Ing. Ján Počiatek

Ján Počiatek sa narodil 16. septembra 1970. Vyštudoval Fakultu elektrotechniky na STU a Fakultu národného hospodárstva na Ekonomickej unverzite v Bratislave. Okrem toho absolvoval veľké množstvo dodatočných vzdelávacích programov, napr. City University Bratislava on behalf of Open University London MBA program, Telenor Corporate University Oslo – Technical Risk Management of Industrial Enterprises, FBE/For Business Excellence – Total Quality Management, Project Management, Interational Management Program, KNO Slovakia – individual training on management style and communication, Stockholm School of Economics, kProgram for leaders of Large Corporations a ďalšie.
V rokoch 1995 – 1999 bol riaditeľom oddelenia projektov Telenor Slovakia Ltd., v rokoch 1999 – 2000 bol projektovým riaditeľom International Satellite Communication, Telenor Slovakia, s.r.o. a v rokoch 2000 – 2001 pôsobil ako obchodný riaditeľ a zástupca výkonneho riaditeľa Telenor Slovakia, s.r.o.
Od roku 1995 je akcionárom Harley Davidson Bratislava, a. s., od roku 2000
je spoluvlastníkom FoRest, s.r.o. a od roku 2001 je spoluvlastníkom FoodRest, s.r.o., od roku 2002 je členom Predstavenstva Bratislava Trade Center, a.s. a Business Park Bratislava, a.s.. Je tiež spolumajiteľom Rostik Restaurants, s.r.o. a LM Development, s.r.o..
V období 2006 – 2010 bol ministrom financií SR.

Člen strany: SMER - sociálna demokracia (SMER-SD)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Ján Počiatek

Ján Počiatek

Vy ste rozbehli projekt Filiálka a zabudol na to, že nikdy tento projekt EÚ neschválila ako taký, čiže nebolo jasné, že ho vôbec bude schopná preplatiť a štúdia uskutočniteľnosti, ktorá sa nakoniec vyhodnotila za vás ukázala, že neufinancovateľný a že to Únia nikdy nepreplatí.

Je pravdou, že boli identifikované viaceré riziká, ktoré ohrozovali schválenie projektu zo strany EK. Išlo predovšetkým o otáznu vhodnosť, účelnosť a udržateľnosť projektu, predlžovanie procesu, ako aj chýbajúce stavebné povolenia. Železnice SR vyhlásili tender na ministrovania J. Figeľa, ešte pred výsledkom štúdie o uskutočniteľnosti.
SITA, 20. novembra 2012:
"Železnice vyhlásili verejnú súťaž na prvú časť projektu Filiálka vo februári tohto roka (roka 2012, pozn.). Ministrom dopravy bol vtedy ešte Ján Figeľ (KDH). Ponuky siedmich uchádzačov sa otvárali 23. júla, pričom predpokladaná cena prác plánovaných na tri roky bola 424 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty." 

Ján Figeľ, ešte ako minister dopravy vyhlásil tender na prvú časť projektu Filiálka vo februári 2012. V auguste 2012 hovorca Ministerstva dopravy vyhlásil, že štúdia o uskutočniteľnosti je stále v procese spracovávania. Inými slovami, ŽSR vyhlásili tender skôr ako bol známy výsledok štúdie o uskutočniteľnosti, o ktorej Ján Počiatek informoval v októbri 2012.
Aktualizácia z 31. decembra 2012 projektu prepojenia železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave hovorí o zastavení časti A - Bratislava predmestie-Bratislava filiálka-Bratislava Petržalka.

