Bystrík Stanko

Člen strany: SMER - sociálna demokracia (SMER-SD)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Bystrík Stanko

Bystrík Stanko

Platia 15 tisícovú daň ročne (vlastník tenisového areálu, pozn.).

Stanko hovorí o tenisovom areály v Trnave, ktorý má podľa vyjadrení Stanko platiť daň mestu ročne na úrovni 15 tisíc eur. Predovšetkým by išlo o daň z nehnuteľnosti. Tento areál prevádzkuje súkromná spoločnosť TC EMPIRE Trnava a.s. Demagog.SK nezistil koľko súkromná spoločnosť môže ročne platiť, keďže takýto údaj (len celkovo za daň z nehnuteľnosti) sa nenachádza v rozpočte mesta alebo v záverečnom účte. Spoločnosť TC EMPIRE nemá verejne dostupnú výročnú správu, kde by tento údaj mohol byť. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Podmienka (pre budovanie Južného obchvatu, pozn.) bola aby sme vybudovali kruhový objazd na Bratislavskej, ten sa momentálne buduje.

Vlastný materiál k rokovaniu vlády, ani uznesenie vlády k projektu k Južného obchvatu Trnavy explicitne neuvádza podmienku začatia výstavby/realizácie projektu obchvatu výstavbou okružnej križovatky. Na druhej strane ide o prirodzenú podmienku Južného obchvatu, keďže tento obchvat počíta s napojením na túto okružnú križovatku, preto bol projekt križovatky ešte v roku 2012 upravovaný. Križovatka sa začala stavať v októbri 2014 a má sa skončiť do 15. decembra 2014. Nezistili sme informácie o odložení odovzdania stavby. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Výstavba novej okružnej križovatky ulíc Bratislavskej a Strojárenskej v Trnave sa začala 6. októbra 2014 a má trvať do 15. decembra 2014. Projekt si vyžiadal investíciu vo výške takmer 730 – tisíc eur s DPH. Rozpočet pôvodne počítal s nákladmi až do 900-tisíc eur.

Len pre vašu informáciu aj teraz na poslednej Mestskej rade sme znižovali nájomné pre jedného podnikateľa.

Mestská rada 3. novembra 2014 schválila materiál, ktorý odporúča znížiť nájomné jednému podnikateľovi v centre mesta. O tomto návrhu definitívne rozhodne Mestské zastupiteľstvo 11. novembra 2014, keďže Mestská rada nemá právomoc bez súhlasu zastupiteľstva znížiť nájomné. Je však pravdou, že Mestská rada jednohlasne navrhla a posunula na Mestské zastupiteľstvo materiál o znížení nájomného pre podnikateľa. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 
Stanko Bystrík má na mysli stretnutie Mestskej rady z dňa 3. novembra 2014. Na tomto rokovaní poslanci Mestskej rady hlasovaním odporučili materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva na úpravu výšky nájmu nebytových priestorov v objekte na Ulici Hviezdoslavova 3 (pdf, str. 9). 
"a/ Materiál - Úprava výšky nájmu nebytových priestorov v objekte na Ulici 
Hviezdoslavova 3 (Tibor Vrábel - SEZAM)
prerokovať v rámci bodu „4. Majetkové záležitosti“ pod č. 4.27,"

Mestské zastupiteľstvo bude o tomto návrhu hlasovať 11. novembra 2014. Ide o bod 4,28 (materiály časť 3, .zip). Návrh hovorí o znížení nájomného pre podnikateľa Vrábela v centra mesta na Ulici Hviezdoslava 3.

Vyňali sme šesť škôlok zo správy TT- Komfortu a dali sme ich do pod základné školy…

Na základe zmlúv medzi mestom Trnava, zúčastnenými základnými školami a firmou TT-Komfort, s.r.o. vyňalo vo februári 2013 mesto Trnava zo správy firmy TT-Komfort, s.r.o. päť, nie šesť, materských škôl. Stankov výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Trnavská firma TT-Komfort, s.r.o. je v spoločnom vlastníctve mesta Trnava a Energiecomfort GmbH Viedeň. Pre mesto a mestské organizácie zabezpečuje portfólio služieb v oblasti energetického a objektového manažmentu.

Podľa Dodatku č.20 k zmluve o výkone správy majetku zo dňa 16. apríla 2007 medzi mestom Trnava a TT-Komfort, s.r.o., ktorý bol zverejnený 26. februára 2013, vyňalo mesto Trnava zo správy TT-Komfort, s.r.o. objetky piatich trnavských materských škôl: MŠ Okružná 27, MŠ Ružindolská 8, MŠ K. Mahra 9, MŠ Ľudová 27 a MŠ Spartakovská 6. 

Podľa zmlúv o správe majetku číslo 131, 132, 133, 134 a 160  mesto Trnava následne zverilo vyššie uvedené objekty meterských škôl do správy piatich základých škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Teraz k septembru sme neumiestnili (do MŠ, pozn.) tuším 71 detí, keď sa nemýlim.

Koncom augusta 2014 informoval vedúci kancelárie primátora mesta Vladimíra Butka (KDH), že v školskom roku 2014/2015 sa nepodarilo umiestniť 71 detí do materských škôlok. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 
Trnava-live.sk, 28. augusta 2014:

"V materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava bude v blížiacom sa školskom roku 1768 detí. Novoprijatých detí v materských školách je 533. “V školskom roku 2014/15 zostalo do materských škôl neumiestnených 71 detí, ktoré spĺňali kritériá pre prijatie do MŠ v Trnave. Táto potreba by mala byť pokrytá od januára 2015, kedy budú po ukončení rekonštrukcií priestorov v základných školách otvorené tri nové triedy,” informoval vedúci kancelárie primátora Pavol Tomašovič."


Aktualizovaný rozpočet mesta Trnava neuvádza koľko detí nedostalo miesto v materskej škôlke.