Jaroslav Baška

Ing. Jaroslav Baška
poslanec NR SR, bývalý minister obrany SR, SMER-SD

* 05.04.1975
vzdelanie
1989 – 1993 SPŠ Dubnica nad Váhom, špecializácia energetika, ukončená maturitou s vyznamenaním
1993 – 1998 Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta, elektroenergetika, ukončená červeným diplomom a titulom inžinier
životopis
Priebeh zamestnaní:

od 30. 1. 2008 minister obrany SR
2006 – 2008 štátny tajomník, Ministerstvo obrany SR
2006 znovuzvolený za poslanca NR SR
2003 – 2006 starosta obce Dohňany
2002 – 2006 poslanec Národnej rady SR a člen stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy
2001 – 2002 Asistent riaditeľa pre ekonomiku v Matador, a. s., Púchov
1999 – 2000 projekt manažér pre informatiku v Matador, a. s., Púchov
nov. – dec. 1998 zaškolovacia prax na divízii Energetika v Matador, a. s., Púchov

Pracovné pobyty:

1998 USA
1997 Anglicko

(zdroj: osobnosti.sk)

Člen strany: SMER - sociálna demokracia (SMER-SD)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Jaroslav Baška

Jaroslav Baška
Na hodnotenie kondície Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) využijeme tri indikátory, respektíve oblasti, ktoré môže župa značne ovplyvniť - finančné zdravie kraja, stav ciest a transparentnosť. Na základe porovnaní roku 2013 (Baška nastúpil do funkcie predsedu TSK v novembri 2013, keď vystriedal Pavla Sedláčka) s rokom 2016 alebo 2017 môžeme konštatovať, že v kraji prebehli zmeny ktoré viedli k súčasnému lepšiemu finančnému zdraviu a k väčšej transparentnosti, preto výrok hodnotíme ako pravdivý.

Komplexnú analýzu finančného zdravia samospráv vyhotovuje INEKO. Pre rok 2013 ohodnotilo TSK na 6-bodovej stupnici výsledkom 3,8. 

Zdroj: INEKO

V roku 2016 ho ohodnotilo už výsledkom 4,9. TSK sa tým dokonca posunulo z posledného miesta v roku 2013 na druhé miesto v roku 2016 za Nitrianskym krajom. Napríklad, celkový dlh poklesol v spomenutom období zo 47 na 40 %. V tomto bode sa kondícia kraja výrazne zlepšila. 


Zdroj: INEKO

Analýzu transparentnosti vyhotovuje každé dva roky Transparency International. V roku 2013 skóroval TSK najhoršie spomedzi všetkých krajov s výsledkom 28 % zo 100 %. V analýze roku 2017 sa župa vyšvihla na prvé miesto, so skóre 75 %. V transparentnosti sa teda župa taktiež výrazne zlepšila.

V oblasti dopravy sú zmeny nepatrné. Podľa Slovenskej správy ciest bolo k júnu 2013 v nevyhovujúcom stave 270 km ciest a v havarijnom 32 km (.pdf, s. 34). K júnu 2017 je v nevyhovujúcom stave 274 km a v havarijnom stave 29 km (.pdf, s. 34). V tejto oblasti teda na základe našich kritérií nemožno hovoriť o zlepšení napriek tomu, že výdavky na opravy stúpli. Kombinácia analýzy finančného zdravia a transparentnosti ukazujú na výrazne zlepšenie, a tak prevažujú nevýrazné zmeny v stave zlých ciest, čo potvrdzuje Baškov výrok.

Vhodné pre zhodnotenie kondíce kraja je aj zhodnotenie úrovne školstva a poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Zatiaľ čo môžeme poukázať na výsledky jednotlivých nemocníc či škôl  (napr. rebríček Nemocnice - INEKO a Školy - INEKO), či porovnať trend toho, koľko peňazí na jednotlivé oblasti TSK dáva (napr. výročné správy TSK), vo viacerých prípadoch chýbajú údaje na komplexné zhodnotenie situácie. Analýza stavu školstva a zdravotníctva si vyžaduje detailnú analýzu, a preto zohľadňujeme pri hodnotení stavu Trenčianskeho kraja výlučne len vyššie spomenuté ukazovatele.
Už v roku 2016 vyčlenilo Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR 144,9 milióna eur z balíka eurofondov na rekonštrukcie vedľajších ciest, pričom Trenčianskemu kraju bolo určených 17,5 milióna eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Zastupiteľstvo TSK v januári 2017 schválilo rekonštrukciu štyroch úsekov ciest a požiadalo o príspevok, pričom päť percent z celkovej sumy zaplatí kraj, zvyšok je financovaný eurofondami. Pracovať sa bude na úsekoch Hradište – Partizánske, Trenčianska Teplá – Dežerice, Považská Bystrica (most Orlové) po Domanižu a Nové Mesto nad Váhom – Myjava. Celková dĺžka projektov predstavuje vyše 18 km.

V máji 2017 boli všetky štyri úseky ciest z Prioritnej osi č. 1 schválené

Celkovou sumou takmer 145 miliónov eur má ministerstvo v pláne pokryť opravy ciest II. a III. triedy. Peniaze boli vyčlenené z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Okrem rekonštrukcie ciest má projekt zvýšiť využívanie eurofondov z programu IROP, ktoré bolo doteraz len na úrovni jedného percenta z 2,1 miliardy eur.

Kraj každoročne zvyšuje investície do opravy ciest 2. a 3. triedy (…) najviac historicky je to v TSK tento rok – 5 miliónov…

Trenčiansky samosprávny kraj počas pôsobenia predsedu Jaroslava Bašky každým rokom zvyšoval investície do opravy ciest 2. a 3. triedy. Suma sa tento rok pohybuje na úrovni 5 miliónov eur. TSK ponúka informácie o investíciach na takéto účely od roku 2007. Vyčlenených 5 miliónov v roku 2017 je skutočne najvyššou sumou odvtedy, pritom nie je pravda, že by sa investície do opráv zvyšovali každým rokom od 2007. Nie sú dostupné údaje ani na roky 2012 a 2013 a tak z dôvodu príliš veľa chýbajúcich informácii hodnotíme výrok ako neoveriteľný.

Počas pôsobenia Jaroslava Bašky Trenčiansky samosprávny kraj pravidelne investoval do opravy ciest 2. a 3. triedy. Pre rok 2014 bolo na opravu ciest vyčlenených 1 338 430 eur (.pdf, s.1), pre rok 2015 to už bolo 3 000 000 eur (.pdf, s.1). Investície sa každým rokom zvyšovali, v roku 2016 kraj vyčlenil 3 560 000 eur (.pdf, s.2). Tento rok bolo podľa plánu na opravu ciest 2. a 3. triedy vyčlenených 3 999 989 eur (.pdf, s.3), nejde však o konečnú sumu. Ďalší milión kraj tento rok investuje do veľkoplošnej opravy ciest 2. a 3. triedy. Celková suma sa preto pohybuje na úrovni päť miliónov eur. Peniaze majú poslúžiť na opravu 34 úsekov ciest s celkovou dĺžkou 38 kilometrov. 

Pre porovnanie výšky investícií do opravy ciest počas pôsobenia iných predsedov Trenčianskeho samosprávneho kraja sú na oficiálnych stránkach dostupné údaje od roku 2007 do roku 2011 a vyššie spomenuté údaje od roku 2014 až 2017. Informácie o zvyšných rokoch ani o výške finančných prostriedkov vyhradených na opravu ciest v daných rokoch nie sú dostupné. 

Zatiaľ čo počas pôsobenia Jaroslava Bašky v úrade predsedu samosprávneho kraja stúpala výška investícií lineárne, v predchádzajúcich obdobiach boli investície rôzne. Keďže nie sú dostupné informácie z iných rokov, nie je možné povedať, čo bola historicky najvyššia investícia do opráv ciest 2. a 3. triedy v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Trenčiansky kraj zriaďuje tri krajské nemocnice, pričom všetky v roku 2015 vypovedali zmluvu poisťovni Dôvera. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Myjava a NsP Považská Bystrica sú zriadené ako príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Všetky tri 1. júla 2015 vypovedali zmluvu poisťovni Dôvera, údajne z dôvodu finančných ťažkostí.

Poisťovňa tento krok kritizovala a považovala ho za politické divadlo, nakoľko miesto pokusu sa dohodnúť nemocnice zvolili rovno výpovede.
V poslednom volebnom období vstúpila do vedenia nemocníc v Bánovciach nad Bebravou a v Handlovej súkormná spoločnosť AGEL. Po zmene majiteľa v nemocnici vHandlovej skutočne došlo k zrušeniu oddelení a k transformácii štruktúry oddelení. O nemocnici v Bánovciach nad Bebravou nie sú dostupné podobné informácie, je ale pravdou, že lôžkový fond nemocnice na danú spádovú oblasť zaostáva za slovenským priemerom. K zrušeniu oddelení došlo aj v nemocnicach ktoré sú spravované ako neziskové organizácie. Nedá sa tak jednoznačne tvrdiť, že k týmto opatreniam pristupovali len súkromní investori a preto hodnotíme výrok ako zavádzajúci.

V Trenčianskom samosprávnom kraji sa nachádza päť nemocníc, ktoré nepatria do priamej pôsobnosti štátu či kraja: nemocnica s poliklinikou Partizánske, nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, Nemocnica s poliklinikou Ilava, Nemocnica Handlová - 2. súkromná nemocnica, s.r.o. a Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o.

"Vo vlastníctve obchodných spoločností sú 2 nemocnice: Nemocnica Bánovce, s. r. o., Nemocnica Handlová - 2. súkromná nemocnica, s. r. o. Neziskovými organizáciami sú nasledovné nemocnice: NsP Ilava, n. o., NsP Nové Mesto nad Váhom, n. o. a Nemocnica na okraji mesta Partizánske, n. o." (Analýza TSK).

Z analýzy Trenčianskeho samosprávneho vyplýva, že nedostatok lôžok pre pacientov je veľkým problémom. Najväčší nedostatok je v odboroch intenzívna medicína a anestézia, "tento stav bol spôsobený v dôsledku rôznych „racionalizačných opatrení“ po transformácií nemocníc na neziskové organizácie a po prechode nemocníc do vlastníctva súkromných investorov, ktorí postupne redukovali ekonomicky neefektívne činnosti a oddelenia. V dôsledku týchto opatrení už takmer polovica nemocníc v Trenčianskom kraji nemá charakter všeobecnej nemocnice. Rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti v týchto nemocniciach je na úrovni dvoch, resp. troch oddelení: Oddelenia vnútorného lekárstva a oddelenia pre dlhodobo chorých," píše sa ďalej v analýze.

Analýza upozorňuje aj na to, že štyri z piatich neštátnych nemocníc majú zredukovaný počet lôžkových oddelení, ale nešpecifikuje dôvody, prečo k tomu došlo.

Nemocnicu v Bánovciach nad Bebravou vlastní od augusta 2016 spoločnosť AGEL. Nemocnica disponuje so 118 lôžkami akútnej, a 50 lôžkami klinickej starostlivosti na približne 38 tisíc ľudí. Pomer 3,1 akútnych lôžok na 1000 obyvateľov je za celoslovenským priemerom 4,9.

V novembri 2016 zrušili interné oddelenie v nemocnici v Iľave, oddelenie chceli pretransformovať na oddelenie dlhodobo chorých. Riaditeľ nemocnice sa k opatreniam vyjadroval takto: "Nemocnica sa bude špecializovať na následnú zdravotnú starostlivosť, na jednodňovú zdravotnú starostlivosť, špeciálnu ambulantnú starostlivosť a spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky. (...) Momentálne rozširujeme jednu jednotku o zariadenie hospicu s 13 lôžkami, jeho uvedenie do prevádzky predpokladáme začiatkom roku 2017. V ilavskej nemocnici tak bude z lôžkových oddelení oddelenie dlhodobo chorých a hospic a štyri druhy jednodňovej zdravotnej starostlivosti – chirurgia, ortopédia, gynekológia, úrazová chirurgia a širšie spektrum špeciálnych ambulancií a spoločných vyšetrovacích zložiek, ako sú röntgeny, patológia, rehabilitácia, centrálna sterilizácia a podobne." Nemocnica je od roku 2003 neziskovou organizáciou s lôžkovým fondom 147 lôžok na približne 30 tisíc ľudí (4,9 na 1000 obyvateľov).

Nemocnica v Partizánskom sa stala členom siete nemocníc Svet zdravia ako nezávislá organizácia ešte v roku 2011, v roku 2014 sa transformovala na neziskovku s názvom Nemocnica na kraji mesta, ktorej zakladateľom je Svet zdravia a.s. V júli 2011 prebehla reorganizácia oddelení na nemocniciach kvôli rozhodnutiu Všeobecnej zdravotnej poisťovne o nezazmluvnení niektrých nemocníc či oddelení. Malo sa to týkať aj nemocnice v Partizánskom

V nemocnici v Handlovej zrušili interné oddelenie od januára 2016, zdôvodňovali to nedostatkom lekárskeho personálu. Interné oddelenie bolo pretransformované na oddelenie dlhodobo chorých. V nemocnici bolo zastavené aj fungovanie kardiologického oddelenia. Nemocnicu v Handlovej prevzala firma AGEL v auguste 2016. Manažérsky ju pritom riadila už od novembra 2015.