Doc. Ing. Jozef Dvonč

http://www.nitra.sk/stranka.php?cat.10

Člen strany: Bez príslušnosti (Nestraníci)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Jozef Dvonč

Jozef Dvonč

Mesto prijalo spústu opatrení, kde vychádza podnikateľom v ústrety – zadarmo terasy v podstate počas celého roka.

O odpustení dane za užívanie verejného priestranstva pod terasami na pešej zóne v Nitre informovali médiá v júni 2015. Zachované ostali administratívne poplatky za vydanie povolenia na užívanie miestnej komunikácie. Oslobodenie od platenia dane schválili mestskí poslanci opätovne i v roku 2016. V apríli 2017 však médiá informovali o zmene
schválenej mestskými poslancami: ak podnikatelia nechcú platiť
daň za užívanie verejného priestranstva, budú musieť zorganizovať kultúrnu
akciu, na čo viacerí prevádzkovatelia reagovali kriticky. Keďže bezplatné terasy sú spojené s ďalšími podmienkami, hodnotíme výrok ako zavádzajúci.

Zmena v prenájme priestoru pod terasami bola vykonaná na základe žiadosti od samotných podnikateľov,
ale aj z dôvodu snahy vedenia mesta o oživenie pešej zóny. Podľa medializovaných informácií sa sadzby daní za užívanie verejného priestranstva pod terasami pred touto zmenou nemenili minimálne desať rokov. Podmienkou oslobodenia od dane bolo, aby vzhľad a konštrukciu terasy odsúhlasil hlavný architekt mesta.

V roku 2017 mestskí poslanci schválili v súvislosti s letnými terasami v centre zmenu. Priestor pod terasami sa nemá prenajímať ale požičiavať, pod podmienkou, že prevádzkovatelia zorganizujú kultúrnu akciu. "Môžu sa striedať, alebo pripraviť koncert či inú akciu aj spoločne.
Neočakávame žiadne veľké podujatia, pokojne to môže byť záležitosť za
100 eur. Ide nám o to, aby sa v lete zaplnila pešia zóna nielen pre
letné terasy, ale aj vďaka kultúrnym podujatiam, ktoré sa tu takto
zorganizuj,
" uviedol primátor Jozef Dvonč.

Rozhodnutie vyvolalo vlnu kritiky u podnikateľov, ktorí majú letné terasy mimo centra a za prenájom musia naďalej platiť. Rovnako niektorí prevádzkovatelia v centre neoficiálne vyhlásili, že radšej zaplatia za pozemok než by mali zorganizovať kultúrnu akciu.

Na základe "Správy o vybraných investičných zámeroch v lokalite centrálnej
mestskej zóny a evidovaných zámeroch bytovej výstavby na území mesta Nitra
" zverejnenej v októbri 2017 by v Nitre malo pribudnúť 1 825 bytových jednotiek, pričom 1 757 by mali postaviť súkromní investori a 68 nájomných bytov by malo vybudovať mesto (.pdf, s. 7). Celkovo eviduje radnica 20 zámerov bytovej výstavby. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Ten obrovský pokles obyvateľov to spôsobujú aj satelity, kde ľudia vlastne prichádzajú do Nitry, spôsobujú nám tu značné problémy, ale bývajú na okraji možno päť kilometrov, a to je Cabaj (Cabaj – Čápor, pozn.), Golianovo…Lapáš (Malý a Veľký Lapáš, pozn.).

Počet obyvateľov Nitry začal dlhodobo klesať už v 90-tych rokoch minulého storočia. K 31. decembru 2017 registrovala Nitra 77 048 obyvateľov, pričom rozdiel medzi počtom prisťahovaných a vysťahovaných (migračné saldo) predstavoval -388 obyvateľov. Naopak, spomínané obce Cabaj - Čápor, Golianovo, Malý a Veľký Lapaš zaznamenali nárast počtu obyvateľov. Ešte v roku 2011 potvrdili viaceré menšie obce v blízkosti Nitry, že sa do nich sťahujú ľudia z mesta, predovšetkým mladé rodiny. Časť výroku, že obyvatelia týchto obcí spôsobujú v Nitre "značné problémy", neposudzujeme. Hoci nemožno s určitosťou povedať, či je pokles obyvateľov Nitry spôsobený predovšetkým sťahovaním ľudí do priľahlých obcí, hodnotíme výrok na základe vývoja počtu obyvateľov ako pravdivý.

Podľa informácií Ústredia práce je pravdou, že nezamestnanosť v okrese Nitra (keďže miera nezamestnanosti sa meria podľa príslušných okresov, pozn.) poklesla zo spomínaných 5,22 % (december 2016) na súčasných 2,48 % (september 2018). Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Nezamestnanosť v decembri roku 2016 bola vo výške 5,22 %. Následne, v prvých mesiacoch roka 2017 začal investor Jaguar Land Rover s väčším náborom pracovníkov. Medziročný pokles nezamestnanosti v rokoch 2016 a 2017 dosiahol 2,32 % a v septembri 2018 sa nezamestnanosť pohybovala na úrovni 2,48 %. Od roku 2012, kedy bola nezamestnanosť 10,37 %, môžeme v okrese Nitra evidovať každoročnú klesajúcu tendenciu miery nezamestnanosti.

Jozef Dvonč predložil dňa 4. septembra 2018 materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktorým je petícia za riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestskej časti Nitra - Dražovce. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Petíciu podpísalo 1000 občanov a prerokovaná bola 13. septembra 2018. Petícia obsahuje osem požiadaviek: 

  1. "Žiadame revitalizovať mestskú časť Nitra – Dražovce ako „tradičnú dedinu“ s využitím jej prírodných, historických, kultúrnych hodnôt, so zameraním na rozvoj turizmu a agroturizmu.
  2. Žiadame dodržať verejný prísľub primátora, ktorý bol daný na verejnom zhromaždení dňa 16.12.2015, preinvestovať 4 mil. € do mestskej časti Dražovce, ako najviac zasiahnutej strategickou investíciou JLR.
  3. Žiadame, aby mestská polícia prijaté oznámenia nebagatelizovala, aby ich prešetrila, vyhodnotila a nezverejňovala oznamovateľa. Zároveň oznamovateľa odborne poučila a v prípade potreby vec postúpila kompetentným orgánom.
  4. Žiadame kompetentné mestské orgány o zvýšenie preventívnych aktivít v oblasti drogovej závislosti a kriminality.
  5. Žiadame zvýšenie počtu kamier v mestskom kamerovom systéme min. o 10 kusov.
  6. Žiadame, aby sa dodatočne neschvaľovali čierne stavby na bývanie a nezákonné užívanie stavieb na cudzích pozemkoch.
  7. Žiadame preskúmať a prehodnotiť efektivitu vzdelávacieho procesu v ZŠ Ščasného.
  8. Žiadame vytvoriť samostatný volebný obvod Dražovce."

Petícia reaguje na sťažnosti obyvateľov mestskej časti Dražovce týkajúce sa bezpečnosti. Podľa mestského poslanca za Dražovce Pavla Vargu majú problémy spôsobovať pracovníci blízkeho priemyselného parku pochádzajúci z cudziny ako aj miestni neprispôsobiví občania. Varga pre denník SME povedal, že na stráženie dražovských viníc, kde má často dochádzať ku krádežiam a poškodzovaniu úrody, oslovili neregistrovanú polovojenskú organizáciu Slovenských brancov. Náčelník mestskej polície Erik Duchoň sa vyjadril, že od marca 2018 je v mestskej časti posilnená hliadková činnosť. O pôsobení brancov Duchoň nevedel.

V správe o činnosti Mestskej polície za rok 2017 sa uvádza, že v Dražovciach na ulici J. Zelenáka bola vykonaná preventívno-bezpečnostná akcia, keďže v tejto lokalite boli hlásené sťažnosti na správanie neprispôsobivých osôb (.pdf, s. 8). V Dražovciach je nainštalovaná jedna kamera mestského kamerového systému, ďalšie kamery by mali pribudnúť v budúcnosti. Ďalšie preventívno-bezpečnostné akcie mestská polícia vykonala v mestských častiach Dolné Krškany, Orechov dvor, Mlynárce a Staré mesto, kde takisto bolo hlásených väčšie množstvo sťažností na nevhodné správanie.