Volby do VÚC – Nitra

Téma dňa, Peter Bielik, odkaz na videozáznam

V rámci overovania diskusií pred volbami do VÚC Demagog.SK overoval aj debatu v Nitre. Z dôvodu velkého poctu kandidátov a našich obmedzených kapacít sme sa rozhodli overit iba výroky dvoch kandidátov, ktorí získali v sms hlasovaní na TA3 nad 40 % – súcasného župana Milana Belicu (s podporou Smer, SNS, ASV) a Tomáša Galbavého (SDKÚ, SaS, Most, Nova, SMK, OKS). Obaja kandidáti zaznamenali relatívne vysoký pocet faktických vyjadrení, zároven však obaja viackrát zaváhali. Súcasný župan prirovnáva regionálne usporiadanie na Slovensku s rôznymi krajinami, avšak jeho znalosti týchto krajín sú limitované. Vyjadruje sa nejasne o viacerých “skokoch” v rozpocte, my sme však našli iba jedno zvýšenie a relatívne stabilné rozpocty. Župan sa okrem toho snaží vyvolat dojem, že župa nemá až tolko právomocí, kolko v skutocnosti má. Nesprávne tak tvrdí, že župa nemá žiadny dosah na personál nemocníc, alebo že nemôže regulovat pocty škôl v kraji. Tomáš Galbavý za svojim rivalom co sa týka nepresností o nieco zaostáva v pocte, no jeho omyly sú povážlivé. Tažko povedat, ci myslel vážne svoj komentár, že Nitriansky samosprávny kraj tvorí väcší prebytok ako Kuvajt. Porovnávat približne 6 milión EUR prebytku kraja s približne 42 miliárd (!) USD je naozaj silná káva. Pri kritizovaní prebytku kraja, ktorý sa stal evidentne jeho hlavnou agendou, navyše ani neovláda presné dáta. Kým podla neho je na úcte kraju 10 miliónov eur, podla údajov NSK je to vyše 20 miliónov. Z pohladu faktickej správnosti sa evidentne dvaja horúci kandidáti na kreslo župana kraja príliš nepredviedli.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

V kompetencii samosprávneho kraja v skutočnosti je rušenie a zriaďovanie škôl. Výrok na základe toho považujeme za nepravdivý.
Čo sa týka kompetencií kraja, podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve:

§ 9 Samosprávny kraj 

(1) Samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje podľa siete
a) stredné školy,
b) učilištia,
c) strediská praktického vyučovania.

Od roku 2006 do roku 2012 sa ich (ciest, pozn.) opravilo okolo 200 km. (…) Ak by sme takto pokračovali, tak všetky cesty 2. a 3. triedy, ktoré sú v správe VÚC by sa opravili za 95 rokov.

Podľa údajov NSK vo výročných správach v roku 2008 kraj opravil 47,3 km ciest a mostov. V roku 2009 to bolo 40 km ciest a mostov. V roku 2011 to bolo 30,7 km a v roku 2012 58 km ciest. Vo výročných správach chýbajú údaje za roky 2010, 2007 a 2006

Podľa správy SITA NSK zrekonštruoval v rokoch 2006-2011 84,4 km ciest. 

Vyššie uvedené údaje si do určitej miery protirečia a keďže nemáme kompletné údaje z jedného zdroja, výrok hodnotíme ako neoveriteľný. Podľa výročných správ kraj iba v rokoch 2009 a 2011 opravil NSK dokopy 70 km ciest, pri čom SITA tvrdí, že v celom rozmedzí rokov 2006-2011 to bolo iba 84,4 km. Je však nepravdepodobné, že v rokoch, ku ktorým nie sú údaje k dispozícii, bol počet kilometrov opravených ciest taký nízky, dokopy iba cca 14 km.

Ako informuje agentúra SITA, kraj v roku 2012 získal dotácie na 130 km ciest, čo by prestavovalo 214 km ciest. Práce sa majú ukončiť na konci roku 2013. NSK má spolu 2040 km ciesť II. a III. triedy. 

Máme 16 gymnázií a 50 stredných odborných škôl. (…) My sme 300 učebných odborov zrušili, 60 novín sme zaviedli.

V Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) sa skutočne nachádza 16 gymnázií a presne 51 stredných odborných škôl.

Zásahy do odborov stredných škôl NSK potvrdzuje Analýza stavu stredného školstva (.pdf, s. 21) vydaná NSK v roku 2013 vrátane presných čísel, ktoré uvádza Belica:

"Celkovo sa od roku 2010 vyradilo zo sústavy vzdelávacích odborov cca 300 odborov a zaradilo sa cca 60 inovatívnych moderných odborov, ktoré zatiaľ v sústave vzdelávacích odborov chýbali."

Budovanie centier odborného výskumu a vzdelávania , (…) 5 takýchto centier je u nás už vytvorených a ďalších 5 aj pre stavbárske SOŠky je už pripravený takýto model.

V skutočnosti je v Nitrianskom kraji plánovaných niekoľko centier odborného výskumu a vzdelávania, avšak našli sme iba zmienky o 8 takýchto centrách, pri čom iba 3 z nich sú už momentálne otvorené. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Podarilo sa nám dohľadať, že nasledovné tri centrá už boli zriadené:

- Centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti CNC technológií v Nitre (TASR, 9.september 2013).
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti cestovného ruchu, hotelových služieb a obchodu so sídlom v Nových Zámkoch (sme.sk).
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy v strojárstve v Šuranoch. 

Ďalej sa podľa zámeru Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania podnikajú prvotné kroky k zriadeniu ďalších centier, a to menovite:

- Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve v Nitre, 
- Centra odborného vzdelávania a prípravy v potravinárstve a gastronómii v Nitre. , 
- Centra odborného vzdelávania a prípravy v poľnohospodárstve v Leviciach, 
- Centra odborného vzdelávania a prípravy pre nábytkárstvo a drevárstvo 
v Topoľčanoch.

Pripravuje sa aj centrum vzdelávania zamerané na strojárstvo v Tlmačoch.

V médiách však neexistujú žiadne informácie o tom, že by niektoré z týchto centier už boli zriadené. Posledné správy hovoria o tom, že niektoré z týchto centier sú takmer pripravené a čoskoro budú otvorené. Vzhľadom na to, že otvorenie prvých troch centier sprevádzal veľký záujem médií je veľmi pravdepodobné, že tieto centrá teda ešte otvorené neboli.

V súčasnosti ak si škola zarobí sama, tak jednoducho dostane menej v rozpočte.

Problematika vzťahu školy ako príspevkovej organizácie a verejného prevádzkovateľa je veľmi koplexná záležitosť a nedokážeme rozsúdiť, do akej miery je tento výrok pravdivý. 

Spôsob financovania škôl by mal riešiť zákon Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 597/2003 Z. z., a Zákon o rozpočtových pravidlách 523/2004.