Jozef Mihalčin

Člen strany: Slovenská ľudová Strana (SĽS)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Jozef Mihalčin

Jozef  Mihalčin
Seniorské zariadenia alebo domovy sociálnych služieb sa riadia nariadením PSK z roku 2012. Od januára 2013 sa poplatky zvýšili, no podľa dostupných zdrojov išlo o navýšenie na hranicu 400 eur (špecializované zariadenia). Nie je teda pravdou, že v niektorých seniorských domovoch k kompetencii PSK sú poplatky viac ako 500 eur. J. Mihalčin značne hyperbolizuje poplatky, výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Presne určené cenníky pre konkrétne domovy sociálnych služieb nie sú dostupné. Od 1. januára 2013 sa však cenník služieb v zariadeniach pre seniorov v Prešovskom kraji podriaďuje novému Všeobecnému záväznému nariadeniu PSK č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012.
Ceny za služby sa odvíjajú od stavu jednotlivých pacientov, od pobytovej formy, či veľkosti obytnej miestnosti. 

Denníka Pravda (5. júna 2012) sa odvoláva na nariadenie PSK, pričom sa ceny od januára 2013 pre seniorov v domovoch sociálnych služieb pohybujú na úrovni od 200 do 400 eur. 

"Prešovská župa tiež posunula zvyšovanie až na prvý január 2013. Ak sa zákon o sociálnych službách dovtedy nezmení, klienti by platili o 70 až 100 percent viac. V zariadeniach pre seniorov by mesačný poplatok stúpol zo 190 na 322 eur, v špecializovanom zariadení zo 199 až na 398 eur."

Podľa denníka SME (14. decembra 2012) sa poplatky za domovy sociálnych služieb zvýšili o 10%, pričom v priemere išlo o nárast o 20 eur. To znamená že počiatočné poplatky boli približne 200 eur.

Vyšetrenie mimo poradia respektíve sa objednáva. Poplatky v zdravotníckych zariadenia u súkromných lekárov schvaľuje VÚC.

Je pravdou, že v prípade ak nechce občan čakať na vyšetrenie môže sa občan za poplatok objednať u lekára. Výšku tohoto poplatku majú v kompetencii VÚC. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Poplatky za prednostné vyšetrenie upravuje zákon č. 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia:

§ 44
(2) Poskytovateľ môže požadovať úhradu za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti len v rámci na to vyhradených ordinačných hodín, ktoré nesmú presiahnuť jednu štvrtinu ordinačných hodín. Výšku úhrady schvaľuje samosprávny kraj podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia

Portál zdravotníckych zariadení uvádza:

"V prípade, že nechcete na vyšetrenie čakať, môžete sa vopred u Vášho lekára telefonicky alebo osobne objednať. Lekár Vás na základe Vašej objednávky prednostne za poplatok vyšetrí. Výšku poplatkov za prednostné vyšetrenie u lekára určujú samosprávne kraje. Sumy sú pre jednotlivé župy rôzne."

Výsku poplatkov v jednotlivých VÚC si môžete pozrieť tu. V PSK sú v priemere poplatky najvyššie v rámci všetkých VÚC.

Lekári, čo prichádzajú do styku s hotovosťou (poplatky na objednávanie, pozn.) pokladne (fiškálne pokladne, pozn.) nemajú.

Je pravdou, že lekári, ktorí vyberajú poplatky za prednostné vyšetrenie a poskytujú zdravotnú starostlivosť nemusia mať podľa zákona elektronickú registračnú pokladňu (kasu s fiškálnom pamäťou - fiškálnu kasu). 

Je potrebné dodať, že v prípade ak by predávali doplnkový tovar, napr zdravotné pomôcky, fiškálnu kasu by už museli mať.

Podľa zákona č. 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice, za povinnosť vzťahuje len na podnikateľov definovaných v § 3. Príloha č. 1 uvádza aj služby na ktoré sa vzťahuje povinnosť elektronických pokladníc tzv. fiškálnych pokladníc. Služba, ktorá by sa vzťahovala na poskytovanie zdravotníckych služieb resp. starostlivosti sa tam nenachádza.

§2
a) elektronickou registračnou pokladnicou

1. elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok, 
2. počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou, 

§ 3
Povinnosť evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou

(1) Podnikateľ je povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici bez zbytočného odkladu po jej prijatí; túto povinnosť nemá podnikateľ, ktorý je v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz, okrem podnikateľa, ktorý pokračuje v prevádzkovaní podniku po vyhlásení konkurzu.

Ak by však lekár predával doplnkový tovar, napr. lieky, zdravotné pomôcky a pod. mal by už povinnosť mať fiškálnu kasu. 


"Zároveň je potrebné si uvedomiť, že napr. remeselníci, opravári, ktorí nemusia používať ERP (nie sú medzi vymenovanými službami), ktorí pri oprave používajú rozličné materiály (ktoré predávajú zákazníkovi), tento predaj stále nespadá pod povinnosť používania ERP (elektronickej registračnej pokladnice). Ak by však remeselník začal predávať tovar bez toho, že by boli tieto súčasťou jeho opravy, vtedy ide o predaj tovaru a je potrebné tržby v hotovosti evidovať prostredníctvom ERP. Rovnako to platí aj pre doplnkový predaj lekárov, zubárov a pod."

Ústava pojednáva v jednom článku o tom, že zdravotná starostlivosť na Slovensku je bezplatná, cestou zdravotného poistenia a prenáša sa do praxe cestou platných zákonov.

Jozef Mihaličin správne uvádza, že prostredníctvo zdravotného poistenia je zdravotná starostlivosť bezplatná, za podmienok, ktoré ustanoví zákon.

Ústava SR o zdravotnej starostlivosti uvádza:

Čl.40
Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon