Volby do VÚC – Prešov

Téma dňa, Peter Bielik, odkaz na videozáznam

Demagog.SK overil prvú predvolebnú diskusnú reláciu – kandidátov na župana Prešovského samosprávneho kraja. Na TA3 sa stretli šiesti kandidáti. Traja kandidáti pozvanie neprijali. Nakoniec sme overili len štyroch kandidátov. Dôvod bol ten, že síce Klein (LS – Naše Slovensko) a Straka (KSS) nešetrili množstvom politických a hodnotiacich výrokov, no hovorili velmi nekonkrétne, hmlisto. Výsledkom bolo to, že nepovedali žiaden faktický výrok, ktorý by Demagog.SK mohol overit. Z diskutérov bol na faktické výroky najplodnejší súcasný predseda PSK Peter Chudík (SMER-SD). Povedal však aj množstvo fakticky nepresných výrokov. Nesprávne si pamätal podiel ciest v havarijnom stave v roku 2004. Prestrelil aj v objeme investovaných prostriedkov do ciest od roku 2004. Taktiež nie je doma v štatistike o pocte žiakov na štátnych a súkromných školách. Nesprávne si myslel, že Popradská nemocnica funguje bez dlhov.

Druhým najviac aktívnym co sa týka poctu výrokov bol Lubomír Vasilišin (7 statocných). Ani on sa nevyhol chybám. Nesprávne porovnával nezamestnanost Nitrianského a Prešovského kraja. Taktiež si nesprávne spomínal na transformáciu nemocnice v Humennom a Svidníku, ked fakticky nepresne hovoril o predaji, hoci v skutocnosti išlo o prenájom.

Ján Hudacký (KDH) nepovedal vela faktických výrokov, no aj napriek tomu povedal jednu nepravdu. Hudacký nesprávne hovoril, že kraj stratil kompetencie ovplyvnovat zdravotnícku politiku. V skutocnosti sa kompetencie nemenili. Novelou zákona o poskytovateloch zdravotnej starostlivosti sa zmenilo len to, že kompetenciu kontrolovat zdravotnícke zariadenia dostalo (okrem VÚC) aj Ministerstvo zdravotníctva. VÚC má nadalej právomoc zriadovat polikliniky a nemocnice s poliklinikou II. typu a taktiež vydávat povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zariadeniach.

Jozef Mihalcin (Slovenská ludová strana) povedal podobne ako Hudacký len štyri faktické výroky, pricom jeden z nich sme vyhodnotili ako nepravdivý. Mihalcin hyperbolizoval poplatky v domovoch sociálnych služieb pre seniorov. Tieto poplatky navyšoval až o 100 eur.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Takže sme išli cez PPP v roku 2005 potom to bola Európska investičná banka tam bola 1 mld SK, potom štrukturálne fondy, vlastne zdroje a prišli sme k sume 150 mil. eur, teda 4,5 mld SK.

Oficiálny materiál PSK hovorí len o 100 mil. eur preinvestovaný za roky 2004-2011. Ak by sme aj započítali všetky projekty v rokoch 2012 a 2013 približne za 21 mil. eur  (aj som započítaním podaného projektu), nedostali by sme sa k sume, ktorú uvádza P. Chudík. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Podľa materiálu (.pdf) PSK,  vydanú pri 10.výročí samosprávneho kraja, bolo na cestnú sieť, ktorú prevzal kraj v roku 2004 použitých celkovo 100 mil. eur. Tento materiál bol vydaný v roku 2011, teda nemal by zohľadňovať len roky 2012 a 2013. V nasledujúcich rokoch je rozpis jednotlivých investičných akcií, ako PPP projekty, vlastne zdroje, cezhraničná spolupráca. Taktiež je tu spomenutá investičná pomoc Európskej investičnej banky vo výške 35 mil. eur, čo je približne 1 mld. eur. 

Portál NovaEra.sk:
,,Po predošlej krutej zime sú slovenské cesty hlavne vo východoslovenskom regióne v dezolátnom stave. Ak sa s ich stavom nepohne, nastávajúca zima môže napáchať nezvratné škody. Riešenie sa však črtá v Prešovskom samosprávnom kraji (POSK), ktorý ako prvý na Slovensku získal od Európskej investičnej banky dlhodobú pôžičku na opravu ciest druhej a tretej triedy. Už v auguste začne Prešovský samosprávny kraj opravovať svoje cesty za európske peniaze. Umožní mu tozmluva o poskytnutí úveru v hodnote 1,3 miliardy korún, ktorú v júli podpísal župan Peter Chudík a šéf divízie banky pre Českú republiku a Slovensko Jean Vrla. Samospráva teraz však pochopiteľne nebude sedieť iba so založenými rukami, ale na rámcovom úvere sa bude podieľať rovnakou sumou. Lehota splatnosti úveru je dvadsaťpäť rokov, pričom pôžička má variabilné úročenie"

Výročná správa, ani rozpočet na rok 2012 a 2013 neuvádzajú iné, nové investičné projekty. Aby Chudíkové číslo sedelo v rokoch 2012 a 2013 by sa museli uskutočniť projekty za 50 mil. eur. 

Správa a údržba ciest PSK neuvádza žiadne projekty obnovy a rekonštrukcie ciest v rokoch 2012 a 2013.

V roku 2012 sa opravovali cesty spolu za približne 3 mil. eur. Aj tu je informácia, že od roku 2004 sa preinvestovalo na cestách 100 mil. eur.

