Trnava: komunálne voľby

Iné

Séria diskusií pri príležitosti novembrových komunálnych volieb, ktorú pripravila RTVS, pokračovala 31. októbra 2018 s kandidátmi na primátora mesta Trnava. Demagog.SK overil všetky výroky kandidáta Petra Bročku, ktorý má najväčšiu šancu získať kreslo primátora podľa prieskumu agentúry AKO pre televíziu TA3. Podľa preferencií by získal 71 percent hlasov.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Prostredníctvom webového portálu Základnej bázy údajov
pre geografický informačný systém, ktorý zabezpečuje Úrad geodézie kartografie a katastra SR, sme vyhľadali obe oblasti. V oblasti Kočišská sme vytýčili úsek, v ktorom mesto Trnava vlastní viac ako 100 hektárov pôdy. Stačí ak prostredníctvom tohto linku v danej oblasti kliknete na ľubovoľný pozemok a objavia sa informácie o jeho vlastníkovi.To isté platí aj pre oblasť Medziháj, kde má mesto vo vlastníctve ešte viac hektárov pôdy, resp. väčšie pozemky vo výmere nad 250 hektárov. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

…bola petícia (proti vyrúbaniu stromov na Hlbokej ulici, pozn.). Zastavili sme na poslednej tretine alebo približne v polovici zvyšok toho výrubu a budeme čakať s jeho realizáciou až do ukončenia všetkých revitalizačných opatrení.

Mesto Trnava začalo s výrubom drevín pod historickými hradbami na Hlbokej ulici v 17. januára 2017. Tento výrub oznámilo ešte vo februári v roku 2016 na internetovej stránke Mesta Trnava. Dôvodom bolo uvedené nevhodné druhové rozloženie, ich zlý zdravotný stav a zviditeľňovanie hradieb. Následne však 25. januára 2017 bol výrub pozastavený primátorom mesta, keďže bola oznámená petícia proti tomuto výrubu, v ktorej občania vyjadrili obavy zo zosuvu pôdy kvôli výrubu. V pôvodnej zmluve bolo na výrub určených 299 kusov drevín. Po petícii bol v dodatku ich počet upravený na 198 kusov, ako sa píše aj v dodatku k zmluve. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 
Mesto Trnava v tomto roku vydalo správu o výrube stromov a taktiež odpoveď na petíciu. V správe, bolo uvedené, že bolo vyrúbaných 198 kusov drevín, medzi nimi aj staré a poškodené, na ktoré súhlas na výrub potrebný nebol. 
V tejto správe sa ďalej píše, že požiadavke na zastavenie výrubu nie je možné vyhovieť: "Vašej požiadavke na zastavenie výrubu v danom území nie je možné vyhovieť, nakoľko v predmetnej
veci prebehlo správne konanie v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z .z. o ochrane prírody a krajiny v znení noviel. Pri konaní sa potvrdilo, že dreviny boli fyziologicky preschnuté v rozpätí 40% - nad 60%,
prestarnuté, s výskytom hnilobných dutín na kmeňoch a v korunách. Výrubom drevín bolo taktiež
zabezpečené zlepšenie vývojových podmienok hodnotnejších drevín zachovaných v poraste." 

198 kusov vyrúbaných drevín v minulom roku už bolo nahradených 211 kusmi nových odrastených stromov. V tomto roku sa však zistilo, že niektoré sa neujali, avšak podľa plánu majú byť túto jeseň znovu nasadené.

Petícia proti výrubu stromov na Hlbokej ulici bola odovzdaná na Mestský úrad v Trnave v prvej polovici júna 2018. Podpísalo ju viac ako 500 občanov

…došlo k dohode s VÚC, kde získame ďalších 80 parkovacích miest v zrekonštruovanom parkovacom dome takisto na (sídlisku, pozn.) Družbe.

O dohode medzi mestom Trnava a Trnavským samosprávnym krajom o vybudovaní osemdesiatich parkovacích miest na Starohájskej ulici (na sídlisku Družba) informoval Peter Bročka s trnavským županom Jozefom Viskupičom 23. októbra 2018. Má sa jednať o osemdesiat miest, ktoré vzniknú rekonštrukciou zanedbaného parkovacieho domu na Starohájskej ulici. Táto lokalita sa dlhodobo stýkala s dopravnými problémami, keďže je jednou z najfrekventovanejších v meste - v jej blízkosti sa nachádza poliklinika, krajský úrad, daňový úrad, či sociálna poisťovňa. Napriek celkovej kapacite parkovacieho domu, ktorá predstavuje stotridsať miest, bola využívaná len približne jedna tretina. Rekonštrukcia by mala vyriešiť najmä zatekanie dažďovej vody zo strechy, pričom bude využitá pre Slovensko unikátna technológia. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú viac než 160 tisíc eur a práce by mali byť hotové na prelome októbra a novembra 2018. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

…vedieme diskusie práve s vlastníkom tohto projektu o jeho odpredaní a o tom, aby samotný parkovací dom (na sídlisku Družba, pozn.) vybudovalo mesto (…).

Začiatok výstavby parkovacieho domu bol zastavený v roku 2015 keď investor požiadal o predĺženie termínu začiatku výstavby. Na základe dokumentov o oficiálnej komunikácii mesta so spoločnosťou Fortezza spol. s.r.o., ktoré k nahliadnutiu portálu Demagog.SK poskytol súčasný primátor mesta Trnava Peter Bročka, hodnotíme tento výrok ako pravdivý.

V roku 2013 mesto Trnava uzavrelo so súkromnou spoločnosťou Fotezza zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy no po tom, čo investor požiadal o predĺženie termínu mestské zastupiteľstvo tejto žiadosti v hlasovaní nevyhovel. Proti sa postavili aj obyvatelia dotknutého sídliska a proti začiatku výstavby spísali petíciu. 

Dokument, ktorý dostal k dispozícii Demagog.SK od Petra Bročku dokazuje, že medzi mestom Trnava a súkromnou spoločnosťou, ktorá mala parkovací dom vybudovať prebieha oficiálna komunikácia o postúpení potrebných náležitostí súvisiacich s odpredaním projektu parkovacieho domu na Hlinách. 

…existujú normy na to, ako parkovacie miesto, pokiaľ ho chcete vynucovať, má vyzerať. Ak by sme dnes urobili to, že vyznačíme všetky miesta, kde autá reálne parkujú tak jednak to nebudeme môcť urobiť a dôjde k redukcii tých reálnych parkovacích miest niekde až o 20 percent.

Projektovanie miestnych komunikácií upravuje norma STN 73 6110 z roku 2004. K tejto norme bola vydaná v roku 2006 oprava 1 (STN 73 6110/O1) a komentár k STN 73 6110. To, že osobné vozidlá kde môžu parkovať upravuje aj zákon o cestnej premávke, konkrétne §23. Mestský úrad v Trnave vypracoval štúdie o vyznačení legálnych parkovacích miest v lokalite na Saleziánskej ulici a na sídlisku Ľ. Podjavorinskej. V lokalite na Saleziánskej ulici pred bytovými domami č. 9,11,13,15,17,19 je v súčasnej dobe približní počet parkovacích miest 90.  Po vyznačení legálnych parkovacích miest by bol ich počet podľa nápočtu z ortofotomapy 72. Úbytok parkovacích miest v tejto lokalite by bol 18, čo predstavuje 20 %. Výrok na základe týchto informácií hodnotíme ako pravdivý. 
Nápočet parkovacích miest na Saleziánskej ulici podľa ortofotomapy
Návrh organizácie parkovania na Selaziánskej ulici