu - poskytovanie informácií o zhotovení a postupe prác pri prevádzkovaní domácich kompostovísk, o kontrolu domácností, ktoré likvidujú bioodpad v kompostoviskách, a následná zľava na poplatku za vývoz komunálneho odpadu v ďalších rokoch. Aj týmto spôsobom chce obec zabrániť vzniku nelegálnych skládoch odpadu akéhokoľvek druhu ako aj jeho "zhodnoteniu" na brehoch potoka alebo priamo v ňom.."
Koseca: "Dávame Vám do pozornosti, že aj naďalej platí v našej obci možnosť znížiť si výšku poplatku za vývoz komunálneho odpadu pre jedného člena domácnosti.

Takúto zľavu si môžete uplatniť v prípade, ak je Vaša domácnosť aktívne zapojená do triedenia odpadu a kompostuje biologicky rozložiteľný odpad." (Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 38/2009)

Mestské zastupiteľstvo schválilo môj návrh na polopodzemné kontajnery v lokalitách Závodie, Hájik, Bánová

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 23.4.2018 návrh opatrení na elimináciu nebezpečenstva diviačej zveri, ktorého predkladateľmi boli poslanci Kapitulík, Delinčák a Durmis. Návrh sa mimo iného týkal umiestnenia polopodzemných kontajnerov na zmesový komunálny a separovaný odpad na sídlisku Hájik, v Závodí a v Bánovej ako pilotný projekt pre Mesto Žilina. Výrok hodnotíme ako pravdivý

Výskumný ústav dopravný v Žiline má 60 ročnú históriu (…) vypracovali sme s nimi štúdiu o zelených parkovacích domoch

Výskumný ústav dopravný v Žiline má podľa informácií na svojom webe 63-ročnú históriu, čo sa približne zhoduje s údajom, uvedeným Martinom Kapitulíkom. O spolupráci na tvorbe štúdie o zelených parkovacích domcoh s týmto výskumným ústavom informuje len poslanec Kapitulík na svojom webe a Facebooku, priamo na webe Výskumného ústavu dopravného ani na iných stránkach nie sú dostupné podobné informácie. O vyjadrenie sme preto požiadali Výskumný ústav dopravný. Výrok zatiaľ hodnotíme ako neoveriteľný.