Stav polície a dôvera verejnosti

V politike, Norbert Dolinský, odkaz na videozáznam

Prezident Policajného zboru SR Tibor Gašpar bol hostom relácie V politike v televízii TA3, kde hovoril o stave Polície SR a dôvere verejnosti voci nej. Z jeho vystúpenia v relácii sme vybrali a overili všetky faktické výroky.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

… za Národnú kriminálnu agentúru, lebo som v predchádzajúcom rozhovore započul, že robíme len drobnú kriminalitu a polícia nerieši závažné kauzy. No bolo na NAKA obvinených za existenciu 5 rokov, potom, čo sme ju zriadili v roku 2012, 5264 osôb.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) ako organizačná zložka Prezídia Policajného zboru vznikla 1. decembra 2012. O svojej činnosti informuje prostredníctvom výročných správ. Podľa týchto správ bolo za existencie NAKA od roku 2012 do 2016 obvinených celkovo 5426 osôb. Napriek odchýlke v počte osôb hodnotíme výrok ako pravdivý.

V roku 2012 od svojho vzniku NAKA trestne stíhala 271 osôb (.pdf, s. 6). V roku 2013 bolo trestne stíhaných 998 a väzobne stíhaných 268 osôb (.pdf, s. 8-9). Za rok 2014 bolo registrovaných 1213 trestne a 303 väzobne stíhaných osôb (.pdf, s. 5). Počas roku 2015 NAKA trestne stíhala 1038 osôb. Vo väzbe bolo stíhaných 258 osôb (.pdf, s. 3). Za rok 2016 bolo trestne stíhaných 864 a väzobne stíhaných 213 osôb (.pdf, s. 3). Celkovo teda NAKA stíhala 5426 osôb.

Štrukturovali sme obvodné oddelenia, zrovnoprávnili sme a spravodlivosti nastavili riadiace príplatky, ale aj minimálne počty na obvodnom oddelení (…).

Tibor Gašpar hovorí o zmenách v Policajnom zbore (PZ), ktoré sa udiali počas jeho pôsobenia ako prezidenta PZ. Od jeho nástupu do funkcie sa mala zmeniť štruktúra obvodných oddelení PZ, nanovo nastaviť systém príplatkov a zmeniť minimálny počet policajtov na obvodných oddeleniach. Kvôli nedostatku informácií prístupných pre verejnosť hodnotíme tento výrok ako neoveriteľný. 

Na stránke PZ SR sme nemohli nájsť žiadnu správu alebo vyhlášku, ktorá by hovorila o zmenách, ktoré uvádza Tibor Gašpar, preto pri analýze vychádzame hlavne z článkov z médií. 
Na základe článku denníka Pravda bola už v roku 2013 plánovaná reorganizácia policajného zboru. Mali byť posilnené najmä oblasti, kde je vysoká kriminalita. Naopak, v okresoch s nízkou kriminalitou sa počet zamestnancov mal znížiť, v niektorých prípadoch sa hovorilo aj o možnom úplnom zrušení policajnej stanice. Policajný prezident Tibor Gašpar sa v tom čase vyjadril, že policajti nebudú prerozdelení len medzi regióny, ale taktiež aj medzi jednotlivé služby. Najvýraznejšia zmena sa mala týkať východného Slovenska. Policajný zbor sa pritom výrazne reorganizoval už pred vstupom Slovenska do EÚ (.rtx).
 
V roku 2013, Tibor Gašpar zaviedol nový spôsob hodnotenia policajtov, ktorý ovplyvňuje odmeňovanie. Podľa nového spôsobu hodnotenia je policajt hodnotený na základe troch faktorov. Najvyššiu váhu má výkon služby, ktorý tvorí 60%, ďalšie dva faktory sú znalosť zákonov a dodržiavanie služobnej disciplíny, každý z nich má váhu 20%. Tieto kritéria sa ale líšia podľa regiónu. Rovnako môže byť toto hodnotenie ovplyvnené samotným občanom, ktorý môže podávať sťažnosti za neetické, nemorálne alebo nezákonne správanie policajta. 
V auguste 2017 došlo k zvyšovaniu platov policajtov. Navýšenie zasiahlo predovšetkým začínajúcich policajtov. Vtedajší nástupný plat policajta bol 520 eur. Ministerstvo nekonkretizovalo presnú sumu navýšenia, ale policajný odborár Magdoško tvrdil, že sa jedná o sumu približne 100 eur. Okrem začínajúcich policajtov navýšenie zasiahlo aj väčšinu ostatných policajtov, ktorí k dodatku ku kolektívnej zmluve dostali osobný príplatok zvýšený o 50 eur. Toto navýšenie malo byť financované z úspor, ktoré priniesla ministerstvu vnútra reforma ESO a úprava sociálneho zabezpečenia policajtov.

