Danica Bírošová

Photo by: http://www.danicabirosova.sk/

Člen strany: Bez príslušnosti (Nestraníci)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Danica Bírošová

Danica Bírošová

Z odpredaja majetku sa mi nepodarilo zistiť sumy, pretože môžem povedať, že o týchto číslach sa nikde nehovorilo.

Danica Bírošová hovorí o odpredaji majetku mesta Trenčín v roku 2010, resp. 2011, pričom sa snaží navodiť dojem, že údaje o odpredaji nie sú verejnosti dostupné, a že "o týchto číslach sa nikde nehovorilo". Keďže tieto informácie sú zverejnené na stránke mesta, výrok hodnotíme ako nepravdivý.
Sumy, ktoré predstavujú príjmy z predaja kapitálových aktív, či z predaja pozemkov a nehmotných aktív sú zverejnené napríklad v záverečných účtoch mesta Trenčín za jednotlivé roky. Jednoducho tak možno nájsť napríklad výšku finančných prostriedkov, ktoré získal Trenčín za predaj pozemkov, budov, bytov atď. v roku 2011. Rovnako sú tieto údaje zverejnené aj v ďalších rokoch 2012 (str. 6) a 2013 (str. 6).

Napríklad máme mestskú organizáciu Mestské hospodárstvo a správa lesov. Činnosť tejto organizácie sa úplne utlmila, kdežto môžem povedať v Novom Meste nad Váhom táto organizácia ostala zachovaná a mnohé finančné prostriedky sa šetria práve tým, že mesto si ich samé zabezpečuje mnohé veci. Dajme tomu aj to kosenie, že nekosí to cez služby.

Nie je jasné, čo myslela Danica Bírošová slovami, že činnosť organizácie Mestské hospodárstvo a správa lesov (ďalej len MHSL, pozn.) sa úplne utlmila. Skúmali sme aké činnosti vykonáva MHSL, a predovšetkým to s akými finančnými prostriedkami táto organizácia disponuje. Predpokladali sme, že ak sa mala činnosť tejto organizácie utlmiť, jej príjmy aj výdavky by mali klesať. Počas posledného volebného obdobia možno však sledovať skôr opačný vývoj. Výrok hodnotíme ako zavádzajúci, pretože Danica Bírošová neuvádza, na základe akých kritérií posudzuje činnosť MHSL za "úplne utlmenú" a navyše naše zistenia ohľadom objemu finančných prostriedkov nasvedčujú skôr opak.

Oficiálna stránka mesta Trenčín uvádza ako 23 rôznych činností, ktoré MHSL zabezpečuje. Konkrétne príklady činnosti MHSL na mesiac november 2014 možno vidieť napr. TU.

Z nasledujúcej tabuľky možno vidieť, že príjmy aj výdavky MHSL v poslednom volebnom období prevažne rástli (výdavky MHSL sú hradené z rozpočtu mesta Trenčín, pozn.). Výnimkou je rok 2014, tu však vychádzame z predbežných údajov na základe schváleného rozpočtu. Údaje z rokov 2011-2013 sú čerpané zo Záverečného účtu mesta Trenčín za príslušný rok.

  2011 2012 2013 2014*
Bežné príjmy 542 650 639 460
Bežné výdavky 1 108 1 557 1 697 1 665
POZN.: sumy sú uvádzané v tisícoch eur


Pre zaujímavosť pripájame aj informáciu o výške príspevku mesta na podpornú činnosť MHSL, pričom najväčšou položkou hradenou z tohto príspevku sú mzdy zamestnancov MHSL. Ako možno vidieť z nasledujúcej tabuľky, táto položka v rozpočte mesta sa po roku 2011 zvýšila.

  2011 2012 2013 2014*
Podporná činnosť MHSL 158 371 363 377
POZN.: sumy sú uvádzané v tisícoch eur
Zdroje: 2011201220132014

V súvislosti s tvrdením Danice Bírošovej, že v Novom Meste nad Váhom táto organizácia (Mestské hospodárstvo a správa lesov, pozn.) ostala zachovaná, treba ešte podotknúť, že na stránke Nového Mesta nad Váhom, sme medzi organizáciami mesta nenašli spomínanú organizáciu. Na stránke je uvedená len organizácia Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom.

Právne služby vzrástli oproti minulosti, teda za celé volebné obdobie, nie ročne, určite za celý komplex organizácií, ktoré sú v pôsobnosti mesta, zhruba tak na 170 tisíc eur.

Je pravdou, že celkové právne výdavky vo volebnom období 2011-2014 boli vyššie ako v období 2007-2010, v tejto sume sú však zarátané napríklad aj súdne poplatky, a preto takéto porovnanie nemožno vzťahovať na výrok ohľadom výdavkov na právne služby. Informácie o sume za samostatné právne služby v rokoch 2007-2010 sa nám nepodarilo získať. Pre hodnotenie výroku je kľúčový fakt, že suma 170 tisíc eur, ktorú uvádza Danica Bírošová sa nezhoduje s výškou právnych služieb mesta Trenčín za posledné 4 roky a ani s výškou právnych výdavkov celkovo. Na základe tohto hodnotíme výrok ako nepravdivý.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené sumy za právne služby a za právne výdavky celkovo v rokoch 2011-2014 (údaje za rok 2014 sú prevzaté zo schváleného rozpočtu, pozn.). Súčet za tieto štyri roky nepredstavuje sumu 170 tisíc ani v jednej z uvedených položiek.

  Právne služby Právne výdavky celkovo
2011 32 604 57 971
2012 14 002 22 928
2013 11 828 65 213
2014 16 000 44 000
Spolu (2011-2014) 58 434 190 112

POZN.: všetky sumy sú uvedené v eur
Zdroje: 2011, 2012, 2013, 2014

V ďalšej tabuľke sú uvedené sumy za právne výdavky celkovo v rokoch 2007-2010, pričom ich celkový súčet je nižší v porovnaní s obdobím 2011-2014. 
  Právne výdavky celkovo
2007 14 141
2008 46 637
2009 59 987
2010 36 475
spolu 157 240
POZN.: všetky sumy sú uvedené v eur, údaje za roky 2007 a 2008 boli prepočítané platným konverzným kurzom
Zdroje: 2007200820092010

Portál trencin21.sk dokonca uvádza, že mesto Trenčín má za volebné obdobie, kedy je primátorom Rybníček (2011-2014) zaplatiť za právne služby vyše štvrť milióna eur. Táto sume je teda výrazne vyššia ako uviedla Bírošová vo svojom výroku.

POZN.: Odôvodnenie bolo doplnené 13.11.2014, celkové hodnotenie výroku zostalo nezmenené.

Náklady rástli nielen pre spoločnosť Marius Pedersen, nielen pre spoločnosti iné. Skrátka, rástli. Rástli aj pre iné služby. Takže výdavky mesta rástli.

Výrok hodnotíme ako pravdivý, nakoľko celkové výdavky mesta Trenčín v posledných rokoch prevažne mierne stúpali. Danica Bírošová hovorí o období aktuálneho volebného obdobia a teda pre hodnotenie výroku sú relevantné údaje za roky 2011 až 2013. V tomto období rástli aj výdavky na služby v programe Životné prostredie, kde sa jedná predovšetkým o odpadové a vodné hospodárstvo a o verejnú zeleň. Činnosti v oblasti poskytovania služieb v uvedených oblastiach vykonávala v posledných rokoch v Trenčíne najmä spoločnosť Marius Pedersen (pozri napr. trencin.sme.sk alebo odpady-portal.sk).

Ako možno vidieť v nasledujúcej tabuľke, celkové výdavky mesta (údaje prevzaté zo Záverečných účtov mesta, pozn.) klesali v rokoch 2009 až 2011, a stúpali v rokoch 2011 až 2013. Rozdiel medzi rokmi s najvyššími a najnižšími výdavkami je približne sedmina rozpočtu alebo 5 miliónov eur. Celkovo možno povedať, že výdavky mesta Trenčín v posledných štyroch rokoch mierne rástli, čo je v súlade s výrokom Danice Bírošovej. Výnimkou je rok 2011, ktorého znížené výdavky však odzrkadľujú nízke príjmy v roku 2010.

RokPríjmyVýdavky
200934 201 79135 722 003
201029 222 19332 509 154
201137 363 53730 496 333
201232 548 11132 601 029
201333 221 89133 611 242
Tabuľka 1: celkové príjmy a výdavky mesta Trenčín 2009 - 2013

Výdavky mesto Trenčín rozdeľuje do 12 oblastí, a v tabuľke 2 môžme vidieť ako sa vyvíjali výdavky v jednotlivých oblastiach.


20092010201120122013
Manažment a plánovanie561 875313 392318 162
543 362312 084
Propagácia a cestovný ruch264 698156 24355 65049 02264 871
Interné služby mesta4 014 9613 585 5423 551 4823 370 7413 485 682
Služby občanom858 259487 342457 828403 056717 163
Bezpečnosť2 888 0922 686 1532 715 5702 804 6732 909 118
Doprava3 783 414 3 260 9083 252 6743 901 5734 459 890
Vzdelávanie11 936 35111 378 59612 616 83210 978 12211 735 620
Šport2 417 2752 751 2411 211 5102 559 8152 049 660
Kultúra735 179780 312320 759393 116365 302
Životné prostredie4 033 362 3 908 1603 748 3004 677 0624 352 937
Sociálne služby2 058 4471 938 9721 533 4451 770 2792 023 529
Rozvoj mesta a bývanie2 170 090 1 262 293714 1211 150 2081 135 386
Výdavky spolu35 722 00332 509 15430 496 333
32 601 02933 611 242
Tabuľka 2: Výdavky v jednotlivých oblastiach 2009 - 2013

Vo väčšine oblastí došlo len k miernemu zvyšovaniu alebo znižovaniu. Rapídne boli znížené výdavky v oblasti kultúry a cestovného ruchu, a naopak výrazne zvyšované boli výdavky na dopravu a životné prostredie. Vrámci programu životného prostredia, predstavujú najväčšie položky práve "Odpadové a vodné hospodárstvo " a "Verejná zeleň" (pozri napr. TU str. 32)

A nakoniec, čo sa týka údržby verejnej zelene, do ktorej patrí aj kosenie, v tretej tabuľke vidíme, že náklady v tejto oblasti v rokoch 2012-2014 boli vždy vyššie ako v roku 2011, odkedy je Richard Rybníček primátorom Trenčína. Výdavky konkrétne za kosenie sú dostupné len za roky 2012 (199 623 eur) a 2013 (319 085 eur).


200920102011201220132014*
Výdavky na
verejnú zeleň
971 4561 185 397663 2731 030 666874 2421 006 991
Tabuľka 3: výdavky na verejnú zeleň 2009 - 2014
* údaj za rok 2014 predstavuje sumu z upraveného rozpočtu z 28. októbra 2014

Takisto hovoril (Rybníček, pozn.) o tom, že lobovaním pribudlo do rozpočtu mesta suma, nikdy nehovoril aká, zo štátu, ktorá bola zaplatená za výkup pozemkov za priemyselný park a iné aktivity. Zistila som, že táto suma bola 7 188 929 eur. Suma sumárum, do rozpočtu pribudlo počas volebného obdobia pána primátora 11 588 929 eur. Zároveň z podielových daní získalo mesto naviac sumu 6 mil. eur. Teda mesto Trenčín, počas volebného obdobia pána primátora Rybníčka, disponovalo naviac príjmami vo výške 17,5 mil. eur.

Ak porovnáme príjmy mesta Trenčín z roku 2010 s príjmami z rokov 2011 až 2014, zistíme, že za 4-ročné obdobie sú príjmy celkovo vyššie o 18 mil. eur. Táto suma je teda ešte o niečo vyššia ako uvádza Danica Bírošová. Príjmy za výkup pozemkov mesta v roku 2011, sa pohybovali na úrovni 7,2 mil. eur, a teda aj túto časť výroku hodnotíme ako pravdivú.

Príjmy mesta Trenčín 2009 - 2014 v EUR:
Rok
Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmy spolu Rozdiel oproti roku 2010
2009 28 869 893 5 331 898 34 201 791  
2010 26 753 081 2 469 112 29 222 193  
2011 28 520 988 8 842 549 37 363 537 8 141 344
2012 29 996 956 2 551 155 32 548 111 3 325 918
2013 31 393 279 1 828 612 33 221 891 3 999 698
2014 30 731 880 1 100 000 31 831 880 2 609 687
2011-2014       18 076 647
Pozn.: rok 2014 podľa schváleného rozpočtu

Podľa záverečného účtu pre rok 2011 príjmy z predaja budov a pozemkov dosahovali výšku 7 205 243 eur, čo je suma veľmi podobná tej, ktorú spomína Danica Bírosová. Príjmy z predaja pozemkov a budov mesta sa rátajú do kapitálových príjmov, a v druhej tabuľke môžeme vidieť, že v roku 2011 dosahovali tieto príjmy hodnotu 8 842 549 eur, čo možno hodnotiť ako nadpriemerné. Avšak nadpriemerné boli príjmy z predaja pozemkov napríklad aj v roku 2009