Volby 2017 PSK v RTVS

Iné, Martin Strižinec

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

…máme najnižšie HDP na obyvateľa (v Prešovskom samosprávnom kraji, pozn.)…

Prešovský samosprávny kraj (PSK) má najnižšie regionálne HDP na obyvateľa, Podľa najnovších dostupných údajov Štatistického úradu SR z roku 2015 je HDP na obyvateľa v PSK 8 630,811 eur (13 282,8 vo vyjadrení ako parita kúpnej sily). Celoslovenský priemer je pritom na úrovni 14 511,369 eur. Druhou najmenšou HDP na obyvateľa disponuje kraj Banskobystrický s hodnotou 10 520, 228 eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

…máme najnižšiu priemernú mzdu (v Prešovskom samosprávnom kraji, pozn.)…

Podľa údajov Štatistického úradu SR za rok 2016 je priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v Prešovskom samosprávnom kraji vo vyške 830 eur. Je to najnižšia nominálna mesačná mzda zo všetkých krajov. Na predposlednej priečke sa so sumou 897 eur nachádza Banskobystrický kraj. Priemerná nominálna mesačná mzda v Slovenskej republike v roku 2016 bola na úrovni 1 034 eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

…máme najvyššiu nezamestnanosť (v Prešovskom samosprávnom kraji, pozn.)…

Podľa posledných údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) zo septembra 2017 je miera evidovanej nezamestnanosti v Prešovskom samosprávnom kraji na úrovni 10,32 % druhou najvyššou na Slovensku. Najviac nezamestnaných je v Košickom samosprávnom kraji, a to 10,48 % (.xls, tab. 1). Výrok tak hodnotíme ako nepravdivý.

…opravujeme cesty II. a III. triedy, za posledných 10 rokov 200 mil. eur (…

Podľa záverečných účtov Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za obdobie rokov 2007-2016, teda obdobie posledných 10 rokov, vynaložil kraj na opravu a údržbu ciest II. a III. triedy 155 467 511 eur. Výrok hodnotíme ako nepravdivý. 

 
Správu a opravu komunikácií II. a III. triedy kraj zabezpečuje pomocou vlastnej organizácie Správa a údržba ciest PSK. Po sčítaní čerpania bežných výdavkov za správu a údržbu ciest podľa záverečných účtov Prešovského kraja z rokov 2007-2016 vyšlo, že kraj na práce v rámci kategórií Výstavba a oprava diaľníc a ciest a Správa a údržba ciest za obdobie posledných desiatich rokov minul 155 467 511 eur. "V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú vykazované bežné výdavky spojené s údržbou ciest II. a III. kategórie" (.pdf, s. 52).

Čerpanie bežných výdavkov organizáciou Správa a údržba ciest PSK vyzeralo v jednotlivých rokoch nasledovne. V roku 2007 činila celková suma 13 410 476 eur (.pdf, s. 3), v roku 2008 15 880 469 eur (.pdf, s. 3). V týchto rokoch platila na Slovensku slovenská koruna, ktorej hodnoty sme vydelili jej konverzným kurzom k euru (1 euro = 30,126 Sk). Originálne výdaje na stavbu a úpravu ciest boli 404 004 000 Sk v roku 2007 a 478 415 000 Sk v roku 2008. Ďalšie výsledné sumy sú už v eurách: 15 874 596 eur v roku 2009 (.pdf, s. 5), 14 411 592 eur v roku 2010 (.pdf, s. 4), 15 421 733 eur v roku 2011 (.pdf, s. 8), 14 929 734 eur v roku 2012 (.pdf, s. 8), 16 418 941 eur v roku 2013 (.pdf, s. 8), 15 794 449 eur v roku 2014 (.pdf, s. 8), 16 705 981 eur v roku 2015 (.pdf, s. 8), a 16 619 540 eur v roku 2016 (.pdf, s. 10).

Najmenej investícií za posledných 15 rokov išlo do Prešovského kraja, 57 miliónov eur, najviac do trenčianskeho – 360 miliónov eur

Podľa analýzy investičných stimulov od INESS bolo v posledných 15 rokoch (2002-2016) do Prešovského samosprávneho kraja (PSK) investovaných 57,3 miliónov eur a do Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 355,9 miliónov eur. V prípade PSK je to najnižšia a v prípade TSK najvyššia investovaná suma spomedzi všetkých slovenských krajov. Majerského výrok hodnotíme ako pravdivý.
Poslednú analýzu investičných stimulov, ktoré vláda SR udelila podnikateľom, zverejnil INESS 25. januára 2017. Dokument analyzuje stimuly obdobia rokov 2002-2016, teda posledných 15 rokov. „Udelenie“ stimulu znamená jeho odsúhlasenie podpisom zmluvy (a pre účely našej analýzy aj zverejnením v štatistike na stránke Ministerstva hospodárstva), nie však automaticky aj hotovostný tok" (.pdf, s. 1). V sledovanom období bolo na Slovensku 148 subjektom udelených 176 investičných stimulov v celkovej hodnote takmer 1,65 miliardy eur. Úspešné projekty sa mali postarať o vytvorenie 54 000 pracovných miest.
Do PSK bolo investovaných skutočne najmenej peňazí, 57,3 miliónov eur. Najväčší investičný stimul vo výške 355,9 miliónov eur dostal Trenčiansky samosprávny kraj. V prepočte na zamestnanca dostal TSK 49 720 eur a PSK len 28 537 eur. Prešovský kraj však dostal o dva stimuly (14) viac ako Trenčiansky (12). Najväčší počet stimulov dostali Košický (39) a Trnavský (29) samosprávny kraj (s. 3).