JUDr. Andrej Danko

– sympatizant SNS od roku 1997,
– nominant SNS vo všetkých Ústredných volebných komisiách v rokoch 2006 – 2010
– asistentská práca v NR SR v prospech poslancov SNS
– nominant SNS v parlamentných komisiách
– odborný konzultant predstaviteľov SNS v oblasti práva

Vzdelanie:

– 1988 – 1992 Gymnázium M. Kukučina v Revúcej
– 1992 – 1998 Univerzita Komenského, Právnická fakulta Bratislava

Súčasné a predchádzajúce zamestnania:

– 1998 – právnik
– 2003 – samostatný advokát

Člen strany: Slovenská národná strana (SNS)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Andrej Danko

Andrej Danko

Národná rada schválila (…) zákon v oblasti duálneho vzdelávania, (…) takmer 120 poslancov to podporilo (…).

14. júna 2018 poslanci Národnej rady SR schválili vládny návrh novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Cieľom tejto zmeny zákona je podľa dôvodovej správy zefektívniť a optimalizovať systém duálneho vzdelania, "aby zodpovedali aplikačnej praxi a uľahčili vstup zamestnávateľom a stredným odborným školám do systému duálneho vzdelávania" (.rtf, s. 1). Zmeny by mali platiť už v školskom roku 2018/2019. Zmenu zákona v tretom čítaní podporilo len 101 poslancov. Výrok hodnotíme ako nepravdivý. 

…(rakúske, pozn.) Heurigery, kde si naozaj môžu bez registračnej pokladnici predávať miestne produkty

Je pravdou, že v Rakúsku nemusia mať registračné pokladnice tie malé podniky, ktoré nemajú ročný obrat vyšší ako 15 000 eur a zároveň tento obrat nepresiahne viac ako 7 500 eur v hotovosti. Sem spadajú aj napríklad malé vinárne, tzv. Heuriger. Zákon, ktorý určuje povinnosť používania registračnej pokladnice, vstúpil do platnosti v roku 2016 a týka sa všetkých podnikov, ktoré prekročia vyššie spomínaný obrat. Pred rokom 2016 stačilo, ak podnikatelia vydávali papierové doklady (napr. paragóny). Hoci Danko neuviedol, že od určitého obratu musia mať podniky v Rakúsku registračnú pokladňu, hodnotíme výrok ako pravdivý.Posledná nová trať na území Slovenska bola vybudovaná v roku 1985, išlo o úsek v Košickom kraji medzi výhybňou Červený Dvor a Trebišovom. Podľa generálneho riaditeľa ŽSR Martina Erdössyho od roku 1987 sa na Slovensku nepostavil ani kilometer novej železnice. Teda od vzniku samostatného Slovenska nebola vybudovaná žiadna nová železničná trať ani kilometer novej železnice. Podľa plánov ŽSR a ministerstva dopravy, no železničná trať by mohla byť postavená medzi Trnovcom nad Váhom a Nitrou. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

…máme 83 miliónov teraz na ministerstve pôdohospodárstva a nevieme vyčerpať financie na stavbu cyklotrás lebo každý, kto má práve milimeter pôdy niekde, tak blokuje nie len diaľnice, blokuje aj výstavbu cyklotrasy, (…).

Z fondov EÚ je na rozvoj cyklodopravy vyhradených 81, 8 miliónov eur. Výzvu na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v decembri 2016. Doteraz (22. júna 2018) MPRV SR v troch kolách podporilo 63 cyklistických projektov z celého Slovenska za 30,7 mil. eur. Ešte v júni 2017 Andrej Danko začal hovoriť cyklotrasách národného významu, ktoré by sa mali stavať pomocou vyvlastňovania cudzích pozemkov. V Rádiu Expres priznal, že s nápadom prišiel kvôli tomu, aby sa minuli eurofondy. Ministerstvo o problémoch pri čerpaní výzvy kvôli vlastníckym vzťahom neinformovalo. Výzva je v súčasnosti stále otvorená. Z dôvodu vyčerpania alokácie resp. nedostatočného dopytu sa dňa 16. júla 2018 plánuje uzavrieť výzva pre vybrané regióny. Ministerstvo teda informovalo o nevyčerpaní dotácie, avšak neuviedlo, že by dôvodom boli spory s pozemkami. O tom informoval iba Andrej Danko. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Výzva je zameraná na obnovu a rekonštrukciu už existujúcich a budovanie nových cyklistických komunikácií, výstavbu doplnkovej cyklistickej infraštruktúry a tiež na propagáciu a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti. Regióny ministerstvu predložili 87 projektov týkajúcich sa cyklotrás, z čoho bolo schválených 63 projektov v objeme 30,680 mil. eur a v celkovej dĺžke 155 kilometrov. Okrem cyklotrás boli predložené aj ďalšie projekty zamerané na cyklistickú infraštruktúru. Celkovo boli schválené projekty v objeme takmer 46,5 mil. eur. Zostatok na výzvu predstavuje 34,7 mil. eur. Z dôvodu vyčerpania alokácie resp. nedostatočného dopytu bude ku dňu 16. júla 2018 uzatvorená výzva pre žiadosti, ktorých miesto realizácie sa nachádza v RIÚS Nitrianskeho kraja, UMR Nitrianskeho kraja a UMR Prešovského kraj.

V júni 2017 Andrej Danko prišiel s nápadom cyklotrás národného významu, ktoré by sa mali stavať aj pomocou vyvlastňovania cudzích pozemkov. "Slovensku chýba národná cyklotrasa, pri ktorej budovaní by sa dala vyvlastňovať i časť územia na území obcí, na území vyšších územných celkov," povedal Danko. Zámer zjednodušiť vyvlastňovanie pozemkov podporili všetky 3 vládne strany. Takáto zmena však najprv musí byť ukotvená v zákone.
Cestovný ruch tvorí dlhodobo veľkú časť HDP Rakúska. Štatistický portál Statistik Austria uvádza, že Rakúsko z neho získava približne 16 % HDP. Podľa Svetovej rady cestovného ruchu (WTTC) predstavoval turizmus a cestovný ruch v Rakúsku v roku 2017 14,8 % HDP (.pdf, s. 1) a v roku 2016 to bolo 15,6 % HDP (.pdf, s. 1). Výrok hodnotíme ako nepravdivý.