Mgr. Branislav Grohling

Člen strany: Sloboda a Solidarita (SaS)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Branislav Grohling

Branislav Grohling

My (strana SaS, pozn.) sme už prinášali aj návrhy zákona do Národnej rady, ktoré neboli schválené, aby sa otvárali dvere či už Sociálnej poisťovne alebo daňového úradu alebo úradu práce, aby na základe jednotlivých rodných čísel ste si vy na základe vašich požiadaviek ako ministerky vedeli vyselektovať jednotlivé skupiny a potom následne na základe toho robili jednotlivé odporúčania.

Poslanci Národnej rady SR Eugen Jurzyca, Martin Poliačik, Branislav Gröhling (všetci SaS) a Miroslav Beblavý (nezaradený),predložili v roku 2016 návrh zákona, podľa ktorého by malo ministerstvo školstva povinnosť poskytovať údaje z centrálneho registra študentov okrem Sociálnej poisťovni aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, za účelom zverejňovania štatistiky platov a nezamestnanosti absolventov jednotlivých stredných a vysokých škôl na Slovensku. Tento výrok Branislava Gröhlinga preto hodnotíme ako pravdivý. 

Predkladaný opozičný návrh legislatívne nadväzoval na prehľad absolventskej miery nezamestnanosti podľa jednotlivých vysokých škôl a ich študijných odborov, ktorú pripravilo ministerstvo školstva v roku 2011. 
Podľa TASR, novela nadväzovala na odporúčania, podľa ktorých by podobný zákon znižoval informačnú nerovnosť na trhoch práce a vzdelávania a pravidelne by informoval o úspešnosti absolventov jednotlivých vysokých a stredných škôl. 
V tom istom článku sa hovorí, že novela mala zabezpečiť výmenu relevantných informácií o absolventoch medzi kompetentnými orgánmi štátnej správy a ministerstvom školstva, ústredím práce a Sociálnou poisťovňou tak, aby sa zabezpečila pravidelná aktualizácia údajov, potrebných na vyhodnocovanie štatistiky platov a absolventskej nezamestnanosti. Novela ukladá ministerstvu školstva povinnosť tieto údaje zverejňovať.
Národná rada SR po prerokovaní danej novely zákony v prvom čítaní rozhodla, že nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona. 

…nechceme momentálne naviazať to navyšovanie vekového automatu napríklad na infláciu. Ja viem, že vekový automat je ročne asi 8 miliónov

V diskusii navrhuje Gröhling zmenu systému financovania platov učiteľov na základe vekového automatu. Tarifný plat učiteľa (bez príplatkov, nadčasov či odmien) je daný na základe dvoch údajov. Prvým je platová trieda a druhým je započítaná prax. Hodnotu takzvaného vekového automatu však nie je možné na základe verejne dostupných údajov vyhodnotiť. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Na základe ods. 11, § 7 Zákona č. 553/2003 Z. z. platia pre každoročné zvyšovanie platov nasledovné pravidlá. Pre prvých 16 rokov započítanej praxe sa plat pedagogického či odborného zamestnanca zvyšuje o 1 %. Pre ďalších 16 rokov praxe sa plat zvyšuje o 0,5 %. Po 32 rokoch sa plat ďalej nezvyšuje. Ak má teda pedagóg nástupný plat, napríklad 690 eur (.pdf, s. 2), čiže deviata platová kategória, po každom roku praxe sa mu ku mzde pripočíta 6,9 eura. Po 16 rokoch teda zarába o 110,4 eur viac (16 krát 6,9 eura). 17. a každý ďalší rok sa mu započítava už len 3,45 eura. Ďalších 16 rokoch sa mu teda plat zvýši už len o 55,2 eura. Po 32 rokoch dosiahne jeho plat strop 856 eur.
 
Otázna je suma 8 miliónov eur, o ktorej tvrdí, že je cena vekového automatu. Na základe najnovších štatistických údajov Ministerstva školstva však vieme len potvrdiť, že tarifné platy, ako sú definované v spomínanom Zákone č. 553/2003 Z. z., sú za súčasný kalendárny polrok 329 217 779 eur (.pdf, s. 2). Z dát však nevyplýva koľko z peňazí tvoria zaradenia do platových kategórií a koľko vekový automat.

…toto je už stanovené v zákone v paragrafe 29, kde nemôžete zrušiť nejakú malotriedku, kde v dosahu šiestich kilometrov nemáte školu….

Branislav Gröhling hovorí o § 29 zákona o výchove a vzdelávaní, ľudovo nazývaného aj "školský zákon." Tento paragraf spomínaného zákona naozaj ustanovuje vo výroku spomínané opatrenie. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje podľa § 1 napríklad "princípy, ciele, podmienky, rozsah, obsah, formy a organizáciu výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach, stupne vzdelania, prijímanie na výchovu a vzdelávanie, ukončovanie výchovy a vzdelávania," sústavu škôl, ich práva a povinnosti, ako aj práva a povinnosti žiakov a detí. 
§ 29 tohto zákona zakotvuje postavenie základných škôl v školskom systéme SR. Ods. 3 v tomto paragrafe delí základné školy podľa počtu ročníkov na "plnoorganizované" (so všetkými ročníkmi) a "neplnoorganizované" (nemá všetkých deväť ročníkov ZŠ). Do druhej skupiny patria aj tzv. malotriedky, ktoré spravidla obsahujú len ročníky prvého stupňa základnej školy, ktoré sú kvôli nízkemu počtu žiakov sústredené do menšieho počtu tried, ako je počet daných ročníkov. V takejto triede stanovuje § 29 ods. 5 pís. b maximálny prípustný počet žiakov na 24 a ods. 8 pís. b toho istého paragrafu minimálny počet žiakov v tomto type triedy na 12.
§ 29 predmetného zákona však od novely v septembri 2015 v uvedenom prípade stanovuje aj výnimku. Podľa ods. 16 pís. a totiž "zriaďovateľ základnej školy môže určiť v osobitných prípadoch aj nižší počet žiakov v triede, ako je počet žiakov uvedený v odsekoch 8 a 15. Za osobitný prípad sa považuje ... znížená dostupnosť žiakov do školy; za zníženú dostupnosť žiakov do školy sa považuje dĺžka dopravnej cesty vlakom alebo autobusom z miesta trvalého pobytu žiaka dlhšia ako 6 kilometrov." Ide teda o výnimku, ktorú spomína vo svojom výroku aj poslanec Gröhling.

V súčasnosti skutočne pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spadá 17 rezortných organizácií. Preto výrok Branislava Gröhlinga hodnotíme ako pravdivý.

Organizácie rezortu sa delia na:
Rozpočtové organizácie rezortu. Tieto organizácie sú na rozpočet zriaďovateľa (MŠVVaŠ SR) zapojené svojimi príjmami a výdavkami (.pdf, s.1). Jedná sa o týchto 11 organizácii:

 • Agentúra na podporu výskumu a vývoja
 • Výskumná agentúra
 • Medzinárodné laserové centrum
 • Metodicko-pedagogické centrum
 • Národné športové centrum
 • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
 • Slovenská pedagogická knižnica
 • Slovenský historický ústav v Ríme
 • Štátna školská inšpekcia
 • Štátny inštitút odborného vzdelávania
 • Štátny pedagogický ústav

Príspevkové organizácie sú na rozpočet zriaďovateľa zapojené príspevkom, pričom menej ako 50 % jej nákladov je pokrytých tržbami (.pdf, s.1). Na MŠVVaŠ SR pôsobí 6 takýchto organizácii:

 • Antidopingová agentúra SR
 • Centrum vedecko-technických informácií SR (od 1. 1. 2014 zlúčený s Ústavom informácií a prognóz školstva)
 • Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
 • IUVENTA
 • Národný ústav celoživotného vzdelávania
 • Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Začínajúci
učiteľ základnej, strednej, jazykovej a špeciálnej školy je zaradený do platovej trarify 1, triedy 9. Po navýšení platov v regionálnom školstve v septembri 2017 má začínajúci učiteľ nárok na 690 eur, čo približne predstavuje 544 eur čistého mesačného platu. Výrok
Branislava Gröhlinga hodnotíme ako pravdivý.

Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zaraďuje
začínajúceho učiteľa základnej, strednej, jazykovej a špeciálnej školy do
pracovnej triedy jedna a platovej tarify 9 (.pdf,
s. 2). Tabuľkový nástupný plat učiteľa ZŠ, SŠ, JŠ a špeciálnej školy je od
1. septembra 2017 podľa platových
taríf
ministerstva 690 eur (.pdf, s.2). Táto suma v čistom predstavuje približne 544 eur.