Ing. Ivan Štefanec

poslanec NR SR, SDKÚ-DS

* 30.09.1961 Považská Bystrica

1992 – 1993 – riaditeľ pobočky spoločnosti Ernst & Young CS Consulting
1994 – 2004 – Coca-Cola Beverages Slovakia
Najskôr pôsobil ako finančný riaditeľ, neskôr zástupca generálneho riaditeľa a potom 5 rokov bol generálnym riaditeľom. V rokoch 2003 až 2004 pôsobil v nadnárodnej funkcii ako Riaditeľ pre európsku integráciu spoločnosti Coca-Cola HBC so sídlom vo Viedni.
Od roku 2006 poslanec NR SR za SDKÚ-DS, Výbor NR SR pre európske záležitosti (člen), Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu (člen)

Pracoval vo vysokých manažérskych pozíciach v medzinárodných spoločnostiach a pre vládu SR pri obnove a rozvoji Vysokých Tatier.

Dlhodobo sa zaoberá európskou integráciou, od januára 2006 z pozície splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura. Založil a rozvíjal podnikateľské združenia s dôrazom na etiku v podnikaní. Je čestným prezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska a predsedom SME Union Slovakia.

Za hospodárske výsledky i za spôsob vedenia firmy dosiahol Národnú cenu za kvalitu v roku 2001. V tom istom roku bol ocenený titulom Prominent ekonomiky od Hospodárskeho klubu – Nezávislého ekonomického fóra za rozvoj podnikateľského prostredia.

Ako prvému občanovi Slovenskej republiky mu bola udelená prestížna Dale Carnegie Leadership Award za líderstvo, rozvoj ľudských zdrojov a komunít.

(zdroj: osobnosti.sk)

Člen strany: Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana (SDKÚ-DS)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Ivan Štefanec

Ivan Štefanec

Už aj keď som bol v podnikaní, tak som viedol výbor pre európsku integráciu v Bruseli z hľadiska potravinárskeho priemyslu, potom som mal na starosti integráciu 10 krajín v rámci veľkej firmy, zavádzal som euro na Slovensku ako vládny spolnomocnenec a potom som pôsobil v eurovýbore aj ako predseda a v súčasnosti ako podpredseda.

Ako sám Štefanec píše na svojej stránke: "Na medzinárodnom poli som zastupoval Slovensko od r. 1997 ako člen výboru pre rozšírenie Európskej Únie pri medzinárodnej organizácii výrobcov nealkoholických nápojov UNESDA/CISDA so sídlom v Bruseli, v r.2000 až 2004 som bol predsedom tohto výboru," Nepodarilo sa nám však zistiť, či mal na starosti integráciu 10 krajín.

Trend.sk priniesol v roku 1998 správu, v ktorej informoval o tom, že Ivan Štefanec sa stal generálnym riaditeľom Coca Coly na Slovensku, Táto správa zároveň zhrňuje jeho predchádzajúce podnikateľské aktivity.

Štefanec pôsobil od roku 2006 na pozícii splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura.

Od roku 2006 pôsobil Štefanec vo Výbore NR SR pre európske záležitosti (člen), Výbore NR SR pre financie, rozpočet a menu (člen), čo uvádza aj na svojej stránke: " V súčasnosti pôsobím ako podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti, člen Výboru NR SR pre verejnú správu a člen Výboru NR SR pre kontrolu rozhodnutí NBÚ. Ako poslanec, podpredseda SDKÚ-DS a podpredseda poslaneckého klubu SDKÚ-DS sa sústreďujem najmä na ekonomické a európske záležitosti."
Ivan Štefanec začal svoju politicú kariéru v roku 2006 ako poslanec NR SR za SDKÚ-DS. Momentálne sa v politike pohybuje skutočne 8 rokov. 

Pracovnú kariéru začal v roku 1983 v súkromnom sektore. Pracoval pre spoločnosti, ako napríklad Ernst & Young CS Consulting alebo Coca-Cola Beverages Slovakia na pozíciách riaditeľa pobočky, finančného riaditeľa a generálneho riaditeľa.

Pán Štastný napríklad pracoval vo výbore pre obchod, pripravoval napríklad zmluvu medzi EÚ a Kanadou, zohral tam kľúčovú úlohu.

Peter Štastný ako poslanec EP pôsobil vo výbore pre medzinárodný obchod, podvýbore pre bezpečnosť a ochranu a ako náhradník vo výbore pre rozpočet. 
Na základe jeho aktivít možno konštatovať jeho prínos v oblasti prijímania zmluvy medzi EÚ a Kanadou.

Úlohou výboru pre medzinárodný obchod je podporovať a udržiavať obchodné, hospodárske a finančné vzťahy s nečlenskými štátmi, medzinárodnými organizáciami a Svetovou obchodnou organizáciou. 

Peter Štastný pôsobil vo výbore od roku 2004, kde zastával aj pozíciu podpredsedu tohto výboru.
Na zasadnutí EP, kde sa hlasovalo o spolupráci medzi EÚ a Kanadou v colnej oblasti sa vyjadril, že určite povedie k zlepšeniu obchodných vzťahov medzi oboma stranami. Vystupoval tu ako spravodajca, ktorý informuje ostatných členov EP a zároveň podáva svoje pripomienky.

"Predstavy EÚ a jej politika v oblasti zvyšovania celosvetovej bezpečnosti dodávateľských reťazcov sa vždy zakladali na viacúrovňovej analýze a riadení rizík s cieľom zamerať sa na potenciálne nebezpečné náklady a kontrolovať ich. Spravodajca víta tento prístup na zaistenie celosvetovej bezpečnosti dodávateľských reťazcov založený na riziku, ktorý umožňuje plynulý priebeh medzinárodného obchodu a zbytočne ekonomicky nezaťaží úrady a obchodníkov. Spravodajca preto vyzýva EÚ, aby s Kanadou uzavrela aj dohodu o vzájomnom uznávaní." 

Angažovanie sa v oblasti medzinárodného obchodu EÚ s Kanadou možno pozorovať už aj skôr ako napríklad v roku 2012, kedy položil P. Šťastný otázku Komisii týkajúcej sa ochrany práv duševného vlastníctva v rokovaniach medzi EÚ a Kanadou o hospodárskej a obchodnej dohode.

Ivan Štefanec má na mysli pripomienkovanie prostredníctvom výborov alebo pléna NR SR, ktoré môžu vyhotovovať odôvodnené stanoviská (reasoned opinions), ktoré sú následne zasielané Európskej komisii. Slovensko doteraz zaslalo štyri odôvodnené stanoviská (štatistika dostupná aj v tabuľke), z ktorých tri boli akceptované. Všetky tieto stanoviská boli pripravené Výborom pre európske záležitosti NR SR v 5. volebnom období, kedy Výboru predsedal Ivan Štefanec, ktorý je pod tromi stanoviskami aj podpísaný (pozri tu, tu a tu, štvrté stanovisko nie je zverejnené). Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Právomoc zasielať odôvodnené stanoviská zakotvuje článok 6 protokolu 2 Lisabonskej zmluvy: "Do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu v úradných jazykoch Únie môže ktorýkoľvek národný parlament alebo ktorákoľvek komora národného parlamentu poslať predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením dôvodov, pre ktoré sú presvedčení, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. Je vecou každého národného parlamentu alebo každej komory národného parlamentu, aby sa prípadne poradili s regionálnymi parlamentmi so zákonodarnými právomocami."
Podľa životopisu Eduarda Kukana (osobnosti.sk, vlada.gov.sk) vieme potvrdiť dlhoročné skúsenosti s diplomaciou: "Pôsobil na československých veľvyslanectvách v Lusake 1968-1973 (atašé, neskôr 2. tajomník - chargé d´affair, a. i.), Washingtone 1977-1981 (radca-vyslanec, zástupca veľvyslanca), Addis Abebe 1985-1988 (veľvyslanec). V roku 1990 bol vymenovaný za veľvyslanca - stáleho predstaviteľa ČSFR pri Organizácii spojených národov v New York."
Rovnako je pravdou, že sa venuje otázke Balkánu. V rokoch 1999 - 2001 bol osobitným predstaviteľom generálneho tajomníka OSN pre Balkán a v súčasnosti je ako poslanec Európskeho parlamentu predsedom Delegácie pre vzťahy s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Srbskom, Čiernou Horou a Kosovom v Európskom parlamente.