Jozef Behýl

Osobné údaje:
Meno a priezvisko: Jozef Behýl
Dátum narodenia:13.03.1957
Miesto narodenia: Trnava
Rodinný stav: ženatý, 1 dcéra
Kontakt: 0948 335 567
e-mail: info@jozefbehyl.sk
web: www.jozefbehyl.sk

Vzdelanie:
1972-1976 Gymnázium J. Hollého, Trnava
• Založenie školského časopisu BLESK a vedenia redakcie časopisu – v neskorších rokoch
časopis vyhrával celoslovenské súťaže stredoškolských časopisov)
• Aktívna práca v oblasti kultúry a športu
• Stredoškolský spevácky miešaný zbor CANTICA NOVA – vyhrával medzinárodné súťaže vo
svojej kategórii, člen vedenia zboru
• Člen vedenia mládežníckej organizácie HUDOBNÁ MLÁDEŽ SLOVENSKA –verejné vystúpenia
v TV, v Humennom…

1977-1982 Univerzita Komenského PdFÚK Trnava
• člen mládežníckej organizácie SZM, kultúrny referent vo fakultnom výbore SZM, predseda
fakultného výboru SZM (4 roky) —zástanca práv študentov – prieskumy o úrovniach
prednášok, seminárov, organizovanie SVOČ, organizovanie kultúrnych a športových podujatí
• člen kolégia dekana a člen vedeckej rady fakulty
• obhajovanie práv študentov v súvislosti s vojenskou prípravou a presťahovaním katedry
vojenskej prípravy do BA (3-mesačný štrajk študentov)
• uzatvorenie dohody s Divadlom pre deti a mládež v TT, spoluorganizovanie premiérovych
predstavení za účastí vysokoškolákov
• vedenie Klubu náročného filmového diváka v Trnave (lektorská činnosť), spolupráca
s trnavským klubom mládeže FORTUNA
• organizovanie výstav, koncertov, práca v celoslovenských komisiách, radách, študentská
vedecká odborná činnosť (ŠVOČ)

Jozef Behýl
občiansky kandidát na prezidenta SR
Rajská 15, 811 08 Bratislava
Tel.: 0948 335 567
Web: www.jozefbehyl.sk
E-mail: info@jozefbehyl.sk
Priebeh zamestnania:
1992-2013 podnikanie v oblasti obchodu a nehnuteľností
• Podnikateľské aktivity spojené s podporou záujmových činností s podporou III. Sektora

1990-1993 Zväz záujmových združení, občianske združenia zamerané na záujmy mladej, strednej
a staršej generácie
• založenie Rady mládeže SR
• založenie Majetkovo právnej únie Rady mládeže, delenie majetku po bývalom SZM medzi ČR
a SR
• ZZZ —32500 členov a 21 odborných záujmových sekcií
• Prvé kontakty so zahraničím po páde totalitného režimu ( Rakúsko, Maďarsko, Bulharsko,
Rumunsko, Česká republika)
• Výstava a prezentácia ľudových tradícií pre zahraničných Slovákov žijúcich v Rakúsku (Viedeň,
kino Urania)
• Člen prípravného štábu a spoluzakladateľ medzinár. festivalu Európskeho ľudového remesla
(EĽRO) Kežmarok 1991
• Účasť a financovanie medzinár. kultúrnych a športových podujatí v Španielsku (folklór),
Kostarika (sálový futbal), USA (moderný tanec BRALEN)

1982-1989 SÚV SZM (MV SZM) Bratislava
• v tomto období 1 rok základnej vojenskej služby
• oddelenie vysokých škôl —-študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ)
—-27 zväzov zahraničných študentov
—-Azúrový program, spolupráca s CKM a kontakty na zahraničné
študentské zväzy (FIDES, anglická a fínska mládežnícka organizácia)
• organizácia a účasť na celosvetovom mierovom pochode proti APARTEIDU (Štokholm-Viedeň)
• organizátor týchto akcií: výstup na Rysy, Politická pieseň Martin, Bojnický festival rockovej
hudby, filmový festival, Akademický Prešov, Akademický Zvolen, Úsmev ako dar, prehliadky
klubov vedecko technickej činnosti mládeže (VTČN), celoštátne a medzinárodné súťaže SVOČ,
brigádnické festivaly, prehliadky klubových programov a pod….

1976-1977 Okresné osvetové stredisko Trnava, Osvetová beseda Chtelnica
• Organizovanie kultúrneho života v obci Chtelnica a v blízkom okolí
• z najatraktívnejších podujatí – Radošínske naivné divadlo, vystúpenia PUĽS-u, súťaže pre
základné a stredné školy (literárna, historická, vedomostná súťaž z trnavského okresu,
pomoc pri vedení obecnej knižnice, súťaž diskdžokejov, založenie mládežníckeho klubu…

Jozef Behýl
občiansky kandidát na prezidenta SR
Rajská 15, 811 08 Bratislava
Tel.: 0948 335 567
Web: www.jozefbehyl.sk
E-mail: info@jozefbehyl.sk
Politické aktivity:
2000 -2003 člen strany SMER (obvodná organizácia BA V Petržalka – člen predsedníctva)
2003 oficiálna žiadosť o vystúpenie zo strany a vrátenie členského preukazu z dôvodu rozdielnych
programových názorov oproti pôvodnému programu SMER-u
2004-2007 spolupráca s rozpadnutou stranou Sociálna demokracia (Dubčekova strana)

Občianske aktivity:
December 2012 oslovenie dobrovoľníkmi a aktivistami z občianskej platformy SKTS v súvislosti
s možnou kandidatúrou na základe práce , skúseností, ľudských a morálnych kvalít — následné
zvažovanie ponuky do mája 2013 — rozhodnutie s podporou väčšiny III. sektora začať zbierať podpisy
—zozbieraný zákonný počet podpisov — ohlásenie kandidatúry
2004-2008 založenie platformy
• Vytváranie občianskych štruktúr združujúcich sa neskôr do občianskych platforiem NIRPaSK,
SKTS, OP
• Založenie tradície Budenie sitnianskych rytierov, Národný poklad Slovenska, Beh za kaštieľ
Rusovce, Koniec sveta alebo Nový vek (prednášky)
• Účasť na konferenciách VŠ v Banskej Bystrici, Bratislave a Trnave
• Podpísaná dohoda s SK8 a Stálou konferenciou organizácií tretieho sektora SR, člen
medzinárodnej organizácie pre sociálny rozvoj ICSW
• Podpísaná dohoda s Univerzitou M. Bela v Banskej Bystrici a Univerzitou Cyrila a Metoda
v Trnave
• Člen Rady vlády pre MNO (predložených 35 projektov), člen Rady vlády pre prevenciu
kriminality, člen Hospodárskeho a sociálneho výboru SR
• Predseda spomenutých občianskych združení
• Predseda dozornej rady o. z. OP

2006-2007 zakladanie o.z. Národný inštitút rozvoja práce a sociálnej komunikácie (NIRPaSK) , Stála
konferencia organizácií III. sektora (SKTS), Občiansky parlament (OP) so zameraním na 4 základné
oblasti činnosti:
• Sociálna
• Enviromentálna
• Záujmové a kultúrne športové aktivity
• Vzdelanie, mládež a veda
• O.z. OP zameraný na celospoločenské, občianske aktivity, občiansku spoločnosť, zachovanie
demokratických princípov a uplatňovanie stratégie otvoreného vládnutia
• Program morálnej, sociálnej, hospodárskej, ekonomickej, kultúrnej a vzdelanostnej obnovy
krajiny

1992 Projekt vzniku I. chránených dielní, TT kluby

Člen strany: Bez príslušnosti (Nestraníci)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Jozef Behýl

Jozef Behýl

A ja si pamätám na nedávnej jednej veľkej udalosti, keď prezident Obama podal ruku Castrovi.

