JUDr. Mgr. Jozef Uhler

Člen strany: Bez príslušnosti (Nestraníci)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Jozef Uhler

Jozef Uhler

Podielové dane sa prideľujú na základe sčítania obyvateľstva, nie na základe trvalého pobytu

Pri prideľovaní výnosu z daní vyšším územným celkom, ktoré spomína Uhler, sa berú do úvahy ukazovatele odvodené od počtu ľudí s trvalým pobytom v kraji. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

O rozdelení výnosu dane vyšším územným celkom hovorí Nariadenie vlády o rozdeľovaní dane z príjmov územnej samospráve vo svojom treťom paragrafe nasledovne: 

" 1)Výnos dane podľa § 3 zákona sa rozdelí vyšším územným celkom takto:
a) 15 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
b) 15 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku vo veku pätnásť až osemnásť rokov s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
c) 32 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
d) 9 % podľa obrátenej hustoty obyvateľstva vyššieho územného celku s trvalým pobytom na území vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
e) 20 % podľa dĺžky ciest II. triedy a III. triedy vo vlastníctve vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
f) 9 % podľa rozlohy vyššieho územného celku.
"

Podielové dane sa teda prideľujú najmä na základe počtu ľudí s trvalým pobytom a nie podľa sčítania obyvateľstva. To sa berie do úvahy len pri prideľovaní daní obciam (ktoré upravuje paragraf 2 toho istého zákona), ale i v tom prípade sa berie ohľad aj na počet obyvateľov s trvalým pobytom.

Milan Roman zo Skalice, terajší 1. podpredseda SDKÚ – DS je konečnou adresou pre 175 tisíc EUR, ktoré prostredníctvom občianskych združení “ZÁHORÍ.SK” a “ZA LEPŠIE SKALICKO” nenápadne prúdia do mesačníkov “ZÁHORÍ” a “PROZÁHORÍ”.

Výrok Jozefa Uhlera je z jeho blogu z júna 2017. Register občianskych združení eviduje OZ Záhorí.sk. Občianske združenie Za lepšie Skalicko momentálne nie je v registri evidované, samotný mesačník ProZáhorí (.pdf,s. 1) však uvádza, že toto OZ bolo predchodcom dnešného OZ Záhorí.sk. Priamo v mesačníku Záhorí je Milan Roman uvedený ako predseda OZ Záhorí.sk. Milan Roman je v súčasnosti 1. podpredsedom SDKÚ-DS, kde pôsobil súčasný predseda BSK, Pavol Frešo ako predseda do roku 2016. Uhler má sumou 175 tisíc eur na mysli kontrakt medzi BSK a uvedenými združeniami v obdobiach 2011-2014, 2015-2016 a aj najnovšiu objednávku BSK pre OZ Záhorí.sk. Tak to totiž uvádza vo svojom ďalšom výroku, ktorý Demagog.SK vyhodnotil ako pravdivý. Hoci sa Uhler vyjadruje o "konečnom adresátovi" ako o Romanovi, môžeme potvrdiť len toľko, že financie idú združeniu ako takému. No výrok i tak hodnotíme ako pravdivý. 

V Bratislave sa o novej autobusovej stanici hovorí už desať rokov. V Banskej Bystrici v priebehu dvoch rokov postavil súkromný investor nový moderný terminál, ktorý sa má na jeseň otvárať.

Výrok je z Uhlerovho videa z júna 2017. O prestavbe autobusovej stanice v hlavnom meste sa skutočne hovorí už od roku 2007, teda 10 rokov. V danom roku mesto Bratislava oznámilo obyvateľom zámer Twin city a.s. na dostavbu územia autobusovej stanice. Od rozhodnutia o výstavbe (.pdf) novej autobusovej stanice v Banskej Bystrici však už uplynuli 4 roky, aj keď Radničné noviny mesta Banská Bystrica píšu, že verejnosť bola o stavbe informovaná v januári 2015. Nová stanica síce bola postavená za dva roky, no "rozprávalo" sa o nej pomerne dlhší čas. Preto uvedené porovnanie Uhlera hodnotíme ako zavádzajúce.

Radničné noviny (.pdf) mesta Banská Bystrica informujú, že právoplatné územné rozhodnutie na stavbu tzv. Terminal Shopping Center Banská Bystrica bolo vydané 27. marca 2013 pre firmu Jahn Development & Consulting s.r.o. Následne v roku 2014 danú stavbu s rozhodnutím kúpila spoločnosť PRIMUM s.r.o. Radničné noviny však ďalej informujú, že obyvateľom oznámilo vedenie mesta informáciu o plánovanej novej autobusovej stanici až v januári 2015, čo bolo skutočne pred približne 2 rokmi.

…ľuďom bez trvalého pobytu v Bratislave. Títo ľudia. ktorých je cca 250 000.

Výrok pochádza z Uhlerovej Facebook stránky, publikoval ho 29. júna 2017. Rozdiel medzi oficiálnym počtom obyvateľov s trvalým pobytom v Bratislave, zaznamenanom Štatistickým úradom, a medzi skutočným počtom ľudí, ktorí v Bratislave bývajú, je podľa analýzy spoločnosti Market Locator približne 250 tisíc. Spoločnosť sa k danému údaju dopracovala na základe počtu mobilov, ktoré v Bratislave ostávajú cez noc. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Frešo neváhal a od roku 2011 si za župné peniaze objednával inzerciu, akože na propagáciu župy – rozumej seba samého. K dnešnému dňu „preinvestoval“ len v dvoch malých regionálnych mesačníkoch prinajmenšom 155 000 EUR (roky 2011-2014 suma 115 200 EUR, roky 2015-2016 suma 40 000 EUR). Okrem toho, na internete svieti nová objednávka za ďalších 19 984 EUR.

Výrok pochádza z Uhlerovho blogu z 22. júna 2017. Regionálne mesačníky, ktoré Uhler spomína, sú Záhorí.sk a ProZáhorí. Uvádzané sumy pre roky 2011-2014 a 2015-2016 sú správne, takisto aj suma19 984 eur za poslednú objednávku kraja pre občianske združenie Záhorí.sk, preto výrok hodnotíme ako pravdivý.

Pre rok 2011 sú na webe BSK dostupné 3 faktúry od OZ Pre lepšie Skalicko za prvé tri mesiace roka 2011, každá na 2400 eur. V období 2011-2015 bola cena za mesačnú inzerciu v časopise 2400 eur, čo za dané obdobie činí skutočne spolu 115 200 eur.  V období apríl 2012 až január 2015 bolo na základe faktúr vyplatených za inzerciu v mesačníku ProZáhorí spolu 84 000 eur (35 faktúr na 2400 eur). 

Bratislavský samosprávny kraj uzavrel tiež zmluvu s OZ Záhorí.sk na obdobie 1. júl 2015 až 30. jún 2016. Na základe tejto zmluvy si objednal 4 strany mesačne v časopise Pro Záhorí na PR články. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH bola 39 999,0000 EUR, čo sa po zaokrúhlení zhoduje so sumou 40 000 eur, ktorú uvádza Uhler.
Posledná objednávka, ktorú eviduje web BSK, je z februára 2017 na sumu 19 984 eur. Júnové číslo mesačníka Prozáhorí obsahuje tri strany pod názvom Novinky z bratislavskej župy (.pdf, s.7-9). Na prvej zo strán je článok s fotkou Pavla Freša o tom, že župa sa chystá ubytovať zamestnancov sociálnych služieb, článok cituje Freša a dvoch ďalších pracovníkov župy. Ďalší článok je o podpore cyklodopravy s vyjadrením Freša, jedna celá strana s ilustráciou propaguje turistický vlak Záhoráčik, ďalšia je o testovaní športovej zdatnosti gymnazistov v kraji, kde sa v článku opäť vyjadruje Frešo. 

Januárové vydanie, teda vydanie pred prepuknutím kritiky inzercie v mesačníku, obsahuje dve strany propagujúce častejšie čítanie kníh a súťaž Vráťme knihy do škôl, ďalšia strana je venovaná divadlu proti extrémizmu, kratší článok hovorí o modernizácii cesty v kraji, ďalší propaguje župné aktivity proti extrémizmu, najmä návštevy múzeí a pamätníkov holokaustu. Články obsahujú aj niekoľko citácií župana a jednu jeho fotku (.pdf, s.7-10).

V rokoch 2011 - 2014 inzeroval BSK aj v mesačníku Záhorí.sk. Júlové číslo z roku 2012 obsahuje 4 strany venované novinkám VÚC a podujatiam v kraji, podporovanými VÚC. Dané číslo obsahuje jednu fotku s Frešom a neobsahuje žiadnu jeho citáciu či vyjadrenie (.pdf, s.7-10)