Volby 2017 TNSK v RTVS

Iné, Martin Strižinec, odkaz na videozáznam

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

(Počas Baškovho pôsobenia, poz.) o 40 kilometrov viac ciest v nevyhovujúcom a zlom stave oproti roku 2014…

Stav ciest na Slovensku hodnotí pravidelne Slovenská správa ciest (SSC). Za stav ciest druhej a tretej triedy sú zodpovedné jednotlivé samosprávne kraje. V roku 2014 (.pdf, s. 35) bolo v Trenčianskom samosprávnom kraji v nevyhovujúcom stave 54,09 km ciest druhej a 167,36 km ciest tretej triedy, celkovo teda 221,45 km bolo v nevyhovujúcom stave. Za havarijné bolo označených 20,579 km ciest druhej triedy a 16,809 km ciest tretej triedy (celkovo  37,38 km). V roku 2016 (.pdf, s. 35) už 55,23 km ciest druhej triedy a 210,82 km ciest tretej triedy bol v nevyhovujúcom stave (celkom 266, 05 km). V havarijnom stave sa nachádzalo 23 km ciest druhej a 10,384 km tretej triedy (33,384 km celkovo). V roku 2014 sa nachádzalo v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave 258,83 km "župných" ciest, v roku 2016 bola dĺžka takýchto problémových úsekov 299,43 km. Ide tak skutočne o nárast v týchto kategóriach o 40 km. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

V roku 2017 sa v Trenčianskom kraji nachádzalo 59,612 km ciest druhej a 214,431 km ciest tretej triedy v nevyhovujúcom stave. V katastrofálnom stave bolo 20,75 km ciest druhej a 8,68 km tretej triedy. Ide tak o 303,47 km v problémovom (nevyhovujúcom alebo havarijnom) stave, čiže počas trojročného obdobia (2014-2017) je v Trenčianskom kraji o približne 44 km viac úseko regionálnych ciest v v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave.

Získali sme 17, 5 milióna eur na eurofondoch na 4 úseky ciest 2. triedy, je to v obstarávaní…

Už v roku 2016 vyčlenilo Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR 144,9 milióna eur z balíka eurofondov na rekonštrukcie vedľajších ciest, pričom Trenčianskemu kraju bolo určených 17,5 milióna eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Zastupiteľstvo TSK v januári 2017 schválilo rekonštrukciu štyroch úsekov ciest a požiadalo o príspevok, pričom päť percent z celkovej sumy zaplatí kraj, zvyšok je financovaný eurofondami. Pracovať sa bude na úsekoch Hradište – Partizánske, Trenčianska Teplá – Dežerice, Považská Bystrica (most Orlové) po Domanižu a Nové Mesto nad Váhom – Myjava. Celková dĺžka projektov predstavuje vyše 18 km.

V máji 2017 boli všetky štyri úseky ciest z Prioritnej osi č. 1 schválené

Celkovou sumou takmer 145 miliónov eur má ministerstvo v pláne pokryť opravy ciest II. a III. triedy. Peniaze boli vyčlenené z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Okrem rekonštrukcie ciest má projekt zvýšiť využívanie eurofondov z programu IROP, ktoré bolo doteraz len na úrovni jedného percenta z 2,1 miliardy eur.

Kraj každoročne zvyšuje investície do opravy ciest 2. a 3. triedy (…) najviac historicky je to v TSK tento rok – 5 miliónov…

Trenčiansky samosprávny
kraj počas pôsobenia predsedu Jaroslava Bašky každým rokom zvyšoval investície
do opravy ciest 2. a 3. triedy. Suma sa tento rok pohybuje na úrovni 5
miliónov eur. TSK ponúka informácie o investíciach na takéto účely od roku 2007.
Vyčlenených 5 miliónov v roku 2017 je skutočne najvyššou sumou odvtedy, pritom nie je pravda, že by sa investície do opráv zvyšovali každým rokom od 2007. Nie sú dostupné údaje ani na roky 2012 a 2013 a tak z dôvodu príliš veľa chýbajúcich informácii hodnotíme výrok ako neoveriteľný.

Počas
pôsobenia Jaroslava Bašky Trenčiansky samosprávny kraj pravidelne investoval do
opravy ciest 2. a 3. triedy. Pre rok 2014 bolo na opravu ciest vyčlenených
1 338 430 eur (.pdf,
s.1), pre rok 2015 to už bolo 3 000 000 eur (.pdf,
s.1). Investície sa každým rokom zvyšovali, v roku 2016 kraj vyčlenil 3
560 000 eur (.pdf,
s.2). Tento rok bolo podľa plánu na opravu ciest 2. a 3. triedy
vyčlenených 3 999 989 eur (.pdf,
s.3), nejde však o konečnú sumu. Ďalší milión kraj tento rok investuje
do veľkoplošnej opravy ciest 2. a 3. triedy. Celková suma sa preto
pohybuje na úrovni päť miliónov eur. Peniaze majú poslúžiť
na opravu 34 úsekov ciest s celkovou dĺžkou 38 kilometrov. 

Pre
porovnanie výšky investícií do opravy ciest počas pôsobenia iných predsedov Trenčianskeho
samosprávneho kraja sú na oficiálnych stránkach
dostupné údaje od roku 2007 do roku 2011 a vyššie spomenuté údaje od roku
2014 až 2017. Informácie o zvyšných rokoch ani o výške finančných
prostriedkov vyhradených na opravu ciest v daných rokoch nie sú dostupné. 

Zatiaľ
čo počas pôsobenia Jaroslava Bašky v úrade predsedu samosprávneho kraja
stúpala výška investícií lineárne, v predchádzajúcich obdobiach boli
investície rôzne. Keďže nie sú dostupné informácie z iných rokov, nie je
možné povedať, čo bola historicky najvyššia investícia do opráv ciest 2. a 3.
triedy v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Daň z motorových vozidiel (…) Baška ako poslanec NR SR hlasoval za odobratie tejto kompetencie krajom…a tá daň by bola zhruba 14 miliónov eur

Za zákon
upravujúci spôsob vyberania daní z motorových vozidiel, vďaka ktorému
prišli kraje o právomoc vyberať tieto dane, hlasoval aj predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. V rozpočtoch Trenčianskeho samosprávneho kraja sa počitalo so sumou približne 14 miliónov eur z tejto dane, za trojročné obdobie.Výrok Štefana Škultétyho
hodnotíme ako pravdivý.

Zákon č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových
vozidiel, ktorý nahradil v plnej miere jedenástu časť zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, bol schválený Národnou radou Slovenskej
republiky 26. novembra 2014. Zákon pozmenil systém platenia daní z motorových
vozidiel tak, že odobral právomoc vyšším územným celkom určovať túto daň. Daň
bola určená
jednotne zákonom. Takisto sa zmenil účet kam putujú zaplatené dane z motorového
vozidla. Podľa starého zákona
išli peniaze jednotlivým daňovým úradom a následne krajom, nový zákon
stanovil,
že pôjdu rovno do Štátnej pokladnice.

Poslanec za Smer SD Jaroslav Baška 26. novembra 2014 hlasoval
za prijatie zákona č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových
vozidiel. 

Rozpočet Trenčianskeho
samosprávneho kraja pre roky 2013 - 2015 počítal s objemom dane z motorových
vozidiel vo výške 13
551 720 eur za tri roky (.pdf,
s.3). V rozpočte
TSK pre roky 2014 – 2016 sa spomína suma 13 400 000 eur (.pdf,
s.6). Prijatím zákona
č. 361/2014 Z.z. o dani z
motorových vozidiel však kraj o tieto peniaze prišiel, putovali rovno do
Štátnej pokladnice.

Kapitálové výdavky na správu a údržbu ciest TSK sú vždy v rozpočte plánované vyššie ako je potom reálne plnenie (pre roky 2009-2016, pozn.)…

Kapitálové výdavky, ktoré sú určené na správu a údržbu ciest TSK sú naozaj v rozpočte plánované vyššie, ako je ich reálne plnenie. Porovnávali sme kapitálové výdavky za roky 2009 až 2016, ktoré potvrdili toto tvrdenie. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Údaje o plánovaných výdavkoch a výška výdavkov, ktoré boli reálne použité na správu a údržbu ciest sa nachádzajú v záverečných účtoch TSK. Tabuľka zachytáva údaje o kapitálových výdavkoch TSK, ktoré boli plánované na správu a údržbu ciest, ich reálne plnenie a percentuálne vyjadrenie plnenia výdavkov voči plánom: