Vystúpenia poslancov Európskeho parlamentu, cast 3.

Iné, odkaz na videozáznam

Ako pokracovanie k všeobecnej analýze plenárnych vystúpení slovenských europoslancov, sme overili niektoré ich faktické výroky. Zaujímali nás len tie výroky, ktoré neboli výsledkom „rekapitulácie“ prerokovávaných dokumentov (návrh uznesenia, dôvodová správa a pod.). Analyzovali sme vystúpenia poslancov a poslankýn na plenárnych schôdzach v období september 2013 až 2014 (teda po poslednej letnej prestávke, pozn.).

Eduard Kukan tvrdil, že v Bangladéši nemá opozícia zastúpenie v Parlamente prvýkrát od roku 1991. Avšak podobná situácia, ked opozícia bojkotovala volby a nezískala tak žiadne kreslá v parlamente, nastala už v roku 1996. Podla Moniky Smolkovej v Európe v poslednom desatrocí klesali výdavky na infraštruktúru. Z dostupných zdrojov ale vyplýva, že z celkového hladiska neplatí takéto zovšeobecnenie a navyše vo viacerých európskych krajinách bol trend dokonca opacný ako tvrdí Smolková. Poslankyna tiež nesprávne interpretuje výsledky Eurobarometra. Namiesto citovania výsledkov z najaktuálnejšieho dostupného prieskumu z jari 2013, hovorí o prieskume z roku 2012, pricom nie je jasné, ktorý z dvoch prieskumov (jar/jesen) má na mysli. V obidvoch prípadoch však jej tvrdenie nie je v súlade s výsledkami.

Výroky Jaroslava Pašku sme už v minulosti overovali samostatne. V prípade Kataríny Nevedalovej sme nenašli ani jedno faktické tvrdenie, ktoré by sme mohli oznacit ako „originálne“.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Výrok Eduarda Kukana je z 8. októbra 2013. Podľa údajov Európskej komisie bol Taiwan za rok 2012 skutočne siedmym v poradí z pohľadu celkového obchodu. Začínajúc prvým, najväčšími obchodnými partnermi EÚ v Ázii sú:
Čína, Japonsko, India, Južná Kórea, Singapúr, Hong Kong a Taiwan.

Výrok Najvyššieho súdneho dvora v Luxemburgu z októbra 2011 v procese o experimentovaní na žijúcich embryách hovorí, že ľudský život začína oplodnením, počatím a že od tej chvíle má aj neodcudziteľnú ľudskú dôstojnosť. A to ako lekár tiež podpisujem.

Je pravdou, že Európsky súdny dvor sídliaci v Luxemburgu vo svojom rozhodnutí z 18.októbra 2011 v spore Oliver Brustle vs. Greenpeace uviedol, že "k využívaniu biologického materiálu ľudského pôvodu musí dochádzať v rámci rešpektovania základných práv, a to najmä ľudskej dôstojnosti.
Súd ďalej uvádza, že "ľudské embryo predstavuje každé ľudské vajíčko od štádia oplodnenia".

Výrok Miroslava Mikolášika hodnotíme ako pravdivý aj napriek tomu, že súd v Luxemburgu sa oficiálne nazýva Európsky súdny dvor, nie Najvyšší súdny dvor ako tvrdí Mikolášik.

Pri tehotenstve sa nerozhoduje len o práve ženy, ale rovnako o práve nenarodeného dieťaťa. Toto dieťa má už plné dedičské právo z právnej stránky, ale zaujímavé, nemá právo sa narodiť.

Demagog.SK nehodnotí politické vyhlásenia či hodnotové súdy, v rámci tohto výroku teda overujeme len to, či má nenarodené dieťa dedičské právo. 

Tvrdenie, že i nenarodené dieťa má právo na podiel z pozostalosti je pravdivé. Túto legislatívnu oblasť upravujú členské štáty individuálne, v prípade Slovenska a Česka hovorí o tomto práve ustanovenie občianskeho zákonníka. 

V prípade ČR je toto právo ustanovené v prvej časti, hlava II, §7, odsek 1 občianskeho zákonníka, kde výslovne stanovuje: "Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením. Tuto způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé."
Pre prípad právnej úpravy SR sa jedná o identicky umiestnené ustanovenie - občiansky zákonník, prvá časť, hlava II, §7, odsek 1: "Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, ak sa narodí živé."

"Dedičom sa môže stať len osoba, ktorá sa okamihu smrti poručiteľa dožila. Výnimku predstavuje ust. § 7 ods. 1 OZ, ktoré pripúšťa dedičskú spôsobilosť (možnosť dediť) zatiaľ u nenarodeného dieťaťa (tzv. nascitura). U nascitura sa zo zákona konštruuje spôsobilosť mať práva a povinnosti, ak sa narodí živé. Predpokladom dedenia nascitura teda je, že k počatiu došlo ešte pred poručiteľovou smrťou, počaté dieťa sa narodí živé a že pochádza od zomretého poručiteľa, resp. je jeho vnukom." (ZDROJ: L. Pohančeníková, str. 7)

Zákonodarstvo v oblasti zdravotníctva totiž vrátane reprodukcie patrí podľa platných zmlúv o Európskej únii výlučne, vážení priatelia, do právomoci členských štátov.

Výrok Miroslava Mikolášika hodnotíme ako pravdivý, pretože zdravotníctvo patrí pod kompetenciu národných štátov.

Od roku 2009, kedy bola podpísaná Lisabonská zmluva, patria pod výlučné kompetencie Európskej únie nasledovné politiky:
- colná únia
- ustanovenie pravidiel hospodárskej súťaže potrebných na fungovanie vnútorného trhu
- menová politika pre členské štáty, ktorých menou je euro
- ochrana morských biologických zdrojov v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva
- spoločná obchodná politika

Zdravotníctvo nepatrí ani do spoločných kompetencií. Zákonodarstvo v oblasti zdravotníctva patrí pod kompetenciu národných štátov.

Aj preto by som chcela využiť túto príležitosť, aby som na pôde Európskeho parlamentu oznámila, že európska občianska iniciatíva Jeden z nás (One of Us) k dnešnému dňu získala už milión podpisov.

Iniciatíva One of us, v slovenskom jazyku "Jeden z nás", je Európska občianska iniciatíva. Tá vo všeobecnosti predstavuje výzvu k Európskej komisii k návrhu legislatívy vo veciach, v ktorých má EÚ legislatívne kompetencie. Relevantnou sa stáva v momente, kedy získa aspoň jeden milión podpisov, ktoré pochádzajú minimálne zo siedmych z celkových 28 členských štátov únie. 
Podľa zistených informácií, iniciatíva One of us je skutočne relevantnou. Z domovskej stránky iniciatívy sme zistli, že k dnešnému dátumu získala už viac ako 1,8 milióna podpisov, pochádzajúcich z 20 krajín únie.