Martin Barčík

Člen strany: Bez príslušnosti (Nestraníci)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Martin Barčík

Martin Barčík

Hovorca mesta Žilina Pavol Čorba získal mestský nájomný byt a následne ho odkúpil za 700 eur. Podobne ako vedúci ekonomického odboru mesta Karol Krutek, ktorý od mesta odkúpil byt za 1 082 eur. Barčík v prípade vedúceho ekonomického odboru uvádza o viac ako 100 eur vyššiu sumu, no vzhľadom na to, že si nevylepšuje argumentačnú pozíciu (práve naopak), výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Je pravda, že Choma zarába viac ako predseda vlády SR. Choma len za výkon funkcie poslanca NR SR, poslanca VÚC a primátora Žiliny zarobí spolu 5 050 eur mesačne. Predseda vlády zarobí mesačne 3 700 eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Plat predsedu vlády je určený v rámci úpravy platu člena vlády v zákone o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľˇov a je stanovený na úrovni 1,5 násobku platu poslanca. Plat poslanca NR SR je na úrovni okolo 1960 eur. Od roku 2010 sa mzdy poslancov NR SR nevalorizovali. Rovnako aj v roku 2013 bolo prijaté, že mzdy poslancov v roku 2014 sa nebudú zvyšovať. 

Základný plat člena vlády je teda 1,5 násobok sumy 1 960 eur. V prípade predsedu vlády musíme započítať k tomuto základnému platu aj Ide o základný plat ku ktorému je potrebné započítať príplatok vo výške približne 750 eur. Spolu ide teda o sumu približne 3 700 eur. Rovnakú sumu uvádza aj (CELSI) Stredoeurópsky inštitútu pre výskum práce.

Choma ako primátor mesta Žilina zarába plat vo výške 2 630 eur. Zároveň poberá plat ako poslanec NR SR 1 960. Poslanec NRSR má aj paušálne náhrady, ako žijúci mimo Bratislavy má nárok na 1 615 eur. Paušálne výdavky do platu však nezapočítaváme. Choma je aj poslancov VÚC ZSK, kde plat poslanca je na úrovni 457 eur. Len za výrok týchto troch verejných funkcií zarobí Choma spolu 5 050 eur, čo je viac ako zarobí predseda vlády SR.

Podobný prepočet spravil aj Brocka. SITA, 4. februára 2014:

"Starosta Starej Bystrice Ján Podmanický z verejných zdrojov dostal vlani 61 000 eur, poslanec, primátor Žiliny Igor Choma 63 000 eur (5 250 eur mesačne, pozn.), starosta Hurbanovej Novej Vsi Ľubomír Petrák 51 600 eur, starosta obce Častkovce Dušan Bublavý 53 500 eur, starosta Šenkvíc Peter Fitz 52 800 eur, starostka Oravskej Lesnej Viera Mazúrová 47 000 eur a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška 65 000 eur."
Ide o veľmi podobný výrok, ako bol výrok J. Slotu. Podľa záverečných účtov meste Žilina a posledných informácii zo septembra 2014 je pravdou, že mesto nepostavilo ani jeden nájomný byt. Podľa dostupných informácii mesto zreronštruovalo a odovzdalo za Chomu 30 nájomných bytov a na rekonštrukciu ďalších 20 je vypísané verejné obstarávanie. Nešlo teda o stavbu, ale rekonštrukciu. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 

Z informácií zo Záverečných účtov mesta Žilina pre roky 2011 (pdf, s. 154), 2012 (pdf, s. 137) a 2013 (pdf, s. 137) a poslednej Informačnej a monitorovacej správy programového rozpočtu mesta Žilina k 30. júnu 2014 (pdf, s. 126) je možné vyčítať, že v roku 2012 bolo postavených 30 nových bytových jednotiek. Pri bližšom pohľade hodnotenie plnenia meraných ukazovateľov tohto bodu rozpočtu mesta Žilina pre rok 2012 sa však píše, že "v roku 2012 bola ukončená rekonštrukcia a modernizácia bytového domu na Košickej ul. (bývalej ubytovne DPMŽ), čím vzniklo mestu Žilina k dispozícii 30 dvojizbových bytov", z čoho vyplýva, že v skutočnosti sa nejedná o byty novopostavené, ale zrekonštruované. Na základe týchto skutočností hodnotíme výrok ako pravdivý.

Primátor mesta Žilina Choma nepostavil za svoje funkčné obdobie ani jeden nájomný byt, ale v tomto roku (2014) bolo vypísané verejné obstarávanie na rekonštrukciu administratívnej budovy, ktorá sa má zmeniť na nové nájomné byty. Rekonštruovať sa má objekt pri Rajčanke, kde by malo vzniknúť až 20 nájomných bytov. Budovy pri Rajčianke v Žiline patrili donedávna Národnému lesníckemu centru (NLC), ktoré v roku 2011 ponúklo tento prebytočný majetok na odpredaj. K slovu sa dostala Žilinská radnica, ktorá v rámci svojej bytovej politiky uprednostnila rekonštrukciu staršieho, ale relatívne lacného objektu ako výstavbu novej bytovky.  