"Na základe výsledkov štúdie realizovateľnosti IDS Bratislava, ktorá bola vypracovaná v zmysle požiadaviek Európskej komisie a technických expertov EÚ (JASPERS) bol projekt vyradený z OPD na roky 2007-2013. Všetky práce sú zastavené."
Návrh revízie Operačného programu Doprava 2007 - 2013:
"Úspešná implementácia projektu Bratislava Predmestie – Bratislava Filiálka bola vzhľadom
na predpokladaný objem finančných prostriedkov potrebných na jeho realizáciu (424 mil.
Eur, 76 % alokácie PO 4) rozhodujúca pre vyčerpanie prostriedkov alokovaných v prioritnej
osi.2. V súvislosti s prípravou implementácie tohto projektu boli identifikované viaceré riziká, ktoré ohrozovali schválenie projektu zo strany Európskej komisie (EK) a ukončenie realizácie stavebných prác do konca programového obdobia
 
- Vzhľadom k neexistencii aktualizácie štúdie realizovateľnosti, ktorá by potvrdzovala vhodnosť, účelnosť a udržateľnosť zvoleného variantu projektu...
 - Možné predlžovanie procesu verejného obstarávania uplatňovaním námietok zo strany jednotlivých uchádzačov/záujemcov zapojených do verejnej súťaže a tým ohrozenie ukončenia výstavby projektu do konca obdobia oprávnenosti výdavkov...
 - Absencia stavebných povolení potrebných na začatie výstavby."

Ministerstvo dopravy v októbri 2012 informovalo o negatívnych záveroch štúdie Filiálka s novou železničnou stanicou, na základe ktorých sa Filiálka sa v aktuálnom programovom období nezrealizuje.
SITA, 20. novembra 2012:
"Projekt Filiálka má podľa štúdie síce určitú perspektívu, ale nie s takými technickými parametrami, s akými bol navrhnutý."

My keď sme prišli na ministerstvo, sme mali zablokovaný operačný program Doprava. Za 8 mesiacov sa nepodarilo odblokovať odkedy to zablokovala Únia tento operačný program.

Podľa informácií na stránke Ministerstva dopravy, bolo financovanie z prostriedkov EÚ pozastavené v auguste 2011. K odblokovaniu, teda k opätovnému spolufinancovaniu projektov OPD z eurofondov, podľa portálu ministerstva došlo v júni 2012, teda približne tri mesiace po nástupe novej vlády v apríli 2012. Medzi zablokovaním prostriedkov a nástupom novej vlády teda naozaj uplynulo približne osem mesiacov. Tvrdenie Jána Počiatka o dĺžke pozastavenia financovania počas vládnutia predchádzajúcej vlády je správne.

"Po tom čo ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán Operačného programu Doprava (RO OPD) dostalo v auguste 2011 tzv. varovný list o možnom pozastavení platieb, boli projekty OPD v rámci všetkých prioritných osí (1-7) financované na národnej úrovni, t.j. zo zdrojov štátneho rozpočtu."

Riadiaci orgán pod vedením pána Figeľa požiadal o preplatenie týchto neoprávnených výdavkov, čo je jasné z tejto listovej dokumentácie a na základe auditu, ktorý odhalil, že časť tých platieb, konkrétne tých 5,4 milióna, bolo neoprávnených, Brusel pozastavil platby (stavba diaľnice pri Považskej Bystrici, pozn.).

Tlačová správa Ministerstva dopravy, 20. februára 2013:
"Európska komisia oznámila ministerstvu dopravy prerušenie uhrádzania priebežných žiadostí o platbu listom v piatok 15. februára. Dôvodom sú výsledky národného auditu č. A441 z roku 2012. Ten zistil závažné nedostatky pri overovaní oprávneností výdavkov v roku 2011, počas ministrovania Jána Figeľa. Audit zistil, že Riadiaci orgán schvaľoval neoprávnené výdavky prijímateľom eurofondov. Preplatené neoprávnené výdavky národný audit vyčíslil na 5 410 283 eur. Ide o dvanásť faktúr, ktoré boli riadiacemu orgánu predložené v priebehu augusta až novembra 2010. Neoprávnené výdavky sa týkali najmä projektu D1 Sverepec- Vrtižer (vo výške 5,32 mil. eur)."

To, že riadiaci orgán pod vedením J. Figeľa požiadal o preplatenie týchto zdrojov, potvrdil v relácií V politike (čas 36:08) 24. februára samotný J. Figeľ.
J. Figeľ: 
"Ide o projekt, za vlády Roberta Fica, prvej vlády Roberta Fica s tým, že ešte dobiehajú niektoré práce, ktoré následne Národná diaľničná spoločnosť žiadala preplatiť. A žiadala ich preplatiť s relatívne veľkým oneskorením. Tých 5 miliónov zhruba reprezentuje práce, ktoré boli vykonávané alebo materiál dodaný."

René Medzihradský, moderátor:
"Pán Figeľ, poslal tu žiadosť váš úradník do Bruselu?"

Ján Figeľ:
"Poslal, ale opakujem, ide o platby, o zmeny zmluvy, dodatky, ktoré boli súčasťou diela za Ľubomíra Vážneho."


Konkrétne cesty prvej triedy sú z 50 % v nevyhovujúcom stave.

Program opráv a údržby ciest I. triedy na
roky 2013 až 2017
:  

"Dĺžka ciest I. triedy vo vlastníctve štátu je 3 185,720 km, z toho Slovenská správa ciest spravuje 3 183,892 km. Priemerný vek krytu vozovky (obrusných vrstiev) je 40 rokov a podiel úsekov s krytom vozovky za hranicou životnosti je 54%. ...Z hodnotenia vyplýva, že na základe výsledkov hlavných prehliadok vykonávaných cestnou databankou je až 1 406 km ciest I. triedy v správe Slovenskej správy ciest v nevyhovujúcom stave, čo predstavuje 44,15 % z celkovej dĺžky ciest I. triedy. Ďalších 168 km (5,28 %) je dokonca v havarijnom stave."
Z uvedeného dokumentu vyplýva, že 44% ciest 1. triedy je v nevyhovujúcom stave. Spomínaných 50% je spolu so započítaním vozovky v katastrofálnom stave. Vzhľadom na to, že vozovky, ktoré sú v katastrofálnom stave sú prirodzene v nevyhovujúcom stave, hodnotíme výrok J. Počiatka ako pravdivý. 

Faktom však zostáva, že už 7. 12. 2011 vás upozornila Európska komisia, že tieto projekty nevyhovujú parametrom na financovanie Európskej únie. Vy ste do apríla 2012 sa nezmohli ani na to, aby ste im odpovedali.

Minister dopravy hovorí o upozornení z decembra 2011. Demagog.sk nezistil znenie upozornenia a ani tlačovú správu, ktorá by hovorila o takomto upozornení. J. Počiatek sa odvoláva na listovú dokumentáciu medzi Ministerstvom dopravy a EK. Minister dopravy by mal najskôr zverejniť údajné listy, na základe ktorých by mohol Demagog.sk výrok overiť.
Posledné upozornenie, ktoré zverejňuje Ministerstvo dopravy na svojom portály je z augusta 2011. V elektronickej verzií Eurokompasu (str. 13) problematiku upozornení ministerstva dopravy Európskou komisiou upozorňuje manažérka pre komunikáciu OPD. Ministerstvo dopravy dostalo varovný list od EK v auguste 2011, v ktorom bola spomenutá hrozba pozastavenia čerpania eurofondov.
"Ministerstvo dopravy vo svojej odpovedi informovalo generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku (DG REGIO) o prijatí nápravných opatrení. V ďalšej reakcii – v liste z 11. júna 2012 – uistilo ministerstvo dopravy Európsku komisiu, že vykonáva systematické kroky pri implementácii nápravných a preventívnych opatrení."
SITA, 10 augusta 2012:
"Európskej komisii sa nepáči, ako ministerstvo dopravy pod vedením Jána Figeľ (KDH) peniaze použilo. Tie mali ísť len na opravu kritických úsekov a nie rekonštrukciu ciest ako takých. Komisia preto požiadala ministerstvo o vysvetlenie. ...Slovenská strana poskytla Európskej komisii svoje odpovede v apríli tohto roku. Tieto odpovede sú v tejto chvíli vyhodnocované a stanovisko bude v priebehu niekoľkých týždňov," uviedla pre TA3 tlačová tajomníčka Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ingrid Ludviková."