Historické podanie rúk medzi prezidentom USA Obamom a kubánskym lídrom Raúlom Castrom sa odohralo počas smútočného ceremoniálu smrti Nelsona Mandelu, 10 decembra 2013. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

V roku 1993 sme mali 153 priam strategických podnikov. 153, v každom kraji pomerne rovnomerne rozložené. Dnes ich je 5. Všetko viacmenej sústredené do automobilového priemyslu.

Výrok J. Behýla hodnotíme ako nepravdivý, keďže ak by sme vychádzali z jeho grafiky, našli by sme minimálne tri významnejšie podniky (podľa výšky tržieb). Taktiež uvádza číslo 153 významných/strategických podnikov v roku 1993, no na jeho grafike je len 135. Len Klub 500, ktorý združuje podniky zamestnávajúce nad 500 zamestnancov, má 16 členov. Aj podľa zákona o strategických podnikoch, ktorý prijala vláda R. Fica v roku 2009, sa hovorí, že za strategický podnik môže byť vyhlásený ten podnik, ktorý zamestnáva nad 500 zamestnancov. 
Jozef Behýl v štúdiu ukazoval túto mapu významných podnikov:
Názvy nie sú čitateľné no je zrejmé, že v Košickom regióne to je U.S. Steel Košice a v Žilinskom kraji KIA motors. Ak by sme sa pozreli len na tržby firiem v roku 2012, U.S Steel Košice mala 6. najvyššie tržby v nefinančnom sektore, KIA Motors 3. najvyššie. V Trnavskom kraji je to PCA Slovakia, ktorá mala 8. najvyššie tržby v nefinančnom sektore.
Demagog.SK nevie akú definíciu pri určení významnej firmy J. Behýl používa, no ak by sme hodnotili významnosť firmy podľa tržieb, tak na Slovensku je viac významných firiem ako uvádza Behýl, keďže pred ním uvádzanými firmami PCA Slovakia a U.S. Steel Košice sú tri ďalšie firmy (Samsung, Slovenské elektrárne, a.s., SPP).
Zároveň J. Behýl hovorí o 153 podnikoch, no na grafike má len 135 podnikov.
Ja pravdou, že Ministerstvo práce vyčlenilo 70 miliónov eur na projekt zamestnávania mladých do 29 rokov.
V septembri 2012 Európska komisia schválila presun 70 miliónov eur, cieľovou skupinou boli mladí do 29 rokov. Ministerstvo práce však v prípade malej ponuky pre mladých do 29 rokov, plánovalo otvoriť projekt aj pre ľudí nad 50 rokov, ktorí boli na úrade práce viac ako pol roka.
"Projekty v celkovom objeme 70 miliónov eur by mali priniesť prácu pre takmer 14 tisíc mladých ľudí, ktorí sú v evidencii úradov práce viac ako tri mesiace. ...Ak záujem zo strany mladých ľudí o zamestnanie prostredníctvo spomínaných projektov nebude, ponuka sa otvorí aj pre uchádzačov o zamestnanie nad 50 rokov. "Po šiestich mesiacoch budeme prehodnocovať tieto kritériá a budú môcť byť rozšírené aj o ľudí, ktorí majú 50 a viac rokov a sú v evidencii, respektíve môžeme stiahnuť tie kritériá dĺžky evidencie až na nulu," uviedol Valentovič."

V novembri 2013 informovalo Ministerstvo práce, že cez projekt našlo zamestnanie 11 tisíc ľudí do 29 rokov.

Výrok Jozefa Behýla hodnotíme ako nepravdivý, keďže ku koncu roka 2013 Slovensko čerpalo viac ako 50 % eurofondov.  

Podľa najnovších údajov Ministerstva financií, sa eurofondy čerpali vo výške 51,04 % (.pdf). 

"Z celkového záväzku 2007-2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007-2013 Slovenská republika vyčerpala k 31.12.2013 prostriedky vo výške 5 937,24 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 51,04 %. Vzhľadom na možnosť zálohového financovania prijímateľov zo štátneho rozpočtu, finančné prostriedky poskytnuté prijímateľom na implementáciu projektov k tomuto dátumu sú v celkovej výške 6 215,65 mil. EUR a n
avyšujú úroveň čerpania na 53,43 % z celkového záväzku."


Podľa NSRR (xls. súbory, posledný riadok - stĺpec Q a R), úroveň realizovania eurofondov bola na úrovni 53,43% (certifikované využitie eurofondov na úrovni 46,44%) už koncom novembra 2013. Koncom decembra 2013 bola úroveň realizovania eurofondov na úrovni 55,21% (certifikované využitie eurofondov na úrovni 52,55%).
Jozef Behýl vychádza zo starých údajov. Ešte v auguste 2013 bolo čerpanie nižšie ako 50% (takmer 45%).

Keď dovolíte, ešte by som ukázal takýto graf, toto je rok 1993, 14,4 % nezamestnanosť. Rok 2013 – 14,4 % nezamestnanosť.

Pre účely overenia výroku postačuje overiť nezamestnanosť v roku 1993, 2012 a 2013. J. Behýlovi sedí len údaj o nezamestnanosti za rok 1993. Za rok 2013 nie sú známe čísla výberovej nezamestnanosti, len za 3. štvrťrok 2013, resp. priemer za tri prvé štvrťroky 2013 (14,1%). Priemerná evidovaná nezamestnanosť za dvanásť mesiacov rok 2013 ja na úrovni 14,2%. Behýl nepozná inakšie čísla o nezamestnanosti za rok 2013 ako nami uvedené. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Rok 1993 2012 2013
Nezamestnanosť 14,4 (NBS); 12,2 (Svetová Banka) 14,0% (ŠÚ SR); 13,6% (Ústredie práce) 14,1% (prvé tri štvrťroky ŠÚ SR); 14,2% (Ústredie práce) 

Svetová banka uvádza na svojej stránke hodnotu nezamestnanosti v roku 1993 na úrovni 12,2%. Avšak podľa Výročnej správy Národnej Banky Slovenska za rok 1993, bola nezamestnanosť v roku 1993 na úrovni 14,4% (str. 26). NBS pracuje s mesačnými číslami preto pravdepodobne pracuje s dátami evidovanej nezamestnanosti.  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny eviduje na svojich stránkach štatistiky nezamestnanosti od roku 1997. Štatistický úrad SR eviduje na svojich stránkach štatistiky nezamestnanosti až od roku 2001. Na stránke OECD sú dostupné štatistiky o nezamestnanosti na Slovensku až od roku 1998, podobne ako aj na stránkach EUROSTAT

Pre rok 2013 nie sú známe konečné čísla. Posledné čísla výberovej miery nezamestnanosti sú za 3. štvrťrok 2013 (zverejnené ŠÚ SR v decembri 2013), keď bola nezamestnanosť na úrovni 14,1%. Priemerná nezamestnanosť za prvé tri štvrťroky je na úrovni 14,2%.
ÚPSVaR poskytuje aj mesačné štatistiky miery nezamestnanosti, pričom priemerná mesačná miera nezamestnanosti za rok 2013 (priemer hodnôt 12. mesiacov) vychádza na úrovni 14,1%

K dispozícií zatiaľ nie sú kompletné údaje ŠÚ SR ani ÚPSVaR o nezamestnanosti za rok 2013. Výsledky za rok 2013 taktiež nezverejnila ani OECD, EUROSTAT či Svetová banka
V štúdiu J. Behýl ukazoval tento graf: