Jaroslav Polaček

Člen strany: Bez príslušnosti (Nestraníci)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Jaroslav Polaček

Jaroslav Polaček

Hlavným organizátorom majstrovstiev sveta v hokeji, ktoré sa budú v roku 2019 konať v Bratislave a v Košiciach, je Medzinárodná hokejová federácia. O usporiadanie sa stará Organizačný výbor v tomto prípade v spolupráci s mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom. Mesto Košice je teda skutočne len suborganizátorom. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Futbalový štadión najprv zastupiteľstvo odhlasovalo za 12 miliónov eur, zmluva je ale už na 24 miliónov eur

Schválené finančné krytie pre futbalový štadión bolo pôvodne 12 mil. eur. Avšak po výsledku verejného obstarávania bola podpísaná zmluva na konečnú sumu 19,47 mil. eur bez DPH, s DPH teda 23,3 milióna eur. Keďže odchýlka vo výroku je menšia ako 5 %, hodnotíme výrok ako pravdivý.

V prijatom uznesení o výstavbe futbalového štadióna v Košiciach sa píše :

"Mesto Košice má zmluvne zabezpečené účelovo určené finančné prostriedky na výstavbu futbalového štadióna = 8 mil. €, ktoré boli vložené do základného imania akciovej spoločnosti Košická Futbalová Aréna (ďalej len KFA, a.s.) (Zmluva o návratnej finančnej výpomoci od MF SR). Ďalším zdrojom financovania výstavby futbalového štadióna = 4 mil. € je dotácia zo štátneho rozpočtu na výstavbu futbalového štadióna kategórie 3 v zmysle smernice UEFA.


Tento finančný objem (12 mil. €) vychádzal z orientačných prepočtov pri spracovávaní overovacej štúdie. Pri spracovávaní Dokumentácie pre územné rozhodnutie pre štadión kategórie 4 UEFA bol predpokladaný finančný limit odhadnutý na 18,5 mil. €.  


Nakoľko finančné krytie na realizáciu plne funkčného štadióna 4. kategórie UEFA nebolo postačujúce, pristúpilo sa k optimalizácii projektu a jeho etapizácii s tým, že je možné postaviť štadión po etapách, kde po ukončení 1. etapy by bol v Košiciach vybudovaný plne funkčný futbalový štadión kategórie 3 UEFA, na ktorom sa budú môcť hrať futbalové zápasy najvyššej slovenskej súťaže. Ostatné dve etapy pre konečné docielenie výstavby štadióna kategórie 4 UEFA by sa riešili uplatnením opcie. 

Sme presvedčení o tom, že Košice si zaslúžia futbalový štadión, spĺňajúci vyššie kritériá v kategórii 4 v zmysle smernice Európskej futbalovej asociácie (UEFA). Preto bol projektový odhad investičného nákladu, uvedený v propagácii výberu zhotoviteľa, s predpokladanou cenou na výstavbu všetkých troch etáp štadióna, vo výške 18,5 milióna eur. Čiže súčasťou súťažného dialógu pri výbere zhotoviteľa stavby „Košická futbalová aréna – futbalový štadión“ bola okrem stručného popisu predmetu zákazky aj jej celková predpokladaná cena, ktorá zahŕňa predpokladanú hodnotu zákazky za 1., 2. aj 3. etapu, v celkovej výške viac ako 18,5 mil. € (1. etapa = 12 mil. €; 2. etapa = 2,7 mil. €; 3. etapa = 3,8 mil. €).

V rámci súťažného dialógu verejný obstarávateľ viedol diskusie s tromi uchádzačmi o optimálnom fázovaní výstavby štadióna. Po ukončení tohto dialógu predložili všetci traja uchádzači súťažné ponuky. Úspešným uchádzačom sa stala skupina dodávateľov AVA - stav, s. r. o., Galanta a OHL ŽS SK, a. s., Bratislava s cenou za 1. etapu vo výške 14 115 000 €, za 2. etapu 2 935 000 € a za 3. etapu 2 420 000 €. Čiže celková cena (bez DPH) je 19 470 000 €. "
Konečná suma za rekonštrukciu kúpaliska Červená hviezda bola podľa uzatvorených zmlúv 4 641 683,72 eur. Pred zadávaním súťaže na rekonštrukciu kúpaliska sa spomínala suma 5 miliónov eur, nakoniec sa prvotná zazmluvnená čiastka znížila na 3,9 milióna eur, k nej boli neskôr pripísané dodatky. Podľa informácií mesta Košice platilo 2 milióny z celej sumy Ministerstvo vnútra SR. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Realizátorom rekonštrukcie košického kúpaliska Červená hviezda boli spoločnosti Inžinierske stavby, a. s. a Berndorf Bäderbau SK s.r.o., ktoré s mestom uzavreli zmluvu v roku 2015, pôvodne na 3 928 242,98 eur. Zhotoviteľ sa zaviazal dokončiť dielo do konca mája 2016. Následne v novembri 2015 bol k zmluve prijatý dodatok, ktorým sa suma navýšila o 176 506, 44 eur, spolu teda v tomto čase išlo o sumu 4 104 749,42 eur. Následne sa dodatkom č.2 pridalo k sume ešte 205 463,62 eur, spolu teda 4 310 213,04 eur. Dodatkom č.3 sa celková suma navýšila na 4 381 878,92 eur. Vo februári 2017 bola ešte uzatvorená dodatočná zmluva o dielo v hodnote 259 804, 80 eur, dokopy teda ide o sumu 4 641 683,72 eur. 

Oficiálny web mesta v auguste 2016 informoval nasledovne: "Náročná renovácia, pri ktorej museli byť dodržané všetky požiadavky pamiatkárov, si vyžiadala celkové finančné náklady vo výške 4,4 milióna Eur. Z toho 2,4 milióna poskytlo Mesto Košice, zvyšné 2 milióny Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky."
Suma 2,4 milióna, ktorú uvádza Jaroslav Polaček teda súhlasí len s pôvodnou čiastkou, ktorú zaplatilo mesto Košice. Pôvodná suma, ktorá bola navrhnutá na obnovu kúpaliska, bola dokonca 5 miliónov.
Špecifické informácie o plneniach nájomnej zmluvy medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI absentujú, preto výrok v tomto štádiu hodnotíme ako neoveriteľný.

Spoločnosť EEI vybudovala v Košiciach 676 parkovacích miest ich vyznačením na existujúcich spevnených plochách (.pdf, s.8). EEI ďalej informuje o 353 nových miestach, ktoré vznikli stavebnou činnosťou. Celkovo teda išlo o 1029 parkovacích miest.  Ako uvádza EEI vo svojom odpočte, viac parkovacích miest nebolo možné vybudovať najmä kvôli odporu miestnych obyvateľov proti výstavbe, vznikli rôzne petície. Podľa odpočtu EEI vzniklo len o 36 parkovacích miest menej, ako bolo schválených v stavebnom konaní. Spoločnosť EEI tvrdí, že splnila všetky dohodnuté záväzky a dodržiavala termíny práce.

Pred zverejnením odpočtu EEI boli zo strany mesta a obyvateľov okolo 200-300 nových vybudovaných parkovacích miest, aj priebežné informácie od samotnej spoločnosti potvrdzoval toto číslo. Priebežne sa objavovali sťažnosti aj na nesplnenie čiastkových limitov v konkrétnych lokalitách.
Absenciu "..špecifických informácií o plneniach mesta Košice a spoločnosti EEI prijatých pri plnení nájomnej zmluvy," konštatuje aj právna analýza Právnickej fakulty UPJŠ. Analýza skôr kritizuje neoprávnenosť a nezákonnosť uzavretia zmluvy ako takej.
Kritika zo strany mesta k nízkemu počtu parkovacích miest je dostupná len z obdobia pred zverejnením dpočtu EEI v septmbri 2017.
Čo sa týka zmluvy medzi spoločnosťou EEI a mestom Košice o prevádzkovaní parkovania možno povedať že je momentálne podaná žaloba na súd pre neplatnosť zmluvy,. Súd sa bude touto záležitosťou zaoberať. Pred rozhodnutím súdu nemožno definitívne označiť túto zmluvu za neplatnú, avšak podľa právnej analýzy tejto zmluvy od UPJŠ ide o zjavné porušenie zákona pri jej uzatváraní. Preto mesto podalo na spoločnosť EEI žalobu týkajúcu sa neplatnosti zmluvy. Keďže nemožno definitívne označiť zmluvu za neplatnú, hodnotíme tento výrok ako neoveriteľný.
Neplatné sú právne úkony, ktorým chýba niektorá náležitosť, ktorú zákon vyžaduje pod sankciou neplatnosti. Rozlišujeme absolútnu neplatnosť a relatívnu neplatnosť. V Občianskom zákonníku platí zásada, že neplatné právne úkony sú neplatné absolútne, pokiaľ ich zákon nevyhlasuje za relatívne neplatné. Absolútna neplatnosť nastáva priamo zo zákona (ex lege) a pôsobí voči každému, takže každý sa jej môže dovolať. Na absolútnu neplatnosť prihliada súd (alebo iný štátny orgán) aj bez návrhu (ex offo). 
18. júna 2018 schválilo mestské zastupiteľstvo Košíc uznesenie o usporiadaní vzťahov medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI s.r.o. pri prevádzkovaní parkovacích miest v rezidentských lokalitách. Týmto uznesením žiadali námestníka primátora mesta Košice JUDr. Martina Petruška :
"a) vyzvať spoločnosť EEI s.r.o. na odovzdanie parkovacieho systému v centrálnej mestskej
zóne, v rezidentských lokalitách a niektorých ďalších osobitných parkoviskách
s poukázaním na neplatnosť nájomnej zmluvy č. 2012001646 zo dňa 30.07.2012 v znení
neskorších dodatkov so zreteľom na právne závery uvedené v právnej analýze Právnickej
fakulty UPJŠ zo dňa 14.06.2018,
b) rokovať so spoločnosťou EEI s.r.o. o uzatvorení dohody o usporiadaní vzťahov
v nadväznosti na odovzdanie parkovacieho systému mestu Košice, 
c) predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie
1. návrh dohody o usporiadaní vzťahov medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI s.r.o.,
2. návrh na zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva, ktoré sa týkali iného spôsobu
usporiadania vzťahov ako vyplýva z písm. a)."