Pre spravodaj Dnes24.sk Igor Choma uviedol (29. januára 2014):

„Snažíme sa dostať dotácie na náhradné nájomné byty z ministerstva Dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Ideme do verejnej obchodnej súťaže na výstavbu nájomných bytov, ktoré budú financované z prostriedkov štátneho fondu rozvoja bývania resp. dotácii ministerstva Dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.“ 

„Odkúpili sme tieto objekty a sú v našom majetku. Pripravujeme projektovú dokumentáciu a v tomto roku sa ideme pustiť do rekonštrukcie týchto objektov, aby sme získali 18 až 20 nájomných bytov,“ upresňuje Choma."

Mám v rukách znalecký posudok (za pozemok “Lúky”, pozn.), kde je cena za meter štvorcový 42 eur oproti tomu čo sa zverejnilo.

Podľa dostupného znaleckého posudku z 10. októbra 2014 je skutočne pravdou, že cena vyhodnotená znalcom Mariánom Mrázikom za ten istý pozemok ako schválilo zastupiteľstvo Žiliny 22. septembra 2014, je na úrovni 42,01 eur za m2. Na základe tohto posudku výrok hodnotíme ako pravdivý. Dodávame, že Demagog.SK nehodnotí reálnosť ceny za m2 na posudku. 

Kúpa pozemku na Solinkách bola schválená 22. septembra 2014. Išlo spolu o pozemok s rozlohou takmer 45 tisíc m2 a cenou 2,5 milióna eur. Išlo teda o sumu okolo 56,5 eur za m2. 

Hlasovanie (č. hlasovanie 35, bod 11) prebehlo 22. septembra 2014. Prijaté uznesenie k tomuto bodu je nasledovné:
"Uznesenie č. 117/2014
k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, kúpa, prenájom, zámena, zriadenie vecného
bremena) – k bodu 11
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1. kúpu pozemkov parc. č. KN-C 4940/5, t.tr.p. o výmere 17 799 m2 a parc.č.KN-C 4940/10, t.tr.p. o výmere 26 998 m2 v k. ú. Žilina, zapísaných na LV č. 2100 pre DUXX Group, spol. s r.o., so sídlom Vajanského 10 Žilina, IČO: 36 438 227 za cenu 56,50 €/m2, čo predstavuje pri celkovej výmere 44 797 m2 celkovú výšku 2 531 030,50 €, ktorá bude splácaná v zmysle splátkového kalendára do 31.12.2019"

6. novembra 2014 zverejnil Martin Kapitulík blog (poslanec VÚC za koalíciu KDH, SDKÚ, SaS a Most), na ktorom uvádza znalecný posudok na ten istý pozemok na Solinkách - parcely KN-C 4940/5 a KN-C 4940/10. Ide zároveň o rovnakú výmeru 44 797 m2 (s. 5). Cena za m2 je stanovená za 42,01 eur za m2. 

Posudok mal vypracovať Marián Mrázik, ktorý s realitami podniká od roku 2006. Ide o posudok zo dňa 31. októbra 2014. Demagog.Sk nehodnotí reálnosť tohto odhadu. 

Žilinskí učitelia sú chudobní príbuzní učiteľov v Bytči alebo Kysuckého Nového Mesta (osobné ohodnotenie, pozn.).

Projektu Demagog.SK sa nepodarilo zistiť informácie o osobných ohodnoteniach učiteľov v Žiline, Bytči a Kysuckom Novom Meste. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.
INEKO uvádza na portály príjmy škôl celkové a prepočítané na jedného žiaka. Výšku ohodnotenia pre pedagogických zamestnancov portál neuvádza. Portál platy.sk uvádza porovnanie platov, no len v rámci krajov a pre stredné školy. Ministerstvo školstva vydáva každoročné správu o hospodárení škôl, no tato správa neuvádza detailnejšie informácie za jednotlivé školy alebo mesta. Ani Ústav informácií a prognóz školstva neuvádza štatistiky platov za jednotlivé školy a mestá. Ide o agregované údaje za celé SR. Rovnako existujú aj medzinárodné štúdie o platoch učiteľov aj na základných školách, nie tie tiež pracujú s dátami za celé Slovensko. 
Barčík rovnako argumentoval aj na svojom blogu na SME
"Podľa mojich informácií majú osobné príplatky učitelia, napríklad, v Bytči alebo Kysuckom Novom Meste." Barčík však neuvádza zdroj svojich informácií. 
Na tento blog reagoval Choma nasledovne:
"Pedagógovia sú financovaní z preneseného výkonu štátnej správy, teda zo štátneho rozpočtu, kapitoly ministerstva školstva. Rozpočet školy určuje počet žiakov vynásobený normatívom na žiaka.Ak škola má v triedach malý počet žiakov, má nižší celkový normatív a teda finančný balík vychádza iba na funkčné platy. Školy s väčším počtom žiakov dokážu šetriť a prideliť nadtarifné zložky mzdy (odmeny) zamestnancom. Keďže tieto financie sú zo zdrojov štátu, nie je možné, aby mesto dofinancovávalo objem peňazí z preneseného výkonu štátnej správy – teda zo svojich vlastných peňazí. V roku 2013 dostali školy na konci kalendárneho roka prostriedky na nadtarifné zložky v originálnych kompetenciách, a to len vďaka úsporným opatreniam, ktoré sme na našich školách vykonali. Mimochodom - osobné príplatky na školách zakázal vyplácať v roku 2003 primátor Slota. Prvé koncoročné odmeny sa vyplatili v roku 2013."