Ivo Nesrovnal

Člen strany: Bez príslušnosti (Nestraníci)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Ivo Nesrovnal

Ivo Nesrovnal
Projektová príprava petržalskej električky prebiehala v nadväznosti na rozhodnutie o električkového znovuprepojení najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalka s centrom hlavného mesta už od roku 2006. Samostatná výstavba začala až v roku 2013 spolu s rekonštrukciou Starého mosta, kedy hlavné mesto so zástupcami konzorcia MHD – Starý most podpísalo zmluvu o dielo na rekonštrukciou Starého mosta a vybudovanie električkovej trate do Petržalky. Symbolicky prvá električka prešla Petržalkou 16. februára 2016. Predtým električka prešla naposledy do Petržalky v roku 1961 na vtedajšiu konečnú Sad Janka Kráľa, teda električka sa vrátila do Petržalky po 55 rokoch. Výrok hodnotíme ako nepravdivý. 

…Hlavná stanica je majetok a zodpovednosť štátu, nie hlavného mesta. Hlavné mesto opravilo predstaničné námestie.

Majiteľom budovy hlavnej stanice je podľa Katastra nehnuteľností naozaj Slovenská republika, jej prevádzkovateľom sú Železnice Slovenskej republiky, zodpovedajúce sa Ministerstvu dopravy a výstavby SR. Je takisto pravdou, že mesto Bratislava v priebehu leta 2015 zrenovovalo Námestie Franza Liszta, tzv. Predstaničné námestie. Celkovo v troch fázach boli upravené chodníky a vymenený povrch cestných komunikácií, osadené obrubníky, vysadená zeleň, odstránené nelegálne reklamné plochy a grafity, pribudol nový mobiliátor, odpadkové koše, či lavičky. Zmien sa dočkala aj organizácia dopravy, pribudlo dopravné značenie a bolo došlo k presunu parkoviska pre taxíky. Neskôr v roku 2016 boli nahradené dva staré a pokazené eskalátory na Hlavnej stanici: „Projekt revitalizácie predstaničného námestia sa týkal všetkých priestorov, ktoré sú v správe hlavného mesta. Budova samotnej Hlavnej stanice v Bratislave je majetkom Železníc Slovenskej republiky." Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

…mesto intenzívne investuje do mestskej polície. Policajti majú nové autá, nové kamery, dokonca na uniforme majú kamery, ktoré snímajú záznamy.

V posledných rokoch dostala mestská polícia na území hlavného mesta SR Bratislavy niekoľko nových vozidiel. Ako je to uvedené aj na stránke polície: "Naposledy bol hromadne vozový park obnovený v roku 2009 a to nákupom 11 vozidiel KIA, pričom až do roku 2016 vozidlá mestskej polície obnovované neboli." V novembri 2016 dostala mestská polícia päť vozidiel vybavených po vzore štátnej polície aj signalizačným zariadením. Ďalšie štyri nové vozidlá so svetelnou a zvukovou signalizáciou odovzdal primátor mesta Nesrovnal mestskej polícii 14. decembra 2017. Koncom októbra 2018 dal primátor Nesrovnal polícii do užívania ďalšie štyri vozidlá na hybridný pohon. Mestskí policajti dostali takisto aj nové letné a zimné uniformy. Podľa záverečného účtu Bratislavy pre rok 2017 v meste pribudlo 10 kamier a 6 kamier prešlo rekonštrukciou (.pdf, s. 64). Na implementáciu a podporu kamerového systému sa minulo v roku 2017 celkovo 136 tisíc eur. V septembri 2018 dostala bratislavská mestská polícia na tri mesiace špeciálne kamery, ktoré jej príslušníci majú pripnuté na uniformách alebo umiestnené na okuliaroch. Kamery bezplatne zapožičala súkromná firma. Testovacia doba by podľa informácií mala uplynúť v decembri 2018. Mesto Bratislava sa až potom rozhodne, či ich zakúpi. Hoci je časť o novom vozovom parku a bezpečnostných kamerách pravdivá, odevné kamery zatiaľ nie sú investíciou mesta. Preto výrok hodnotíme ako zavádzajúci.
V nasledujúcej tabuľke uvádzame výšku kapitálových (investičných) výdavkov mesta Bratislava na verejný poriadok a bezpečnosť pre roky 2014-2017.

V rámci prípravy nového územného plánu bola pod vedením hlavnej architektky mesta spracovaná Koncepcia umiestňovania a posudzovania vonkajšej reklamy na území hlavného mesta
SR Bratislavy. Obsah tejto koncepcie však nebol zverejnený, ani predložený mestskému zastupiteľstvu. Riešenie problematiky vizuálneho smogu s reguláciou počtu nosičov reklamy, určením miesta, na ktorom môžu stáť, a odstránením reklamných zariadení z nehodových úsekov a križovatiek sa stalo jednou z programových priorít Bratislavy na obdobie 2015 - 2018. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

…počas môjho mandátu mesto spravilo niekoľko veľkých transparentných krokov. Po prvé, máme online-ovú aplikáciu, kde si každý žiadateľ o záväzné stanovisko si online bude môcť dohladať kedy bola žiadosť prijatá, u ktorého referenta je a aký je jej osud. (…) Po druhé, urobili sme digitálnu platformu, kedy každý Bratislavčan, každý si môže dohľadať komu patrí ktorý pozemok, kus zelene, krík, lampa, lavička, smetný kôš (…).

Mesto Bratislava 2. októbra 2018 uverejnilo správu, že umožní žiadateľom, ktorí podali žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k investičnej činnosti sledovať online stav podania prostredníctvom aplikácie dostupnej na webovej stránke mesta. Podľa tlačovej správy: "Aplikácia je určená všetkým novým žiadateľom o vydanie záväzného stanoviska. (...) Po prihlásení vidí žiadateľ informácie o svojej žiadosti, históriu spracovania žiadosti vrátane organizačnej jednotky úradu, ktorá aktuálne spracováva jeho žiadosť." Druhá časť Nesrovnalovho výroku sa vzťahuje na Technickú mapu mesta, ktorá bola spustená v roku 2018 a vytvára podľa geodetických dokumentácií bázu digitálnej technickej mapy mesta, z ktorej formou výstupov poskytuje verejnosti informácie o priestorovom usporiadaní stavieb a ich technického vybavenia. Výrok hodnotíme ako pravdivý.