Konrád RigóFiltre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Konrád Rigó

Konrád Rigó

…za manažment TTSK tie dve nemocnice sa dostali do veľkých dlhov a predali ich so 7 miliónovým dlhom.

Výrok kandidáta na predsedníctvo Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) vyčísluje zadĺženosť nemocnice v Galante a v Dunajskej Strede v čase ich predaja (rok 2015) pre Svet zdravia a.s. na 7 miliónov eur. V skutočnosti bola hodnota záväzkov po splatnosti iba v nemocnici v Dunajskej Strede 7,3 milióna eur a v galantskej nemocnici 1,9 milióna.
Výrok Konráda Rigóa hodnotíme ako nepravdivý, keďže výška zadĺženia oboch nemocníc v roku 2015 bola asi 9,2 milióna eur.

Konrád Rigó je kandidát na post predsedu TTSK. Momentálne pôsobí ako štátny tajomník Ministerstva kultúry. Je členom politickej strany Most-Híd.

Vo výroku spomína predaj dvoch nemocníc v správe TTSK v roku 2015. Nemocnice v Galante a v Dunajskej Strede boli predané spoločnosti Svet zdravia (skupina Penta Investments), ktorá prevádzkuje sieť regionálnych nemocníc na celom Slovensku.

Podľa vyjadrení kupujúceho na svojich webových stránkach, nemocnice boli kúpené spolu so záväzkami po splatnosti v hodnote 9,2 milióna eur (1,9 milióna eur Galanta a 7,3 milióna eur Dunajská Streda). Údaj o výške zadĺženia teda Konrád Rigo neuviedol pradivo.

…MOST-HÍD má vo svojom programe dlhodobo, zmeny územného členenia.

Zmeny územného členenia sa v komplexnej forme do programu strany Most-Híd dostali až v roku 2016. Výrok hodnotíme ako nepravdivý. 

Strana Most-Híd sa vo svojom programe Občianska vízia 2016  naozaj venuje zmene územného členenia v kapitole Rozvoj regiónov v ktorej sa hovorí:

"Najväčšou prekážkou rozvoja regiónov
v súčasnosti je absencia
organických regiónov, ktoré by sa
mohli rozvíjať ako celok. Pôvodné
prirodzené regióny boli ukryté
v rámci veľkých krajov, v horšom
prípade boli rozčlenené medzi viaceré
kraje či okresy. Práve preto sa
zdá jednoznačné, že účinný rozvoj
regiónov sa dá realizovať len prehodnotením
členenia verejnej správy. Nové a kvalitnejšie členenie by
umožnilo zvýšiť efektívnosť alokácie regionálnych zdrojov a cielene
podporovať tie regióny, ktoré sú na
pomoc najviac odkázané. Základným
cieľom reforiem bude: lacnejšie a bližšie k občanom. 

1A. Reforma systému krajov je nevyhnutná.
Súčasné členenie, ktoré
nereflektuje miestne a regionálne
špecifiká, nedokáže byť dostatoč-
ne funkčné. Nerovnováha v rámci
krajov sa prejavuje aj v nízkej účasti
voličov na voľbách do krajských
zastupiteľstiev. Potrebujeme kraje,
ktoré sú logické jednak z hľadiska
ekonomických aspektov a zároveň
sú pre obyvateľov čitateľné a prijateľné.
Most-Híd navrhuje nové
členenie na také administratívne
jednotky, ktoré by boli bližšie k občanom a zároveň by fungovali efektívnejšie.
Pri jeho vytvorení musíme
vychádzať predovšetkým z prirodzených
regiónov – teda z tých
organicky previazaných oblastí, ktoré spája aj históriou generovaná
tradícia.
1B. Zároveň je nevyhnutná aj úplná
revízia systému členenia okresov.
Súčasné okresy sú nesúmerné, neberú
do úvahy reálne hospodárske
a spoločenské väzby, sú nepopierateľným
dedičstvom éry mečiarizmu.
Potrebujeme okresy, ktoré rešpektujú hranice tzv. mikroregiónov:
sú to územné jednotky, ktoré sú určené prirodzeným a reálnym pohybom
obyvateľstva po súradnici: úrady
– nemocnice – obchod. Hranice
mikroregiónov boli definované už aj
v dopadovej správe vlády Mikuláša
Dzurindu v roku 2005. "

Zmienku o zmene územného členenia takisto nenájdeme ani v programe strany pre voľby v roku 2010, V tomto programe nájdeme nespočetne veľa zmienok ohľadne regionálnej politiky, ako napríklad: "Cieľom strany MOST - HÍD je zabezpečiť podmienky pre porovnateľný rast všetkých regiónov Slovenska a pre najzaostalejšie oblasti vypracovať plán pomoci..."

"...zmiernenie regionálnych rozdielov v hospodárstve a životnej úrovni prostredníctvom európskej a štátnej rozvojovej politiky..."

