Žilina – komunálne volby 2014

Iné, Martin Strižinec

Debata kandidátov na primátora mesta Žilina bola v poradí druhou velkou predvolebnou debatou na RTVS. Spolu debatovalo až 10 kandidátov na primátora predovšetkým o športe, školstve a mestských bytoch.  Vzhladom na obmedzený cas a ludské zdroje sme overili pät kandidátov. Kandidáti mali na reakcie a vyjadrenia len 30 sekundový limit. Mnoho kandidátov s týmto obmedzením bojovalo. Prekvapením bolo, že kandidát KDH Belinský za celý cas povedal len jeden výroky, ktorý naplnal znaky faktickosti a overovatelnosti. Zvyšní štyria overovaní kandidáti už povedali podstatne viac výrokov. Až po tri faktické chyby povedali úradujúci primátor Choma a kandidát Ondák. Slota povedal najviac neoveritelných výrokov a aj jednu nepravdu. A kandidát širokej koalície Barcík nekorektne hovoril o vývoji dlhu v meste za primátorovania Chomu. 

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Správa o kontrole ZŠ s MŠ Dolná Trnovská uvádza pochybenie zriaďovateľa (Žilina), ktorý nepoukazoval také finančné prostriedky, v akom rozsahu boli určené záväznými ukazovateľmi v rozpočte mesta. Mesto teda skutočne "obralo" školu o časť prostriedkov. Demagog.SK nezistil o akú sumu išlo. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Demagog.SK zistil, že v júni 2014 bol poverený kontrolór na vykonanie kontroly v ZŠ s MŠ Dolná Trnovská. 

Správa (.pdf, s. 1-4) o výsledku kontroly bola predložená v septembri 2014 a uvádza:

"Na základe vykonanej kontroly nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými 
prostriedkami v kontrolovanom subjekte Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, 
010 01 Žilina kontrolný orgán zistil celkom 41 kontrolných zistení. Kontrolné zistenia uvedené 
v tejto správe poukazujú na nedodržiavanie platnej legislatívy, vnútorné smernice, ktoré si 
kontrolovaný subjekt prijal, ako aj na vnútorné smernice, ktoré prijal zriaďovateľ, avšak vzťahujú 
sa aj na kontrolovaný subjekt. 

Na strane kontrolovaného subjektu, ale aj zo strany zriaďovateľa neboli dodržané legislatívne 
postupy v súvislosti s poukazovaním finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 
v rozpočtovom roku.
 V tomto prípade kontrolný orgán poukazuje na skutočnosť, že zo 
strany zriaďovateľa dochádza k pochybeniu v tom, že nepoukazuje finančné prostriedky 
v rozsahu, ktoré boli určené záväznými ukazovateľmi určenými v rozpočte."
Mesto Žilina je zriaďovateľom iba jedného zariadenia pre seniorov. Ide o zariadenie "ÚSMEV", ktoré má kapacitu 64 klientov. Mesto Žilina prevzalo zariadenie Úsmev od Žilinského samosprávneho kraja v auguste 2013. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Na území mesta Žilina sa celkovo nachádza šesť zariadení pre seniorov. Dva z nich sú dodnes v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, zvyšné tri sú súkromné zariadenia.

Údaje o tom, koľko majetku sa predalo za Jána Slotu nie sú dostupné. Posledné rozpočty a záverečné správy mesta Žilina sú dostupné na stránkach mesta od roku 2005. Archív neponúka záverečné účty a rozpočty staršie ako 2005. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Sú to byty postavené zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ktoré odkúpil hovorca mesta a vedúci ekonomického, pozn.), po určitom čase je presne stanovená odkiaľ pokiaľ táto suma môže ísť. To nie je o tom, že takýto byt môžete predať za 1 000 alebo 5 000 euro, máte presne stanovenú sumu, za ktorú sa môže predať.

Na byty postavené zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa vzťahuje zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov predpis č. 182/1993 Z. z., ktorý upravuje podmienka predaja ako aj ich cenu. Tento výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 

Podľa § 16 tohto zákona môže vlastník bytu previezť do vlastníctva len nájomcovi v prípade, že nemá zmluvu na dobu určitú.  Cenu za 1 m2 bytu stanovuje § 18 a to tak, že sa z obstarávacej ceny domu odpočítajú 2 % za každý začatý rok veku domu. Podľa článku 4 v prípade prevodu bytu z vlastníctva štátu alebo obce do vlastníctva nájomcu je vlastník navyše povinný poskytnúť zrážku z takto vypočítanej ceny vo výške 30 %.
Hovorca mesta Žilina Pavol Čorba získal mestský nájomný byt a následne ho odkúpil za 700 eur. Podobne ako vedúci ekonomického odboru mesta Karol Krutek, ktorý od mesta odkúpil byt za 1 082 eur. Barčík v prípade vedúceho ekonomického odboru uvádza o viac ako 100 eur vyššiu sumu, no vzhľadom na to, že si nevylepšuje argumentačnú pozíciu (práve naopak), výrok hodnotíme ako pravdivý.