prof. Ing. Ján Mikolaj

Ján Mikolaj sa narodil 19. októbra 1953 v Košiciach. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole dopravnej v Žiline. Pracoval ako odborný asistent a docent na Katedre cestného staviteľstva VŠDS. V roku 1992 sa stal členom vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity. V období 1995 – 1998 pracoval vo funkcii generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest. V roku 1999 nastúpil ako profesor na Žilinskú univerzitu, stal sa vedúcim Katedry realizácie stavieb, v súčasnosti Katedry technológie a manažmentu stavieb.
V parlamentných voľbách v rokoch 2002 a 2006 bol zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (kandidoval za ĽS-HZDS) – člen Výboru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Začiatkom roku 2003 bol v skupine 11 poslancov pod vedením Vojtecha Tkáča, ktorí vystúpili z HZDS a založili novú politickú stranu Ľudová únia. V priebehu volebného obdobia z tejto strany vystúpil.
V roku 2006 zvolený za poslanca NR SR za SNS a bol vymenovaný za podpredsedu vlády a ministra školstva SR. Na tejto pozícii pôsobil do roku 2010.

Člen strany: Slovenská národná strana (SNS)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Ján Mikolaj

Ján Mikolaj

Sú zmrazené platy poslancov… čiže platy sa nedvíhajú. Ak niekto sedí na dvoch stoličkách, tak iste viete, že dostáva len jeden plat a ten druhý plat je na úrovni minimálnej mzdy.

K výške platov poslancov sa exminister Mikolaj vyjadril (18.6.2017) v debate rádia Frontinus. Od roku 2011 bol zastavený rast platov niektorých ústavných činiteľov, medzi inými aj plat poslanecký. Opätovne bola, pre rok 2017, schválená právna úprava zakotvujúca platy poslancov na úrovni z roka 2011. Zákon tiež stanovuje, že pri kumulácii funkcie poslanca a inej verejnej funkcie patrí poslancovi za inú verejnú funkciu príjem maximálne vo výške minimálnej mzdy. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 

K zmrazeniu platov verejných činiteľov došlo prijatím novely zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky a každoročne dochádza k opätovnému potvrdeniu zmrazenia platov, a to na úrovni platov určených v roku 2011. Spočiatku sa zmrazovanie platov týkalo aj sudcov, avšak ústavný súd považoval takýto počin za protiústavný. 
Pre rok 2017 bola novelou, zákon č. 340/2016 Z. z., ustanovená úroveň platov z roku 2011 pre poslancov, prezidenta, člena vlády, predsedu a podpredsedu NKÚ. Nevzťahuje sa však na generálneho prokurátora, predsedníčku Súdnej rady SR, sudcov Ústavného súdu SR a ostatných sudcov. Platy, pravda, neporastú ani iným štátnym zamestnancom, ktorých plat je viazaný na výšku platu poslancov, napríklad štátnym zamestnancom vo verejnej funkcii na ministerstvách či vedúcich ostatnej ústrednej štátnej správy. Na poslanecký plat je naviazaný aj plat riaditeľa NBÚ či komisárky pre deti. 
Zmrazenie platov malo byť prejavom boja proti hospodárskej kríze, čo v roku 2017 nevidí ako opodstatnené generálny prokurátor, Čižinár, a tak na ústavnom súde namieta protiústavnosť predmetnej novely. Premiér Fico pri predkladaní platovej brzdy na rok 2017 však návrh odôvodňuje nasledovne: "Za účelom postupného znižovania deficitu verejnej správy a dosiahnutia vyrovnaného rozpočtu je potrebné aj v roku 2017 pokračovať v konsolidačných opatreniach, ktoré napomôžu k zabezpečeniu stanoveného cieľa."
V druhej časti výroku Mikolaj naráža na § 2 ods. 4 zákona č. 120/1993 Z. z., ktorý zakotvuje: "Ak poslanec vykonáva, okrem funkcie uvedenej v § 3, aj inú funkciu za výkon ktorej mu vzniká nárok na príjem z verejných prostriedkov, patrí mu počas poberania platu poslanca za výkon každej inej funkcie príjem najviac v sume minimálnej mzdy."

Vo Fínsku takisto učitelia nemajú extrémne vysoké platy. Dovolím si dokonca povedať že v tom priemere násobku priemernej mzdy je to asi tak ako na Slovensku.

Exminister školstva Mikolaj sa v debate rádia Frontinus vyjadril (18.6.2017) aj k niektorým súčasným problémom týkajúcich sa školstva. Podľa údajov z Eurostatu je priemerný plat vo Fínsku 3 232 eur za mesiac, učitelia priemerne mesačne dostanú až 3 412 eur. Na Slovensku sa priemerná mzda pohybuje okolo 930 eur, učitelia získajú v priemere 831 eur. Zaiaľ čo mzda učiteľov vo Fínsku sa pohybuje mierne nad priemernou mzdou, na Slovensku sa naopak pohybuje približne o 100 eur pod priemernou mzdou. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. 

Na úseku diaľnice v okolí Trenčína….20 rokov už má a neboli tam vykonávané žiadne opravy ani poruchy.

V debate v rádiu Frontinus sa exminister Mikolaj vyjadril (18.6.2017) okrem iného aj k životnosti a údržbe niektorých ciest na Slovensku. V priebehu posledných rokov boli v okolí Trenčína opravované cesty II. a III. triedy, prebiehali rekonštrukcie mostov, boli vymenené zvodidlá a tabule. Bohužiaľ sa nám nepodarilo nájsť žiadne informácie o opravách či poruchách ciest I. triedy v okolí Trenčína.

V roku 2016 však prebehla na diaľnici D1 v okolí Trenčína výmena starých zvodidiel za nové. Rovnako boli vymenené tabule, čo však podľa vodičov bolo zbytočné, keďže tie staršie boli stále funkčné. V tom istom roku začala aj oprava mostov pri Trenčíne nad riekami Váh a Súčianka. Navyše v roku 2017 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj investície vo výške 5 mil. eur na opravu ciest II. a III. triedy v dĺžke približne 38 km. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

… inak aj Fíni napríklad v tomto testovaní (OECD PISA 2012, pozn.) klesli o 12 bodov.

Ján Mikolaj pravdepodobne hovoril o testovaní čitateľskej gramotnosti (keďže túto oblasť spomínal moderátor vo svojej predchádzajúcej otázke, pozn.). V čitateľskej gramotnosti Fínsko skutočne dosiahlo o 12 bodov menej ako v roku 2009.
Fínsko dosialo menej bodov v porovnaní s rokom 2009 aj v ďalších dvoch oblastiach. V roku 2009 dosiahli celkovo 1 631 bodov. Fínsko bolo v tomto roku na 3. mieste, hneď za Šanghajom a Kóreou. V roku 2009 bolo poradie krajín určované podľa bodového ohodnotenia v čitateľskej gramotnosti. V roku 2012 získalo Fínsko celkovo 1 588 bodov a v rebríčku kleslo na 12. miesto. Poradie bolo v roku 2012 však určované podľa matematiky.

Fínsko teda v celkovom hodnotení kleslo o 9 priečok a dokopy stratilo až 43 bodov. Fínsko kleslo o 12 bodov podľa čitateľskej gramotnosti - z 536 na 524. Výrok teda hodnotíme ako pravdivý.
Porovnanie výsledkov PISA 2009 a 2012 - Fínsko:
Matematická
gramotnosť
Čitateľská
gramotnosť
Prírodovedná
gramotnosť
Fínsko 2009 541 536 554
Fínsko 2012 519 524 545

ZDROJE: PISA 2009 a PISA 2012, str. 5

… predsa sa nám podarilo, aspoň nejaký začiatok v tom, že ten ISCED, to znamená že medzinárodné štandardy vzdelávania, ktoré majú vytvárať tieto národne kurikulá, už na Slovensku vypracované sú. Sú vypracované od materskej školy až po vysoké školy. Je do 20, myslím, predmetových komisií na Slovensku a v tých predmetových komisiách sú učitelia.

Výrok Jána Mikolaja hodnotíme ako nepravdivý, pretože obsahuje viacero faktických nepresností. J. Mikolaj nesprávne definuje ISCED keď vraví, že sú to medzinárodné štandardy vzdelávania, a tiež nesprávne uvádza, že národné kurikulá sú vypracované od materskej školy po vysoké školy. Vysoké školy sa totiž riadia opismi študijných odborov. Napokon, dnes je na Slovensku 23 predmetových komisií a 3 odborné komisie.
"Medzinárodná norma pre klasifikáciu vzdelávania ISCED (International Standard Classification of Education) bola vypracovaná a vydaná UNESCOm pre oblasť zberu údajov, spracovávania a porovnávania štatistík z oblasti vzdelávania v jednotlivých štátoch a aj v medzinárodnom meradle." V rámci ISCED má školský systém na Slovensku sedem stupňov, od materských škôl až po doktorandské štúdium na vysokých školách.

Národné kurikulum na Slovensku predstavujú štátne vzdelávacie programy. Na stránkach Ministerstva školstva, Štátneho pedagogického ústavu a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania sú zverejnené vypracované štátne vzdelávacie programy od materských škôl po stredné školy. Vysoké školy sa však neriadia štátnymi vzdelávacími programami, ale opismi študijných odborov, na základe ktorých tvoria obsah študijných programov. Sú uverejnené na stránke Akreditačnej komisie.

V súčasnosti funguje 23 predmetových a 3 odborné komisie ŠPÚ. Spoločne tvoria Ústredné predmetové komisie. Podľa Zásad zriaďovania a činností Ústredných predmetových komisií (.pdf) "Členmi komisií sú skúsení učitelia, odborníci vo vedeckej, didaktickej a metodickej oblasti."

(odôvodnenie bolo doplnené 15.12.2013 bez zmeny pravdivostnej hodnoty, pozn.)