"Strana MOST-HÍD si uvedomuje , že 86 % územia SR je vidieckeho charakteru, preto kladieme veľký
dôraz na vidiecku a regionálnu politiku. Pristupujeme k návrhom riešenia komplexne ako súčinu jednotlivých
opatrení. Naším cieľom je plnohodnotný život aj na vidieku. Za základ prosperujúceho vidieka a
regiónu považujeme funkčnú samosprávu a aktívnych ľudí na vidieku, a chceme prispieť k zachovaniu
vidieckeho charakteru týchto regiónov
."
Problematiky zmeny územného členenia sa stručne dotýkajú zásady a ciele regionálnej politiky, kde sa píše: "Základné zásady a ciele regionálnej politiky sú nasledovné:
1. Subsidiarita a decentralizácia..."

26. januára 2014 informuje denník Pravda, že vtedajší poslanec Most-Híd Zsolt Simon začal s petíciou za nové územné členenie Slovenska pre vytvorenie systému 16 žúp. To však nie je jednou s priorít strany pre voľby v roku 2012. V programe s takmer 100 bodmi, ktorý naväzuje na ten z roku 2010 vidíme hlavne ďalšiu snahu o širšie možnosti, podporu podnikania a rozvoja v regiónoch.
 
Etrend.sk zas píše, že "...keď v lete roku 2000 vláda odhlasovala, že sa má republika rozdeliť na 12 žúp, svoju zhodu nevyjadrila v legislatívnom návrhu, ktorý poslala do parlamentu, ale otvorila nový spor. Spôsobila to strana Bélu Bugára, ktorá žiadala, aby sa okresy Komárno, Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Nové Zámky a Levice spojili v jednej župe."

V rozhovore pre aktuality.sk pred voľbami v roku 2016 je jedna z otázok reportéra: "Okrem iného chcete presadiť reformu územno-právneho členenia Slovenska. Je to už vaša stálica v predvolebných programoch. Chcete stále presadiť komárňanskú župu?" 

…TTSK Správa údržby a ciest vyplatila v tomto roku až 13 miliónov eur súkromnej spoločnosti na letnú a zimnú údržbu (…).

Správa a údržba ciest TTSK v roku 2017 zaplatila viac než 13 miliónonov € firme EKOM PLUS s.r.o. Vyplýva to z údajov uvedených na stránke Trnavského samosprávneho kraja venovanej zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr. S firmou mala takisto Správa a údržba ciest uzavretú zmluvu na poskytovanie služieb pri letnej a zimnej údržbe. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.
Správa a údržba ciest TTSK uzavrela 31.10. 2016 zmluvu so spoločnosťou EKOM PLUS s.r.o. s názvom "Rámcová dohoda na poskyntutie služieb pri zimnej a letnej údržbe"  hodnote celkovo 11 996 505,36 €.
V roku 2017 Správa a údržba ciest TTSK zaplatila spoločnosti EKOM PLUS s.r.o. faktúry v celkovej sume 13 174 900 €. To potvrdil aj Rigó vo svojej tabuľke, ktorú zverejnil na portáli Topky.sk v online diskusii.

…TIS vydala správu, že TTSK je predposledná (v rebríčku transparentnosti, pozn.).

Podľa prieskumu miery transparentnosti, ktorý uverejnila Transparency International sa Trnavský kraj nachádza na siedmom mieste z ôsmych slovenských krajov, teda na predposlednom mieste. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

TIS robí tento prieskum každé dva roky, podľa toho môžeme vidieť, že TTSK spadol oproti predošlému meraniu o jednu priečku. Výsledná známka za transparentnosť pre rok 2017 je v Trnavskom kraji C, s celkovými 48,6 percentami. Hodnotia sa kritériá ako napríklad prístup k informáciám, účasť verejnosti na rozhodovaní, dotácie a granty, etika a konflikt záujmov či mediálna politika. 

…pán Berényi pred 4 rokmi v druhom kole nevyhral voľby (…), prehral s 16 000 hlasmi (…).

Vo voľbách do VÚC v roku 2013 v TTSK v druhom kole vyhral Tibor Mikuš. Podľa Štatistického úradu SR získal 48 358 hlasov, pričom József Berényi skončil na druhom mieste s 31 884 hlasmi. Rozdiel je 16 474 hlasov. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Berényi bol v rokoch 1999 - 2000 poradcom ministra na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR. V roku 2002 bol zvolený za poslanca NR SR za SMK, svoj mandát si však neuplatnil nakoľko bol menovaný za štátneho tajomníka na Ministerstve zahraničných vecí SR, kde pôsobil do roku 2006. Po neúspechu SMK vo voľbách v roku 2010 odišiel mimo parlament a stal sa novým predsedom SMK. (zdroj: aktuality.sk) Od roku 2013 je podpredsedom TTSK.