Ľudovít Kaník

Člen strany: Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana (SDKÚ-DS)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Ľudovít Kaník

Ľudovít Kaník

Minimálnou mzdou to nespravíme. 100 000 ľudí dnes dostáva (minimálnu mzdu, pozn.) niečo z vyše 2 miliónov pracujúcich.

Počet pracujúcich občanov SR k tretiemu štvrťroku 2013 je približne 2 334 400. Podľa správy (strana 8) Štatistického úradu 4,5 % ľudí na Slovensku pracuje za mzdu od 300 do 350 eur, čo je 105 030 ľudí. Minimálna mzda bola v roku 2013 337,70 EUR. Čísla, ktoré uvádza Ľudovít Kaník, sa približne zhodujú so štatistickými datami, pričom odchýlky nepredstavujú rozdiel pre argumentačnú pozíciu.

Ale pán minister, ako tomu veriť z našej strany, keď napríklad v súvislosti s Ústavou sa už rok bavíme o tom, že je tu vôľa prijať ústavný zákon na ochranu druhého piliera a stále nič.

Poslanec Kaník pravdepodobne narážal na poslednú debatu ohľadom ústavnej ochrany druhého piliera, ktorá prebiehala začiatkom roku 2013 a na ktorej sa zúčastnila strana SMRER - SD. Poslanci dohodli na sumáre niekoľkých pravidiel, ktoré by zabezpečili štátnu ochranu druhého piliera. Do formy ústavného zákona sa však doteraz nedostali. 
Návrh ústavného zákona na ochranu druhého piliera však rezonuje v parlamente
už niekoľko rokov. Po prvý krát sa začala diskusia ohľadom ochrany druhého piliera začiatkom roka 2007. Návrh podala strana SDKÚ-DS, s
podporou strán SMK a KDH. Tento návrh mal garantovať
nemeniteľnosť pravidiel v rámci druhého piliera. Vôľa prijať ústavný zákon sa po prvý krát objavila v roku 2011, kedy bola
premiérkou Iveta Radičová z SDKÚ-DS. 

Zmenou ďalšieho zákona došlo k zmene a je tu pokus o čiastočne odstránenie takzvanej priestupkovej imunity sociálne odkázaných, ktorí dnes, keď spáchajú priestupok, nič sa nestane, pretože nie je možné im udeliť pokutu. Tu dochádza k stavu, že sa bude môcť táto pokuta strhávať zo sociálnych dávok do istej miery. Ale vieme, že tento pokus je veľmi len optickým pokusom, pretože to bude minimálna suma, ktorú je možné strhnúť zo sociálnej dávky.

Zákonom o hmotnej núdzi, ktorý je účinný od 1.1.2014 došlo k úplnému zrušeniu tzv. priestupkovej imunity a to prostredníctvom pridaného paragrafu do zákona o priestupkoch. V realite však došlo iba k čiastočnému zrušeniu, ako uvádza poslanec Kaník, pretože siahnuť na dávky nebude možné všetkým poberateľov dávok. Musí byť totiž zachovaná ochranu príjmu, ktorá je 50% životného minima. Mnohým poberateľom dávok bude preto možné strhnúť iba minimálnu sumu. 

Novela zákona o hmotnej núdzi bola schválená 29. októbra 2013. Schválená novela bola vrátená prezidentom. Následne 25. novembra bolo prelomené prezidentské veto.

Dôvodová správa k novela zákona o hmotnej núdzi:

"V článku II sa navrhuje meniť a doplniť zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Navrhuje sa ďalší spôsob výkonu rozhodnutia o pokute za niektoré priestupky. Ide o priestupky, ktorých účinný postih a tým aj zamedzenie páchaniu takýchto priestupkov, je v záujme spoločnosti a zdravého vývinu maloletých detí ako je napr. dodržiavanie verejného poriadku alebo nepoškodzovanie cudzieho majetku. Páchateľmi sú vo veľkej miere osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých príjmom sú dávky sociálneho poistenia, dávky v hmotnej núdzi, príspevok k dávke v hmotnej núdzi a rodičovský príspevok."

V novele ide o článok 2, ktorý ruší priestupkovú imunitu:

"2.Za § 88a sa vkladá (zákon o priestupkoch, pozn.) § 88aa, ktorý znie:

㤠88aa

(1) Rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok podľa § 29, § 30 ods. 1 písm. e), § 47, 49, 50 a za priestupok ohrozenia výchovy a vzdelávania dieťaťa alebo zanedbania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku dieťaťa podľa osobitného predpisu14b) možno vykonať aj zrážkami z dávky sociálneho poistenia, pomoci v hmotnej núdzi alebo z rodičovského príspevku,14c) ak ho nie je možné vykonať zrážkami zo mzdy.

(2) Ak sú splnené podmienky podľa odseku 1, vydá orgán uskutočňujúci výkon rozhodnutia tomu, kto páchateľovi priestupku príjem podľa odseku 1 vypláca, exekučný príkaz na vykonanie zrážok z tohto príjmu.

(3) Pri výkone rozhodnutia podľa odsekov 1 a 2 sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku.

(4) Výkon rozhodnutia zrážkami z príjmu podľa odseku 1 nemožno vykonať exekúciou podľa osobitného predpisu.14d)“."

O zrušení priestupkov imunity pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi.

"Odteraz budú zákony platiť pre všetkých rovnako. Končí sa priestupková imunita pre sociálne odkázaných ľudí. Poberatelia dávok v hmotnej núdzi mohli beztrestne páchať drobné krádeže, rušiť susedov a zanedbávať výchovu detí a za tieto priestupky boli nepostihnuteľní. Od 1. januára 2014 tento stav končí. "

Po navýšení odvodov pre živnostníkov o 30% žiaľbohu došlo k výraznému, ale mnohotisícovému odlivu živnostníkov zo Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa nielenže nevybrala viac, ale pýta aj od štátu viac, to znamená, zväčšila sa jej strata.

Odvody pre živnostníkov sa v roku 2013 zvýšili o 30%, čím došlo v roku 2013 k medzi kvartálnemu poklesu oproti štvrtému kvartálu roka 2012 o 10 142 živnostníkov. Väčšina živnostníkov si vytvorila spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá sa im oplatí už od príjmu nad 1050 eur. Sociálna poisťovňa bude potrebovať v roku 2014 od štátu o 347,5 mil. eur viac. Prebytok za rok 2013 by mal byť na úrovní 40 mil. eur, čo je o 9 mil. menej ako za rok 2012. Sociálna poisťovňa ho však vykazuje, pretože je dotovaná zo štátneho rozpočtu, de facto sa dá teda hovoriť o strate. 

Od januára 2013 sa zvýšili odvody pre živnostníkov zásadným spôsobom. Živnostníci, ktorí platia minimálne odvody, museli v roku 2013 platiť o 25 eur viac, a z toho do Sociálnej poisťovne o takmer 18 eur viac. Tí živnostníci, ktorí platia vyššie ako minimálne odvody, mali odvody v roku 2013 vyššie približne o 30%. 

Od roku 2013 sa totiž pri určení vymeriavacieho základu od príjmov neodpočítavajú odvody zaplatené v minulom roku a namiesto koeficientu 2 (resp. 2,14 pri zdravotnom poistení) sa v roku 2013 používa koeficient 1,9. To spolu znamená zvýšenie vymeriavacích základov a tým aj odvodov (vyšších ako minimálnych) o vyše 30%.

V roku 2012 bol minimálny vymeriavací základ 339,89 eur, minimálne odvody 160,24 eura, z toho do Sociálnej poisťovne 112,66 eura. 
V roku 2013 bol minimálny vymeriavací základ 393 eur, minimálne odvody 185,29 eura, z toho do Sociálnej poisťovne 130,27 eura. 

Od januára 2014 je minimálna výška odvodov, ktoré musí každý živnostník platiť do zdravotnej a Sociálnej poisťovne vo výške 189,77 eura. Minimálny preddavok na zdravotné poistenie živnostníkov predstavuje v roku 2014 sumu 56,35 eura, poistné na sociálne poistenie je v minimálnej výške 133,42 eura.
Od januára 2014 bude minimálny vymeriavací základ vo výške 50 % priemernej mzdy na Slovensku za rok 2012 (805 eur), čo predstavuje sumu 402,50 eur.

Sociálna poisťovňa bude v roku 2014 potrebovať od štátu o 347,5 mil. eur viac, ako v roku 2013 a celkovo dostane od štátu injekciu v hodnote 1,06 mld. eur.
Prebytok sociálnej poisťovne za rok 2012 bol 46,9 mil. eur a za rok 2013 40 mil. eur. Od januára do novembra 2013 vybrala sociálna poisťovňa o 6,62 percentuálnych bodov viac ako za rovnaké obdobie minulého roka. Vybrala však menej, než plánovala

Podľa údajov z Registra organizácií ku koncu prvého štvrťroka 2013 na Slovensku aktívne pôsobilo 377 310 samostatne zárobkovo činných osôb čo predstavuje medzi kvartálny pokles oproti štvrtému kvartálu roka 2012 o 10 142 živnostníkov. 

Ale tá cesta, akú ministerstvo zvolilo a to sme celý čas počas prerokovania tohto parlamentu zdôrazňovali, je chybná.

Poslanec Kaník kritizoval cestu, akou sa rozhodlo ministerstvo riešiť problém vyplácania dávky v hmotnej núdzi. K zákonu má výhrady aj poslanec za SaS Jozef Mihál a aj niektorý poslanci za opozíciu, ktorí podali návrh na Ústavný súd Slovenskej republiky.