Volby 2017 BSK v RTVS

Iné, Martin Strižinec

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja pre obdobie 2017-2019 (.pdf, s. 95) uvádza, že maximálna kapacita všetkých domovov sociálnych služieb v pôsobnosti kraja je 1 536. Počítajú sa sem zariadenia pre seniorov, zariadenia podporovaného bývania, rehabilitačné zariadenia a podobne. Uvedený údaj je pravdivý.

Mestská časť Vajnory skutočne získala ocenenie Zlaté Vedro od portálu Odkaz pre starostu. V rokoch 2015 a 2016 ho MČ získala za predošlé roky, teda 2014 a 2015. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Portál Odkaz pre starostu funguje od roku 2010 a stal sa novou platformou občianskeho aktivizmu. O dva roky neskôr vzniklo ocenenie Zlaté vedro Milana Capáka. Názov nesie podľa aktivistu v Rožňave, ktorý na vlastné náklady a počas svojho voľného času opravoval výtlky v meste. Ocenenie má inšpirovať a vyzdvihnúť prácu tých starostov a starostiek, ktorí kontinuálne pracujú na vylepšovaní a zveľaďovaní svojej samosprávy. 

Ján Mrva rovnakým číslom argumentoval už v novembri 2016 v príspevku na oficiálnych stránkach bratislavskej mestskej časti Vajnory, ktorej je starostom. Konkrétne uviedol, že "Bratislava potrebuje kolektory na vstupe z východnej strany, odkiaľ prichádza do hlavného mesta 70 % dopravy". Nepodarilo sa nám ale zistiť pôvod tohto číselného údaju, a preto je výrok neoveriteľný.
Výsledky posledného celoštátneho sčítania dopravy na Slovensku od Slovenskej správy ciest (SSC) sú z roku 2015. Konkrétne v tomto dokumente sú zaznamenané ročné priemerné denné intenzity (RPDI) na cestách každej triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK), avšak ich smer alebo percentuálny údaj už nie. 

… v BSK chýba 4500 miest v škôlkach, aj keď škôlky sú v právomoci obcí a mestských častí, župa vlastní pozemky a objekty, ktoré môže poskytnúť…

V minulom roku chýbalo v Bratislavskom kraji celkovo 4 677 miest v materských školách. Ako uvádza Juraj Droba, správa škôlok je v právomoci obcí a mestských častí, no zároveň vyššie územné celky disponujú vlastnými pozemkami, s ktorými môžu nakladať. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Na základe Štatistickej ročenky pre materské školy za rok 2016, ktorú vypracoval Centrum vedecko-technických informácií SR (.xls) je možné sledovať, že ku dňu 15. septembra 2016 bolo v Bratislavskom kraji celkovo 4 677 evidovaných nevybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy. V rámci štátnych materských škôl išlo o 4 246 miest, v rámci súkromných škôl išlo o 82 miest a v cirkevných materských školách chýbalo dokopy 349 miest.
Na základe § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve obec pri výkone samosprávy zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením podľa siete:

a) základné umelecké školy,
b) materské školy,
c) školské kluby detí, ktoré sú súčasťou základnej školy,
d) centrá voľného času,
e) zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl,
f) jazykové školy pri základných školách,
g) strediská služieb škole,
h) školské internáty.

Na riešení problému s chýbajúcimi miestami v materských školách sa ale môžu podieľať aj samosprávne kraje. Na základe zákona č. 302/2001 Z. z.  o samospráve vyšších územných celkov sa v časti Pôsobnosť samosprávneho kraja môžeme dočítať, že "samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov". Okrem toho sa aj podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja (§ 4, ods. 1, pís. p).

Na základe zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov vyplýva, že pozemky či objekty VÚC (v tomto smere je možné hovoriť napríklad o 4 gymnáziách, 35 stredných odborných školách, 3 spojených školách, 2 konzervatóriách či 2 jazykových školách, ktoré sú v pôsobnosti BSK) by mohli byť využité aj v prospech vytvorenia nových miest v materských škôlkach a tým by mohlo dôjsť aspoň k čiastočnému vyriešeniu problému.
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) má v pôsobnosti 14 internátov (1 z internátov má ešte elokované pracovisko) a 58 škôl, čo je údaj veľmi blízky tvrdeniu Jána Mrvu, preto výrok hodnotíme ako pravdivý.

Podľa dokumentu ministerstva školstva Sieť škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a
pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky sa do zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 30. septembru 2017 patrilo 14 gymnázií,  2 konzervatóriá, 19 stredných odborných škôl, 6 stredných priemyselných škôl, 6 akadémií, 2 stredné umelecké školy, 2 stredné zdravotnícke školy, 3 spojené školy a dve jazykové školy (.pdf). Kraj je tiež zriaďovateľom 2 základných škôl, dokopy je to teda 58 škôl a 14 internátov. Pri určení celkového počtu tiež smerodajné, či súčasti spojených škol zarátavame samostatne alebo ako celok.