K týmto projektom by sme mohli prirátať opravu centy po zosuve za 500 tisíc eur v rokoch 2011 a 2012. Projekt opravy ciest v poľsko-slovenskom pohraničí za 3,9 mil. eur do konca roka 2012. Ďalšia rekonštukcia ciest v oblasti okolo Pieninského parku za 2,3 mil. eur do konca roka 2012. Oprava podmytej cesty v Kamennej Porube za 20 tisíc eur. Ďaľšie oprava pohraničných ciest v roku 2013 za 1,1 mil. eur. Oprava cesty vo Vranove za 120 tis. eur. Spolu opravy za približne 8 mil. eur. Vo februári 2013 PSK avizovalo, že podá projekt na obnovu ciest za 10 mil. eur.

My sme znížili (od roku 2002, pozn.) počet žiakov zo 40 tisíc na 29 tisíc.

P. Chudík nesprávne uvádza počet žiakov v roku 2002, v čase kedy kraj prebral stredné školy. V školskom roku 2003/2004 ich bolo viac ako 43 tisíc. V školskom roku 2013/2014 bol počet žiakov 29 tisíc. Výrok vzhľadom na nepresnosť hodnotíme ako nepravdivý. 
Podľa Ústavu informácií a prognóz školstva bol počet žiakov v školskom roku 2003/2004 (najstarší údaj) 43 311 a počet škôl bol na úrovni 113 stredných škôl (gymnázia, združené školy, SOU, Učilištia, konzervatóriá). Školský rok 2002/2003, kedy prebrali samosprávne kraje stredné školy (1. júla 2002), nevieme zohľadniť kvôli chýbajúcim údajom.
Dnes, teda v školskom roku 2013/2014, má 81 zariadení v pôsobnosti PSK celkovo 29 320 žiakov. 
Školský rok/Počet žiakov Gymnáziá Stredné odborné školy* Spolu
2003/2004 10 823 32 488 43 311
2005/2006 10 361 29 745 40 106
2013/2014 8 996 20 324 29 320

Zdroj: ÚIPS (dokument 4)
*Stredné odborné školy do 2007: konzervatória, ZSŠ, SOU a U

Popradská nemocnica ako jediná akciová spoločnosť tak isto funguje bez dlhov.

Popradská nemocnica je akciová spoločnosť. Podľa materiálu o vývoji pohľadávok voči zdravotnej poisťovni k augustu 2013 mala nemocnica Poprad, v ktorej podľa materiálu (karta 4) Zdravotnícke zariadenia po prevode na VÚC, obce, mestá vykazuje nemocnica Poprad pohľadávku k augustu 2013 voči zdravotnej poisťovni vo výške 130 994 eur. Podľa tej istej tabuľky, pohľadávka voči poisťovni vzrástla od decembra 2012 do augusta 2013 o približne 44 tisíc eur. Nie je teda pravda, že nemocnica v Poprade funguje bez dlhov.

Vo Svidníku, vo Vranove a Humennom (nemocnice, pozn.) nevyrábajú dlhy.

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, keďže len nemocnica vo Vranove nad Topľou nevyrába dlhy. Nemocnice v Humennom a Svidníku hospodária v mínusových číslach a teda vytvárajú dlhy.

Trend vo svojej publikácií uvádza výsledky hospodárenia nemocníc v Humennom, Vranove nad Topľou a Svidníku. Jedine nemocnica vo Vranove nad Topľou nevyrába dlh. Hospodársky výsledok nemocnice vo Vranove bol v roku 2012 +281 mil. eur. Nemocnice v Humennom a vo Svidníku skončili v roku 2012 v strate a teda vyrábajú dlhy.

Nemocnica/hospodársky výsledok 2012 2011
Humenné -824 -215
Vranov na Topľou +281 -866
Svidník -125 -135

Zdroj: publikácia Trend

Nemocnice vo Svidníku, Vo Vranove nad Topľou a Humennom nemajú žiadne pohľadávky voči zdravotnej poisťovni, čo uvádza materiál (karta č. 4) o vývoji pohľadávok voči zdravotnej poisťovni k augustu 2013. 

Uplatnenie stredoškolákov v praxi v spolupráci Vucky s Úradmi práce a zamestnávateľmi. A my sme na základe Krajskej rady na vzdelávanie a prípravu takúto vec chválili v zastupiteľstve 27. augusta. Všetci zahlasovali za.

Na základe programu 26.zasadnutia zastupiteľstva PSK nie je možné zistiť či bola schválená vec ktorú spomína P. Chudík a ani či to malo byť na základe Krajskej rady na vzdelania a prípravu. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

O bode 24.B - Informácia o návrhu projektu v rámci európskeho programu Mládež v akcii - 4.6 Partnerstvo rokovali poslanci PSK 27. augusta 2013 a tento bod bol jednohlasne prijatý, Za hlasovali všetci prítomný poslanci. Demagog.SK však nedokáže overiť obsah tohoto návrhu, pretože nemá prístup k dokumentov tohoto návrhu z dôvodu nefunkčnosti preberania súborov na stránke eZastupiteľstva.

Demagog.SK preto jedine cituje toto uznesenie, z ktorého nie je možné vyčítať informácie vedúcu ku objektívnemu overeniu výroku.

UZNESENIE 550/2013 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

s c h v a ľ u j e
1) zapojenie Prešovského samosprávneho kraja ako spoluorganizátora európskeho projektu, ktorý bude podaný regiónom Abruzzo ako koordinátorom projektu v rámci aktuálnej výzvy EACEA 6/2013 programu Mládež v akcii – 4.6. Partnerstvo

2) predbežné spolufinancovanie tohto projektu do maximálnej výšky 25 000,00 EUR.