Igor Ryban

Igor Ryban
Višňové 782, 013 23 Višňové
Tel: 0903 702285, 0905 702285 • E-mail: igor@ryban.sk
Dátum narodenia: 21. mája 1965, Topoľčany

PROFIL

• Manažérske skúsenosti s vedením veľkých tímov, riadenie a realizovanie projektov.
• Efektívna práca v tíme, výborné komunikačné a organizačné schopnosti, vyjednávacie schopnosti a lojalita vlastnej firme
• Prax s vedením projektov , výborné prezentačné schopnosti
• Spoľahlivosť, starostlivosť a ochota učiť sa novému
• Schopnosť stanoviť si priority pri práci pod tlakom a v stresových situáciách a dôrazom na
konečný výsledok. Flexibilita.

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
2011-2012Fakultná Nemocnica s Poliklinikou Žilina
Analytik riadiacich procesov – poradca riaditeľa, nastavenie logistiky práce , zavádzanie viacerých software programov pre riadenie Nemocnice, analýza nákladov a ich optimalizovanie
2005-2011ALU – Glass product, s.r.o.
Slovensko – rakúska spoločnosť na výrobu hliníkových okien – konateľ spoločnosti, Zriadenie kompletnej výroby na Slovensku pre rakúsku spoločnosť, riadenie výrobných, obchodných činností.
2004-2005C.L.E.A. Development, a.s.
predseda predstavenstva spoločnosti, ekonomické, právne a obchodné poradenstvo, realitná činnosť
2003-2004Domino, a.s.
člen predstavenstva spoločnosti, zodpovednosť za obchodnú činnosť spoločnosti a jej rozvoj
1999-2004C.L.E.A., a.s.
Zakladateľ akciovej spoločnosti a predseda predstavenstva, ekonomické, právne a obchodné poradenstvo, viacerých spoločností na Slovensku ako napr.: Slovenské Aerolínie, a.s., Ministerstvo privatizácie SR, ROX, s.r.o. Žilina
1999-2000D.S.C., s.r.o.
Reštrukturalizácia spoločností MOBIS,a.s. v konkurze. Sumarizácia majetku a predaj spoločnosti zahraničnému investorovi EUROFOAM, GmbH, Wien. Rozvoj výroby Kofola v Rajeckej Lesnej.
1991-1999Datasistec, s.r.o.
Konateľ spoločnosti zameranej na obchodnú činnosť v predaji počítačov a bankovej trezorovej techniky, marketing a obchod
Zabezpečovanie obchodných vzťahov s klientmi, kontakt s externými zahraničnými dodávateľmi a obchodnými partnermi, vypracovávanie pracovných projektov a cenových ponúk, obchodných zmlúv, tvorba projektov bankovej bezpečnosti.
1987 – 1991Datasystém, š.p. Žilina,
Technický pracovník výpočtovej techniky a neskôr ako obchodník výpočtovej techniky
1985-1986Montážny podnik spojov Bratislava
Montážny pracovník telekomunikačných zariadení

Realizované projekty so zameraním

2011Reštrukturalizácia nákladov Fakultnej Nemocnice s poliklinikou v Žiline. Riadenie nákladov v nemocnici Žilina

2005-2011Rozvoj výroby hliníkových výrobkov ako sú okná, dvere a fasády na Slovensku

1999-2000Reštrukturalizácia spoločnosti MOBIS, a.s. a Frič, s.r.o., ktoré boli v konkurze. Uvedené firmy sme v rámci reštrukturalizácie zjednotili a jednotlivý majetok efektívne predali, čím sa zvýšilo uspokojenie veriteľov. Následný rozvoj výroby Kofola, a.s.

1999Poradenská činnosť pre Ministerstvo privatizácie a správy majetku SR, v projektoch Imuna Šarišské Michaľany, Slovenské Aerolínie, a.s.

1991-1999Budovanie bankového trezorového hospodárstva v slovenských bankách a Národnej Banke Slovenskej.

Vzdelanie, kurzy a kvalifikácie

2012 -Štúdium na Paneurópskej vysokej škole, Fakulta ekonomiky a podnikania

1998Baťová Univerzita, ako externý konzultant

1997Financ Akadémie Wien – odborný seminár – riadenie spoločnosti

1996Marketingová komunikácia II. časť, Britská spoločnosť MASS

1993Transfer švajčiarska vzdelávacia nadácia na Slovensku – Podnikové hospodárstvo pre malých a stredných podnikateľov

1991Marketingová komunikácia I. časť, Britská spoločnosť MASS

1980-1984Stredná Odborná škola s maturitou v Banskej Bystrici

Zručnosti & ostatné záujmy

Jazykovéruština – znalosť slovom

PCWindows, Outlook, Excel, Word, znalosť a aktívne používanie internetu, Facebook, SkyPe

Vodičskývodičský preukaz skupiny B, aktívny vodič

Záujmyšport, literatúra, film

V Žiline 22.07.2013

……………………………………………….
Igor Ryban

Člen strany: Bez príslušnosti (Nestraníci)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Igor Ryban

Igor Ryban

Za dva roky bolo preinvestovaných do rekonštrukcie (polikliniky v Martine, pozn.) 1,3 milióna eur…

Záverečné správy ani Informatívna správa o hospodárení zdravotníckych zariadení za 1. polrok 2013 a za rok 2012 neuvádzajú výšku investícii pre polikliniku Martin za posledné dva roky. Záverečná správa uvádza len investície (príloha 7-20, karta 14) pre 4 nemocnice a polikliniku, ktorú má v správe ŽSK. Demagog.SK hodnotí výrok ako neoveriteľný.

Je pravdou, že k 30. júnu 2013 bola zadĺženosť (záväzky po lehote splatnosti) vo výške 13 mil. eur. 

V informatívnej správe o hospodárení zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ŽSK za 1.polrok 2013, ktorá bola prerokovaná 9. septembra 2013 je uvedené:

"Nemocnice: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín, Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš majú k 30. 06. 2013 záväzky v nasledovnom zložení: 

záväzky celkom vo výške: 22 384 tis. € 

- z toho záväzky po lehote splatnosti – dlhy zdravotníckych zariadení sú vo výške 12 953 tis. € ."

Demagog.SK nezistil počet zrekonštruovaných ciest v jednotlivých krajoch. Takúto štatistiku podľa informácií Demagog.SK nevedie ani Sprava ciest ŽSK, ani Správa ciest Slovenska. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Celkový prehľad stavu vozoviek Sprava ciest Slovenska pripravuje.

Publikácia Stav ciest od Správy ciest Slovenska (stav k januáru 2012) neuvádza počet zrekonštruovaných ciest, ale stav (kvalitu) ciest. ŽSK má čo sa týka ciest 1. triedy (s 39) 41% z 533 kilometrov v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave z hľadiska vyjazdených koľají a pozdĺžnych nerovností. Horšie na tom je napríklad napríklad BBSK s až 45% ciest 1. triedy (663 km) v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave z hľadiska vyjazdených koľají a pozdĺžnych nerovností. 

Pokiaľ sa pozrieme na rovnaký ukazovateľ (s. 67) pre cesty 2. triedy tak ŽSK má 28% z 300 kilometrov v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave.  Horšie na tom je napríklad napríklad TTSK s až 37% ciest 2. triedy (465km) v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave z hľadiska vyjazdených koľají a pozdĺžnych nerovností.

Cesty 3. triedy nie sú v publikácií uvedené.
Nie je pravdou, že ŽSK má najmenej ciest 2. a 3. triedy. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

V tabuľke uvádzame dĺžku ciest 2. a 3. triedy (údaje za rok 2011). Najmenej ciest 2. a 3. triedy má BSK.
Samosprávny kraj Počet km ciest II. triedy Samosprávny kraj Počet km ciest III. triedy
Bratislavský 210,53 Bratislavský 353,04
Žilinský 328,01 Trnavský 1061,24
Trenčiansky 349,37 Žilinský 1118,24
Nitriansky 500,24 Trenčiansky 1141,19
Prešovský 523,57 Košický 1420,27
Trnavský 531,11 Nitriansky 1540,52
Košický 586,51 Banskobystrický 1854,05
Banskobystrický 609,70 Prešovský 1922,86

Zdroj: Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácii 2012 s. 41-42

Rovnaké údaje uvádza aj Prehľad údajov o cestných komunikáciách z júna 2013 - stav k 1. januáru 2013 (.pdf, s. 11)

Ja som bol účasťou v roku 2004 a 2005 keď sa zakladal v Žiline Vedecko-Technologický park. Výšší územný celok pristúpil do tohto voľného združenia v roku 2006.

VTP Žilina - samotný park resp. inkubátor bol spustený na prelome rokov 2003 a 2004. Samotná organizácia VTP Žilina bola založená už v roku 2001. Informáciu o tom, kedy ŽSK do VTP Žilina vstúpil Demagog.SK nedokázal zistiť. Demagog.SK taktiež nezistil či sa Ryban nejakým spôsobom podieľal na vytváraní VTP Žilina. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný

Stanovy záujmového združenia právnických osôb VTP Žilina zo dňa 27. apríla 2012 uvádzajú aj informáciu o jeho založení v Čl. 1:

"Združenie Vedecko- technologický park Žilina (v skratke VTP Žilina) je založené rozhodnutím zakladateľov združenia zakladateľskou zmluvou zo dňa 10. augusta 2001 podľa ust. § 20f. a nasl. Občianskeho zákonníka."
Meno Igor Rybana sa v tejto súvislosti nikde nespomína.
Samotný technologický park resp. inkubátor vznikal postupne koncom roka 2003 až 2004.
HN (22.10 2003 - tlačené vydanie):
"V Žiline v týchto dňoch vrcholia prípravy na otvorenie technologického inkubátora, ktorého zriaďovateľom a správcom je tunajší Vedecko-technologický park (VTP). Na jeho prístrojovom vybavení a stavebných rekonštrukčných prácach, ktoré si vyžiadajú 2,7 milióna korún."

J. Kavecký - riaditeľ VTP Žilina v rozhovore uviedol, že samotný park - inkubátor finguje od rok 2003. Rozhovor noviny Liptov (20. marca 2007, tlačené vydanie):
"O blížiacej sa konferencií na tému inovácií v regiónoch sme sa rozprávali s Jurajom Kaveckým, riaditeľom Vedecko-technologického parku Žilina.

* Mohli by ste nám predstaviť činnosť Vedecko-technologického parku Žilina (VTP)?

Ide o záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú Žilinská univerzita, Mesto Žilina, Stredoslovenská energetika, Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Živnostenské spoločenstvo Žilina, Nadácia 21.storočia Žilina a spoločnosť C. L. E. A. Dôvodom pre jeho založenie v roku 2001 bola hlavne snaha jeho zakladateľov podporovať rozvoj inovatívnych podnikateľských zámerov najmä z prostredia Žilinskej univerzity.

* Darí sa Vám napĺňať tento cieľ?

Myslím, že čiastočne áno. Po úvodných ťažkostiach sa nám podarilo v roku 2003 začať prevádzku Technologického podnikateľského inkubátora, ktorý má začínajúcim firmám pomáhať v najťažšom období podnikania. Dnes máme v inkubátore 25 firiem, kde väčšina z nich je založená absolventmi Žilinskej univerzity, v ktorých pracuje približne sto ľudí. Firmám poskytujeme základné služby pre ich podnikanie, ako je prenájom priestorov, hlasové a dátové služby, poradenstvo a kancelárske služby, napríklad poštu, fax, tlač a kopírovanie."

VTP Žilina medzi svojimi členmi uvádza:

·       
·Žilinská univerzita v Žiline
·       
·Žilinský samosprávny kraj
·       
·Mesto Žilina
·       
·Stredoslovenská energetika, a.s.
·       
·Zväz elektrotechnického priemyslu SR
·       
·Živnostenské spoločenstvo Žilina
·       
·Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií