Igor Choma

Člen strany: SMER - sociálna demokracia (SMER-SD)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Igor Choma

Igor Choma

Toľkoto majetku sa predalo za Jána Slotu – 533 miliónov eur…

Údaje o tom, koľko majetku sa predalo za Jána Slotu nie sú dostupné. Posledné rozpočty a záverečné správy mesta Žilina sú dostupné na stránkach mesta od roku 2005. Archív neponúka záverečné účty a rozpočty staršie ako 2005. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Sú to byty postavené zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ktoré odkúpil hovorca mesta a vedúci ekonomického, pozn.), po určitom čase je presne stanovená odkiaľ pokiaľ táto suma môže ísť. To nie je o tom, že takýto byt môžete predať za 1 000 alebo 5 000 euro, máte presne stanovenú sumu, za ktorú sa môže predať.

Na byty postavené zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa vzťahuje zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov predpis č. 182/1993 Z. z., ktorý upravuje podmienka predaja ako aj ich cenu. Tento výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 

Podľa § 16 tohto zákona môže vlastník bytu previezť do vlastníctva len nájomcovi v prípade, že nemá zmluvu na dobu určitú.  Cenu za 1 m2 bytu stanovuje § 18 a to tak, že sa z obstarávacej ceny domu odpočítajú 2 % za každý začatý rok veku domu. Podľa článku 4 v prípade prevodu bytu z vlastníctva štátu alebo obce do vlastníctva nájomcu je vlastník navyše povinný poskytnúť zrážku z takto vypočítanej ceny vo výške 30 %.

Ak sme mali na začiatku 16 škôl a z toho tri boli v relatívne dobrých číslach. Dnes máme 13 škôl a deväť škôl je už v čiernych číslach.

Demagog. SK nezistili informácie o hospodárení škôl. Choma však neuvádza presne číslo základných škôl a základných škôl s materskými školami. Stránka mesta uvádza celkovo 15 škôl a len 3. novembra 2014 schválený rozpočet na rok 2015 uvádza počet 14 a to aj nasledujúce roky 2016 a 2017. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.
Stránka mesta Žilina uvádza celkovo 9 základných škôl (resp. 10, no jedno elokované pracovisko jednej ZŠ - nepočítame) a 6 základných škôl spolu s materskými školami. Spolu teda 15 základných škôl. 
V roku 2013 bolo ešte celkovo 18 základných škôl a základných škôl spolu s materskými školami. Potvrdzuje to aj záverečný účet mesta za rok 2013 (.pdf, s. 100)
3. novembra 2014 poslanci mesta Žilina schválili rozpočet na rok 2015 (.pdf, s. 97). V ňom sa uvádza plán počtu základných škôl na rok 2015 na číslo 14. Podľa rozpočtu na rok 2014 (.pdf, 97) bol počet škôl v roku 2014 plánovaný na počet 17, v roku 2015 celkovo 16 a s roku 2017 počet 14 škôl. 
O zrušení škôl informoval v auguste 2014 hovorca mesta Žilina (všetky tieto zmeny sú zohľadnené na stránke mesta), pričom tieto zámery boli známe už v roku 2013

"Mesto Žilina v rámci racionalizácie zrušilo Základnú školu s materskou školou Zádubnie a od 1. septembra 2014 to bude iba MŠ Zádubnie. Zo ZŠ Gaštanová a ZŠ s MŠ Na stanicu 27 bude od 1. septembra 2014 ZŠ s MŠ Gaštanová a ZŠ Hollého bude v novom školskom roku pripojená k ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová,“ uviedol Čorba."

Mesto v dokumentoch o rozpočtoch mestských organizácii neuvádza údaje pre jednotlivé školské zariadenia samostatne. Komisia školstva a mládeže v Žiline uvádza len zápisnice zo stretnutí, ktoré neuvádzajú potrebné informácie. Ministerstvo školstva vydáva každoročné správu o hospodárení škôl, no tato správa neuvádza detailnejšie informácie za jednotlivé školy alebo mesta. Ide o agregované údaje za celé SR. INEKO neuvádza celkové hospodárenie, ale len celkové finančné zdroje, ktorými školy disponujú v školskom roku. Taktiež ani na stránkach škôl sa takéto dokumenty nenachádzajú.

Odvolávať (riaditeľa a zástupcov riaditeľa, pozn.) môže len rada školy (základné školy, pozn.).

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, keďže odvolávať a vymenúvať riaditeľa a zástupcov riaditeľa školy má podľa § 3 ods. jeden zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve právo zriaďovateľ, nie rada školy ako tvrdí Igor Choma. Návrh rady školy je záväzný len v prípade návrhu na vymenovanie.

Takáto
situácia môže nastať v nasledujúcich prípadoch: 

"§ 3 

(1) Riaditeľa vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy alebo zriaďovateľ školského zariadenia (ďalej len „zriaďovateľ“).

(2) Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia návrhu. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania podľa § 4 okrem kandidáta, ktorý bol odvolaný podľa odseku 7 písm. a) až c) a e) a odseku 8 písm. c). Návrh rady školy je pre zriaďovateľa záväzný, ak tento zákon v odseku 12 neustanovuje inak.

(7) Zriaďovateľ odvolá riaditeľa:

a) ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b) za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu,9)
c) za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov,10) alebo
d) ak sa zrušuje škola alebo školské zariadenie,
e) na návrh hlavného školského inšpektora [§ 12 ods. 3 písm. f)].


(8) Zriaďovateľ môže odvolať riaditeľa aj
a) na návrh rady školy [§ 24 ods. 5 písm. c)],
b) ak neabsolvuje funkčné vzdelávanie alebo funkčné inovačné vzdelávanie v lehote podľa osobitného predpisu,11)
c) na návrh ministra školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“), ak budú zistené závažné nedostatky [§ 14 ods. 6 písm. j) a l)]; riaditeľa strednej zdravotníckej školy na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky."

Na tomto pozemku (“Lúky”, pozn.) sa byty stavať nemôžu.

Podľa zápisnice zo zasadnutia finančnej komisie na Mestskom úrade v Žiline je pravdou, že na daných pozemkoch, ktoré mesto Žilina kúpilo za približne 2,5 mil. eur je výstavba bytových domov nemožná podľa súčasného územného plánu (aj rodinných domov). Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 

Dňa 4. septembra 2014 sa uskutočnilo na mestskom úrade v Žiline zasadnutie finančnej komisie. Súčasťou programu bolo Uznesenie č. 35 s názvom Materiál - odpredaj, kúpa, prenájom, zriadenie vecného bremena, zámena, ktoré sa konkrétne v bode č. 11 zaoberalo kúpou pozemkov a to parc.č.KN-C 4940/5, t.tr.p. o výmere 17 799 m2 a parc.č.KN-C 4940/10, t.tr.p. o výmere 26 998 m2 v k. ú. Žilina, zapísaných na LV č. 2100 pre DUXX Group, spol. s r.o., so sídlom Vajanského 10 Žilina. Jedná sa o pozemky s rozlohou približne 45 000 metrov štvorcových, za ktoré mesto Žilina zaplatí viac ako 2,5 mil. eur.

Podľa ÚPN-M Žilina v platnom znení, sú pozemky súčasťou navrhovaných rekreačných a športových plôch a vzťahujú sa naň záväzné regulatívy:
 
  • základná funkcia: zmiešaná, šport, rekreácia, s vysokým podielom zelene
  • doplnková funkcia: možnosť zástavby objektmi súvisiacimi so športovo - rekreačnou funkciou
  • prípustné funkcie: športovo-rekreačné funkcie, odpočinkové plochy, dopravné a technické vybavenie, parky, verejná zeleň a detské ihriská
  • neprípustné funkcie: rodinné domy, bytové domy, zariadenia výroby, samostatne stojace individuálne garáže, nehygienické prevádzky, prevádzky náročné na dopravu a iné ako základné doplnkové a prípustné funkcie