Alexander Ernst

Člen strany: Bez príslušnosti (Nestraníci)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Alexander Ernst

Alexander Ernst

Podľa nezávislej organizácie Ineko, ktorá
zverejnila údaje zadlženia slovenských miest a obcí za rok 2013, figuruje
Prešov ako 4. najzadlženejšie krajské mesto v SR. Aj v prípade, že zoberieme do
úvahy fakt, že súčasná vláda odpustila časť z celkového dlhu krajskému mestu
Žilina, ktorý sa teraz pohybuje na úrovni zadlženia okolo 36%, je Prešov štvrtým najzadlženejším krajským mestom. Podľa ukazovateľa dlhovej služby je na tom Prešov spomedzi krajských miest dokonca najlepšie. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Nižšie uvádzame graf zadlženosti krajských miest v roku 2013. Podľa zákona celkový dlh nemôže prekročiť hranicu 60%. Údaje v grafe sú z roku 2013, čísla sú uvádzané v percentách a sú získané  nezávislou organizáciou Ineko.

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože počet prenocovaní návštevníkov v Prešove za rok 2013 klesol o 36%. Tieto údaje sleduje Štatistický úrad SR - pracovisko ŠÚ SR v Prešove. 

Údaje sú z cestovného ruchu (CR1-12) za mesto Prešov za roky 2009-2013. Výkaz CR 1-12 predkladajú právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri ubytovacích zariadení Štatistického úradu Slovenskej republiky a poskytovali prechodné ubytovanie návštevníkom v ubytovacích zariadeniach.

Takýto projekt existuje (pozn. denný stacionár), inicioval som ho, len sa nerealizuje. Je to na sídlisku Sekčov.

Podľa zoznamu zariadení prevádzkujúcich denné stacionáre v Prešovskom kraji, skutočne sídli jedno zo zariadení na prešovskom sídlisku Sekčov. Je to konkrétne zariadenie Dar pokoja n.o. so sídlom na Bernolákovej 21. 

Zmienku o tom, či nejaký projekt ohľadom denného stacionára inicioval A. Ernst sa nám však nepodarilo nájsť. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.
Mesto ako správca daní má možnosť ustanoviť zníženie alebo oslobodenie daní z pozemkov. Logicky preto môže rozhodnúť v takomto prípade aj v prospech investora. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Zákon č. 582/2004 Z. z. v § 17, ods. 2 uvádza, že:
"Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane z pozemkov alebo oslobodiť od dane z pozemkov" . § 17, ods. 3 pojednáva o totožnej veci, avšak jeho obsah sa týka dane zo stavieb a dane z bytov.
Vo všeobecnom záväznom nariadení mesta Prešov č. 10/2012 o miestnych daniach sa v čl. 7 uvádza, že:
1. Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov (§ 17 ods. 2 zákona):
Od dane sú oslobodené:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.

2. Správca dane ustanovuje zníženie dane z pozemkov (§ 17 ods. 2 zákona):
50 % z dane za pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi a občania starší
ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

3. Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a bytov (§ 17 ods. 3 zákona):
a) 50 % z dane za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, občanov
starších ako 70 rokov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne
bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) 50 % z dane za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako
garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo
používané na ich dopravu.