Štrajk ucitelov – Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek

O 5 minút 12, Martin Strižinec, odkaz na videozáznam

24. januára sa v diskusii na RTVS stretli minister školstva Juraj Draxler a poslanec NR SR za SaS Martin Poliacik. Hlavnou témou bol štrajk ucitelov, ktorý sa mal zacat na další den – 25. januára. Do diskusie sa prostredníctvom telemostu zapojili aj Pavel Ondek, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku – organizácie, ktorá sa do štrajku nezapája, a tiež Branislav Kocan z Iniciatívy slovenských ucitelov, ktorá je hlavným organizátorom štrajku.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

..alarmy napríklad zverejnené iniciatívou A dosť alebo aj iné štatisticky ukazujú klesajúce výsledky v PISE

Poliačik reagoval týmto výrokom na počet rodičov, ktorí petíciou podporili štrajk učiteľov z dôvodu zlých výsledkov žiakov v medzinárodných testovaniach a nespokojnosťou zo stavu slovenského školstva. Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože Slovensko dosahuje v testovaniach PISE stále horšie výsledky, ktoré sú pod priemerom krajín OECD.

Kampaň "A DOSŤ! Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska!” je občianskou iniciatívou, ktorá upozorňuje na stav vzdelávania na Slovensku. Kampaň, ktorá potrvá od októbra 2015 do marcových parlamentných volieb, má za cieľ primäť politikov k navýšeniu financií do vzdelávania a k naštartovaniu zásadných zmien v školstve. Aktivisti kampane vidia hlavné problémy slovenského školstva v  nedostatočnom materiálnom zabezpečení škôl, nízkej motivácii na prácu pedagóga a slabom ekonomickom a sociálnom postavení všetkých zamestnancov školstva, ktoré vyplývajú z nekoncepčnosti pri jeho riadení a finančného poddimenzovania.

Slovensko vo výsledkoch štúdie OECD PISA 2012, ktorá overuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce, skončilo v matematickej gramotnosti na 34., v prirodovednej gramotnosti na 40. a v čitateľskej gramotnosti na 43. mieste. Slovensko sa v tejto štatistike nachádza výrazne pod priemernou úrovňou OECD. Z výsledkov PISA 2009 vyplýva, že Slovensko sa nachádza pod priemernou úrovňou OECD v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. 

Po prvýkrát od roku 2003 sú výsledky (
rok 2012, pozn.) slovenských žiakov vo všetkých troch oblastiach významne horšie, ako je priemerný výkon krajín OECD:z 34 krajín sme na 32. mieste v čitateľskej gramotnosti, 23.–29. mieste v matematike, na 28. –31.mieste v prírodných vedách.Výrazne narástlo zastúpenie žiakov v tzv. rizikovej skupine (s najnižšou úrovňou vedomostí). Zároveň významne pokleslo percentuálne zastúpenie žiakov v najvyšších vedomostných úrovniach vo všetkých troch sledovaných oblastiach. 
Oproti roku 2009 sa priemerný výkon našich žiakov znížil a až 28,2 % žiakov sa svojím výkonom zaradilo do tzv. rizikovej skupiny. To znamená, že títo žiaci nedisponujú ani najzákladnejšími čitateľskými zručnosťami, ktoré sú potrebné pre ich ďalšie vzdelávanie. (kampanadost.sk; .pdf, s.1)


My máme najvyššie percento zastúpenia žien v školstve zo všetkých krajín OECD.

Takmer vo všetkých krajinách OECD (okrem Japonska a Mexika) podľa rebríčka z roku 2013 (najnovšie údaje) prevažujú v školstve ženy. Na Slovensku tvoria ženy až 76% zamestnancov v školstve. V tejto hodnote sú zastúpené všetky stupne školstva (predškolské, primárne, sekundárne, terciárne). Nad nami je už len Taliansko so 78,3 % žien v školstve. Keďže nemáme najväčšie, ale druhé najväčšie percentuálne zastúpenie žien v školstve, hodnotíme výrok ako nepravdivý.

Ženy - učiteľky podľa krajín OECD:

S IUVENTOU sa deje čo? Tam ste dali sľub.

Podobný výrok, ktorý sa týkal budúceho využitia a podozrení z predaja areálu IUVENTY na Búdkovej ceste v Bratislave, sme už hodnotili v relácii O 5 minút 12 25. októbra 2015. Poslanec SaS Martin Poliačik myslí sľub, ktorý dal minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler v máji 2015, podľa ktorého Ministerstvo školstva nájde pre areál IUVENTY na Búdkovej opäť využitie pre deti a mládež. Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže podľa dostupných informácií Ministerstvo doteraz nenašlo prevádzkovateľa, ktorý by areál IUVENTY opäť sprístupnil verejnosti. 

Nevyriešenie budúcnosti areálu IUVENTY na Búdkovej ceste bolo jedným z dôvodov odvolávania ministra Juraja Draxlera v októbri 2015. Podozrenia SaS sa týkali možného predaja celého areálu IUVENTY Jurajovi Šaštinskému, bývalému developerovi, ktorý kúpil vo februári 2015 pozemky od reštituentov vedľa areálu IUVENTY. Poslanec SaS Martin Poliačik kritizoval najmä proces, ktorý má nájsť projekt, ktorý využije areál IUVENTY opäť pre deti a mládež.

"Ministerstvo musí zverejniť detailné
informácie o priestoroch, o tom, ako môžu byť využívané, aké sú
náklady za ich využívanie. Akým spôsobom sa dá logisticky tento priestor
využívať. Dávam do pozornosti, že stále nie je vysporiadaná príjazdová cesta
k budove,"
 podotkol Poliačik. Podľa jeho slov je taktiež dôležité poznať,
dokedy sa tieto projekty budú zbierať, aký je termín ich vyhodnotenia
a určenia projektu, s ktorým sa bude ďalej pracovať.

"Je dôležité, aby verejnosť kontrolovala, či sa
spĺňa istý časový rámec, ktorý minister pomenuje. Zároveň, či projekty budú
odovzdané, vyhodnotené a bude vyhlásené, ako sa pokračuje v práci na
Iuvente, načas"
(TASR).

..právo na štrajk je ústavné právo každého jedného občana tohto štátu.

Ústava Slovenskej republiky (.pdf) v článku 37 ods. 4 hovorí o práve na štrajk s odvolaním sa na zákon: "Právo na štrajk sa zaručuje. Podmienky ustanoví zákon. Toto právo nemajú sudcovia, prokurátori, príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených zborov a príslušníci a zamestnanci hasičských a záchranných zborov." 
V článku 54 ďalej konkretizuje: "...Osobám v povolaniach, ktoré sú bezprostredne nevyhnutné na ochranu života a zdravia, môže zákon obmedziť právo na štrajk," čiže obmedzuje štrajkovať len občanov v povolaniach, ktorých nevykonávanie pracovnej služby by mohlo byť životu nebezpečné. Poliačikov výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Môžeme vidieť, že existuje výnimka v rámci ústavného práva na štrajk. Vylučovacia podmienka však nie je viazaná na občianstvo, ale na výkon určitej profesie. Pokiaľ napríklad občan, ktorý je sudcom, prestane vykonávať túto funkciu a zamestná sa v inom povolaní, ktoré nie je súčasťou taxatívneho výpočtu v čl. 37 ods. 4, opätovne nadobudne právo na štrajk.

Dostali sme sa do situácie, že na drvivej väčšine škôl sa bude normálne učiť (počas štrajku, pozn.)

Podľa Ústavu informácií a prognóz školstva je na Slovensku skoro 7000 školských zariadení, ktoré by sa mohli zapojiť do štrajku. Počítali sme do toho aj materské školy, špeciálne školy, zuš-ky a ďalšie zariadenia, ktoré vykonávajú pedagogickú činnosť a môžu sa zapojiť do štrajku. Podľa Iniciatívy slovenských učiteľov je do štrajku zapojených 11 839 učiteľov z 763 škôl. Z toho vyplýva, že z niektorých škôl sa zapojili len jednotlivci. Podľa informácií TASR bolo 25. januára zavretých 301 škôl. Ostatné školy fungovali v provizórnom režime. Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže počet škôl zapojených do štrajku je minimálny.