Ako je uvádzané v bode a), mestské zastupiteľstvo toto uznesenie prijalo na základe právnej analýzy zmluvy Právnickou fakultou UPJŠ. Tá uvádza že, :„Po preskúmaní obsahu nájomnej zmluvy, skutkových okolností jej uzavretia a relevantnej právnej úpravy platnej a účinnej v čase uzavretia nájomnej zmluvy sú dôvodné pochybnosti o platnosti nájomnej zmluvy. Platnosť nájomnej zmluvy môže byť spochybnená z dôvodu: a) neurčitosti predmetu nájmu a b) rozporu nájomnej zmluvy so zákonom,“. Ako je známe, cestný zákon, platný a účinný v čase uzavretia nájomnej zmluvy s EEI v roku 2012, neumožňoval obciam uzavrieť zmluvu, na základe ktorej by mohli v súlade so zákonom prenechať prevádzku plateného parkovného súkromnej firme.

Mesto preto zvolilo podľa právnikov univerzity uzatvorením nájomnej zmluvy s EEI metódu súkromnoprávnej regulácie zásahov do základných práv a slobôd osôb tam, kde to zákon v čase jej uzatvorenia „nedovoľoval a spôsobom, ktorý zákon neumožňoval“.Konštatovali, že ak mesto realizovalo samosprávnu pôsobnosť v rozpore s cestným zákonom, začalo si vytvárať „na zákone nezávislé právo“. „Podľa nášho názoru je nájomná zmluva vrátane jej dodatkov absolútne neplatná,“ píše sa jednoznačne v posudku. K tomuto záveru dospeli aj z niekoľkých ďalších dôvodov.

Na základe tejto analýzy mestské zastupiteľstvo 17. septembra 2018 vydalo uznesenie v ktorom žiada námestníka primátora mesta Košice JUDr. Martina Petruška :
"a) podať na súd žalobný návrh a to buď jednotlivo alebo v celom rozsahu za účelom odovzdania parkovacieho systému v centrálnej mestskej zóne, v rezidentských lokalitách a niektorých ďalších osobitných parkoviskách s poukázaním na neplatnosť nájomnej zmluvy
č. 2012001646 zo dňa 30.07.2012 v znení neskorších dodatkov a za účelom vydania bezdôvodného obohatenia oproti povinnosti mesta Košice vrátiť ním prijaté plnenia (nájomné) spoločnosti EEI s.r.o., so zreteľom na právne závery uvedené v právnej analýze Právnickej fakulty UPJŠ zo dňa 14.06.2018,
b) opätovne rokovať so spoločnosťou EEI s.r.o. o uzatvorení dohody o usporiadaní vzťahov najmä za účelom odovzdania parkovacieho systému mestu Košice, vrátane možnosti majetkovoprávneho usporiadania vzťahov týkajúcich sa technického zhodnotenia
zrealizovaného spoločnosťou EEI s.r.o., a to aj v rozsahu možnosti započítať kúpnu cenu parkovacieho domu v prípade jeho prevodu v súvislosti s uzavretím dohody o usporiadaní
vzťahov medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI s.r.o.,
c) predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie návrh dohody podľa písm. b)."