Žilina: komunálne voľby

Iné, odkaz na videozáznam

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Nepodarilo sa nám nájsť žiadne dostupné informácie o tom, aký podiel odpadu je spracovaný na skládke v Hričove, a to ani na webstránke mesta Žilina, ani na webe Zberné suroviny a.s., firmy, ktorá prevádzkuje tento spracovateľský závod. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný. 

Športová hala na Bôriku, nazývaná Korytnačka, bola v roku 2007 predaná spoločnosti SIRS za vtedajších 70 miliónov slovenských korún (2,324 milióna eur). Napriek tomu, že v tom čase hala nepatrila výhradne mestu Žilina, ale Žilinskej parkovacej spoločnosti (ŽPS), väčšinovým vlastníkom tejto spoločnosti bolo mesto Žilina, preto výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Športová hala bola prvý krát predaná v 11. decembra
2006 spoločnosti Antrade za 112 miliónov slovenských korún (3,718 milióna
eur). Spoločnosť sa takisto zaviazala prenajímať tento objekt mestu
za symbolickú korunu. V tom čase bol na poste primátora Ján Slota. 

Po nástupe Ivana Harmana do funkcie primátora sa mesto obrátilo na Okresný
súd a ten vydal predbežné opatrenie na nakladanie s majetkom
športovej haly. V dôsledku tohto opatrenia podal v máji 2007 nový majiteľ
haly na mesto žalobu o náhradu škody vo výške 50 miliónov
slovenských korún (1,66 milióna eur) a vypovedal nájomnú zmluvu. 

V júni 2007 bola hala prevedená do majetku firmy SIRS.
Predstaviteľ tejto firmy George Trabelssie prehlásil, že má záujem o záchranu
športu v meste, no jeho podmienkou bolo stiahnutie žaloby o určenie
vlastníckeho práva z Okresného súdu. Kúpou obchodného podielu získala firma
právo na developovanie územia a právny servis. 

Po spoločných rokovaniam bolo medzi firmou SIRS a mestom Žilina
podpísané Memorandum o spoločnom postupe. Hala sa stala
majetkom ŽPS,
spoločnom podniku mesta a firmy, mesto stiahlo žalobu a majiteľ žiadosť o
odškodné. 

ŽPS neskôr v roku 2007 predala pozemky v areáli haly za 70 milónov
slovenských korún (2,324 milióna eur) a ich majiteľom sa stala výhradne
spoločnosť SIRS. 

30. júna 2008 bola Žilinským samosprávnym krajom, mestom Žilina, Žilinskou
univerzitou, Zväzom slovenských elektro-technických spoločností a spoločnosťou
SIRS podpísaná deklarácia o spoločnom zámere ohľadom športovej haly na Bôriku.
Napriek tomu, že všetky strany avizovali zásadnú rekonštrukciu, hala ostala pre
zlý technický stav uzavretá.

Výrok je pravdivý, Žilina naozaj získala prvú cenu v kategórii Aktívna
samospráva v rámci národnej súťaže Európskeho týždňa mobility (ETM) 2018. 

Mesto Žilina sa pravidelne zapája do ETM od roku 2013. V rámci ETM sa
každoročne vyhlasuje aj národná súťaž, v roku 2018 sa do nej zapojilo
päťdesiatštyri samospráv zo Slovenska. Výsledky súťaže boli
vyhlásené 23. októbra 2018 a víťazom kategórie Aktívna samospráva sa stala
práve Žilina. 

"V kategórii Aktívna samospráva udelila prvé miesto Žiline za aktivity
nielen počas kampane, ale aj za systematickú prácu pri hľadaní možností, ako
znižovať emisie v meste a podporovať alternatívne a čisté formy
dopravy."

Komisia ocenila snahy mesta o zníženie emisného zaťaženia z dopravy,
revitalizáciu verejných priestorov, podporu cyklistickej infraštruktúry a
organizáciu podujatí pre občanov. 

Rovnakú kategóriu Žilina vyhrala už v roku 2015, aj vtedy "najlepšie preukázala
schopnosť motivovať subjekty pôsobiace na jej území k vzájomnej spolupráci a
spolupatričnosti smerujúcej k realizácii aktivít a trvalých opatrení v oblasti
mobility."

Podľa posledných zverejnených štatistík žije v Žiline spolu približne 83 tisíc ľudí s trvalým pobytom. Približne 38 tisíc obyvateľov má nárok na bezplatnú prepravu MHD. Na základe toho, že počet obyvateľov, ktorí majú nárok na bezplatnú prepravu tvorí cca 46 % (2017), novšie údaje, ktoré nám poskytol Mestský úrad Žilina, a sú aktuálne ku dňu 26.10.2018 dokazujú  že nárok na bezplatnú prepravu MHD má 48,52 %  obyvateľov Žiliny. Výrok (na základe nízkej odchýlky od skutočného čísla) hodnotíme ako pravdivý.

Bezplatná doprava bola v Žiline prvýkrát zavedená v roku 2014 pre občanov nad 70 rokov s trvalým pobytom v meste, následne v roku 2015 nárok na bezplatnú prepravu dostali občania od 62 do 69 rokov, ktorí však musia tiež spľňať podmienku nezadĺženosti voči mestu a musia vlastniť čipovú kartu DPMŽ. 

Od februára 2017 občania od šesť do 15 rokov a od septembra 2017 občania od 16 do 26 rokov majú taktiež nárok na bezplatnú dopravu s rovnakými podmienkami ako občania od 62 do 69 rokov. Pre deti od šesť do 15 rokov bola následne koncom roka 2017 zrušená podmienka nezadĺženosti voči mestu. Podľa štatistík z roku 2016 všetky skupiny s nárokom na bezplatnú dopravu tvorí spolu približne 38 tisíc ľudí. (.pdf, s. 7)

Aktuálnejšie štatistiky nám poskytol Mestský úrad Žilina v nasledovnom vyjadrení:
"Bezplatná doprava z pohľadu nárokovosti:
Štruktúra počtu obyvateľov mesta Žilina podľa kategórii definovaných v Tarife MHD Žilina ku dňu 26.10.2018
:

Z obyvateľov mesta Žilina t. j. populácie mesta majú nárok na bezplatnú dopravu deti, tak ako v každom meste, aj všetci žiaci, ktorí majú trvalý pobyt v meste.

Nárok na bezplatnú dopravu majú aj študenti a dôchodcovia s trvalým pobytom v meste, ktorí nemajú žiadne podlžnosti voči mestu a dopravnému podnik.

Zároveň majú nárok na bezplatnú dopravu sprievodcovia ŤZP a cestujúci, ktorí sprevádzajú dieťa do 3 rokov (v kočíku, šatke, resp. iným spôsobom prepravujú dieťa). V tejto kategórii má nárok na bezplatnú dopravu cca. 2 000 obyvateľov mesta Žilina.

Spolu teda ide o 40 333 t.j. o 48,52% obyvateľov mesta – populácie mesta z celkového počtu 83 125 obyvateľov, ktorí majú nárok na bezplatnú dopravu v meste Žilina."