Traja najvyšší ústavní cinitelia v O5M12

O 5 minút 12, Martin Strižinec

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Podľa údajov Svetovej banky pre rok 2017 bola priemerná zamestnanosť v poľnohospodárstve v Európskej únii na úrovni 4,2 %. Podobne ani podľa údajov Eurostat nedosahuje miera zamestnanosti v poľnohospodárstve v EÚ hodnoty blízke 5 %. Výrok hodnotíme ako nepravdivý, keďže odchýlka v údaji o EÚ je viac ako tolerancia Demagog.SK 5 %.

V Poľsku vytvorili veľmi účinný nástroj a pracuje tam viac ako milión Ukrajincov, fantastických inžinierov, lekárov, a tak ďalej.

V Poľsku platí od začiatku roka 2018 nový zákon, ktorý uľahčuje zamestnávanie cudzincov z Arménska, Bieloruska, Gruzínska,  Moldavska a  Ukrajiny. Reagovalo ním tak na dopyt po práci ako aj zvýšenému záujmu občanov týchto krajín pracovať na území Poľska. Podľa rôznych štúdií počet Ukrajincov, ktorí chceli pracovať v Poľsku od roku 2014, bol približne milión ešte v roku 2017. Ku koncu roka 2017 bol však počet pracovných povolení v Poľsku pre obyvateľov krajín mimo Európskej únie približne 250 000. Podľa poľských úradov nezamestnanosti sa počet týchto povolení vydaných už v roku 2018 medzi januárom a aprílom pohyboval na úrovni okolo 100 000. V roku 2016 to bolo približne 126 000. Je pravdou, že počet registrácií Ukrajincov o pracovné povolenie v Poľsku presahuje jeden milión, avšak podľa čísel vydaných povolení je toto číslo menšie. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Na Slovensku fungujú 4 univerzitné nemocnice - 3 štátne (Univerzitná nemocnica Bratislava, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice a Univerzitná nemocnica Martin) a jedna cirkevná (Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava). Podľa zdravotníckej štatistiky "Posteľový fond v SR 2016" Národného centra zdravotníckych informácií "bolo k 31. 12. 2016 v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti s výnimkou kúpeľov 31 785 postelí. (...) 77,2 % posteľového fondu nachádzalo vo všeobecných nemocniciach, 17,4 % v špecializovaných nemocniciach, 4,3 % v liečebniach a 1,2 % v ostatných zariadeniach ako sú hospice, domy ošetrovateľskej starostlivosti a zariadenia biomedicínskej výskumu" (.pdf, s. 7). Presný počet lôžok v univerzitných nemocniciach táto publikácia neobsahuje. Počet lôžok v jednotlivých nemocniciach eviduje podľa dát získaných zo zdravotných poisťovní INEKO. Podľa jeho databázy približný počet lôžok v štátnych univerzitných nemocniciach bol za rok 2016 4 781. Ak zarátame cirkevnú univerzitnú nemocnicu, ich počet sa zvýši na 4 903. V prípade, ak zarátame aj lôžka vo fakultných nemocniciach, ich celkový počet sa zvýši na približne 12 tisíc. Výrok hodnotíme ako nepravdivý. 

Peter Pellegrini odkazuje na zvyšovanie platov učiteľov v porovnaní s ostatnými profesiami. V tejto súvislosti už Demagog.SK overoval niekoľko výrokov, naposledy 9. apríla 2018 výrok ministerky školstva Martiny Lubyovej v ktorom správne tvrdila, že platy učiteľov sa zvyšovali najviac spomedzi ostatných zamestnancov verejnej správy. Platy učiteľov sa zvýšili v septembri 2016, v septembri 2017 a v marci 2018 prisľúbilo ministerstvo školstva ďalšie zvyšovanie platov učiteľov od septembra 2018. Od septembra 2016 sa tak platy učiteľov navýšili o 12,36 %. Pre porovnanie, platy zamestnancov vo verejnej sfére v tom istom období narástli o 8,16 %. Tieto percentá boli vyrátané na základe zrealizovaných navýšení, teda nezohľadňujú plánované navýšenie učiteľom od septembra ani plánované navýšenie vo verejnej správe. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

V júni 2018 vyhlásilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR plánované zvyšovanie platov zamestnancov verejnej správy o 10% v roku 2019 a o 10% v roku 2020.

Národná rada schválila (…) zákon v oblasti duálneho vzdelávania, (…) takmer 120 poslancov to podporilo (…).

14. júna 2018 poslanci Národnej rady SR schválili vládny návrh novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Cieľom tejto zmeny zákona je podľa dôvodovej správy zefektívniť a optimalizovať systém duálneho vzdelania, "aby zodpovedali aplikačnej praxi a uľahčili vstup zamestnávateľom a stredným odborným školám do systému duálneho vzdelávania" (.rtf, s. 1). Zmeny by mali platiť už v školskom roku 2018/2019. Zmenu zákona v tretom čítaní podporilo len 101 poslancov. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.