Ing. Ján Kovarčík

http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=545

Člen strany: Bez príslušnosti (Nestraníci)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Ján Kovarčík

Ján Kovarčík

Zaujímavú vec povedal dneska (7. 11., pozn.) prezident Francúzska Hollande: Pred 5 rokmi som vám niečo sľúbil a nesplnil som to – už ďalej nebudem kandidovať.

Francúzsky prezident Francois Hollande sa vyjadril, že v najbližších francúzskych prezidentských voľbách v roku 2017 nebude kandidovať, ak sa počas druhej polovice jeho päťročného mandátu nepodarí znížiť nezamestnanosť. Stalo sa tak šiesteho, nie siedmeho novembra vo vysielaní relácie En Direct francúzskej televíznej stanice TF1.
Podľa prepisu vysielania relácie En Direct denníka Le Figaro, bolo Hollandove presné vyjadrenie nasledovné:
"Hovoril som o inverzii krivky nezamestnanosti. Tá ale nenastala a ja si to vyčítam, pretože to bola nádej pre mnohých, najmä tých, ktorí sa uchádzali o zamestnanie [...] Ak sa mi to nepodarí dosiahnuť do konca môjho mandátu, myslíte si, že sa postavím pred Francúzov? Francúzi by boli neúprosní a mali by pravdu."

Je paradoxom v Nitre, že demografická krivka stúpa, seniori sa dožívajú dlhšieho veku a počet obyvateľov v Nitre klesá.

Ján Kovarčík má pravdu, ak tvrdí, že počet obyvateľov Nitry s každým rokom klesá.

Počet obyvateľov Nitry klesá pomalým tempom. Existuje viacero údajov vývoja obyvateľstva v meste Nitra, pričom údaje sa od seba líšia.

K 31.decembru 2012 bolo podľa štatistického úradu v Nitre evidovaných 78 607 obyvateľov, z toho seniorov (obyvateľstvo v poproduktívnom veku) bolo 20 098.

"K dátumu 1. januára 2014 žilo v meste Nitra 80 947 obyvateľov.
Oproti roku 2013 je to teda pokles a pokračuje tak každoročný trend
znižovania počtu ľudí s trvalým pobytom v Nitre. Začiatkom roka 2013
bývalo v meste 81 351 ľudí, k 1. júnu 2012 to bolo 81 600 ľudí a ak sa
pozrieme na rok 2010 tak k 1. januáru žilo v Nitre 82 661 ľudí.
"
(Nitralive)

Tam ma vyrušuje jedna kapitola v príjmoch (rozpočtu mesta, pozn.), kde vysoko prekračujeme príjem pokút.

Rozpočet (.pdf, s. 2) mesta Nitra na rok 2014 predpokladal v príjmoch na pokutách okolo 307 tisíc eur. V roku 2013 bolo na pokutách vybraných 270 tis eur. Podľa plnenia rozpočtu (.pdf, s. 20) v príjme pokút je do 30. júna 2014 naplnený na 48, 6%, čo znamená, že do konca roka je oproti roku 2013 príjem pokút značne prekročený. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Vysoké prekračovanie pokút je zdôvodnené tým, že sa 17. októbra 2013 na zasadnutí (.pdf) schválilo zavedenie parkovného v meste Nitra.

Kapacita materských škôl v Nitre je podľa dostupných zdrojov už niekoľko rokov nedostatočná, dopyt teda skutočne prevyšuje ponuku miest v škôlkach a jasliach.
Agentúra TASR v článku z 18. júla 2014 uvádza:

"Tento rok z celkového počtu 915 žiadostí o umiestnenie do niektorej z nitrianskych MŠ nebolo prijatých 193 detí."


Nitra sa pokúša túto situáciu riešiť a vytvárať priestor pre vznik nových tried

Čo sa týka stavu ciest, bývali pravidelné obhliadky ciest, po celom meste, ulíc, komunikácii, to sa zrušilo.

Tímu Demagog.SK sa nepodarilo nájsť dôveryhodné zdroje, ktoré by potvrdili alebo vyvrátili tvrdenie Jána Kovarčíka.

"Základným účelom Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s. je správa a údržba ciest II. a III.triedy a pozemkov k nim patriacim vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako i majetku, ktorý jej bol zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu činnosti."

Regionálna správa je taktiež zodpovedná za tieto oblasti:

- počas celého roka zabezpečuje prevádzkyschopnosť a zjazdnosť ciest II. a III. triedy,
- systematicky a plánovane vykonáva údržbu na cestách II. a III. triedy vrátane mostov,
- zabezpečuje opravy ciest II. a III. triedy a mostov dodávateľskou formou, vykonáva na nich technický dozor,
- v zimnom období zabezpečuje zjazdnosť ciest II. a III. triedy podľa operačného plánu údržby a osobitných pokynov vydaných na tento účel,
- vykonáva údržbu ciest I. triedy na základe požiadaviek SSC Bratislava v zmysle mandátnej zmluvy,
- vykonáva činnosti na základe požiadaviek správcov miestnych a obecných komunikácií, organizácií a občanov,
- vykonáva dopravné prieskumy a iné úlohy, ktorými ju poverí zakladateľ.