Nepodarilo sa nám vyhľadať žiadne nariadenie z čias Gašparovho pôsobenia, ktoré by hovorilo o minimálnom počte policajtov na obvodnom oddelení policajného zboru. Avšak počet policajtov sa pri Gašparovi zvýšil. V decembri 2015 vláda odsúhlasila posilnenie policajného zboru na nasledujúce tri roky o 2500 miest. V novembri 2015 sa takisto odsúhlasilo vytvorenie 300 nových tabuľkových miest na zahraničné misie policajného zboru. Z týchto 300 nových miest bolo 100 miest navýšených na úrade hraničnej cudzineckej polície a ďalších 200 bolo rozdelených. Takto sa zvýšili počty policajtov na obvodných oddeleniach, ktoré sú na hraniciach Slovenska s Maďarskom, Českom a Poľskom. 

Prezident Policajného zboru T. Gašpar bol vymenovaný do funkcie dňa 15. mája 2012. Spoločným cieľom ministra vnútra R. Kaliňáka a nového prezidenta Policajného zboru T. Gašpara sa stalo zlúčenie Úradu boja proti organizovanej kriminalite a Úradu boja proti korupcii do jednej inštitúcie. Národná kriminálna agentúra (NAKA) ako organizačná zložka Prezídia Policajného zboru vznikla 1. decembra 2012. Dôvodnosť jej vzniku spočívala v zvýšení efektivity služobnej činnosti
na úseku boja proti trestnej činnosti, ktorá svojím charakterom
predstavuje najzávažnejšie formy trestných deliktov. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

…čísla ku poškodzovaniu finančných zámerov európskych spoločenstiev, to je taká dobrá téma dnes, kedy sa hovorí o tých podvodoch v eurofondoch. V roku 2017 NAKA obvinila 92 osôb za tento trestný čin. To je útvar, kde sa tento trestný čin vyšetruje. Čiže nie na iných útvaroch. A objemovo tam išlo 4,5 milióna eur. V roku 2010 to bolo napríklad len 856 tisíc eur, čo sa stíhalo v trestných veciach.

Gašpar správne uvádza výšku škôd spôsobených v trestnom čine poškodzovania finančných zámerov Európskych spoločenstiev za rok 2010. Informácie o činnosti Národnej kriminálnej agentúry za rok 2017 nie sú nateraz dostupné, výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Národná kriminálna agentúra (NAKA), konkrétne Národná protikorupčná jednotka (NPKJ), je útvar, ktorý vyšetruje poškodzovanie finančných zámerov Európskych spoločenstiev. Štatistiky o trestnej činnosti v tomto odvetví sú uverejnené v jednotlivých výročných správach o činnosti za roky 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016. Podľa informácií o činnosti Národnej kriminálnej agentúry za rok 2016 bolo v hodnotenom období začaté trestné stíhanie za trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev v 55 prípadoch, pričom bola zdokumentovaná celková škoda vo výške 5 519 274 eur (.pdf, s. 27-28).

Z informácií o činnosti Úradu boja proti korupcii z roku 2010, ktorý vyšetroval trestné činy poškodzovania finančných zámerov Európskych spoločenstiev pred vznikom Národnej kriminálnej agentúry vyplýva, že celková výška spôsobenej škody bola za rok 2010 vyčíslená na sumu 856 432 eur (.pdf, s. 20).

V roku 2012, keď som nastupoval, 90 tisíc trestných činov, zaokrúhľujem. V roku 2017, keď sme uzavreli rok, 66 tisíc, to je o 24 tisíc trestných činov menej. Objasnenosť z 53% na dnešných skoro 60%.

Štatistiky kriminality v Slovenskej republike za rok 2012 ukazujú, že celková kriminalita sa v tom období pohybovala na úrovni 90 035 (.xml). V roku 2017 bolo celkovo spáchaných už len 66 215 trestných činov. Spomínané štatistiky vykazujú aj percentuálnu objasnenosť trestných činov - v roku 2012 to bolo 53 %  a v roku 2017 58,67 %. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Ministerstvo vnútra SR na svojej webovej stránke každoročne uverejňuje štatistiky týkajúce sa trestných činov za jednotlivý rok. V roku 2012 bolo v SR spáchaných celkovo 90 035 trestných činov všetkých druhov, čo korešponduje s údajom, ktorý vo svojom výroku vyslovil Tibor Gašpar. V roku 2017 bolo toto číslo o 23 820 trestných činov nižšie, keďže za tento rok bolo v rámci krajiny spáchaných už len 66 215 trestných činov. Zlepšila sa aj objasnenosť prípadov, keďže v roku 2012 bolo objasnených celkovo 47 883 prípadov (53%) a v roku 2017 38 848 prípadov (58,67 %).

V roku 2017 zaznamenala polícia 6132 prípadov násilnej trestnej činnosti. Objasnenosť bola v tomto prípade na úrovni 76,22 %. Vrážd bolo 57, objasnených bolo 39. V štatistike majetkovej trestnej činnosti v rámci minulého roka je evidovaných 25 154 prípadov s 41,64 % objasnenosťou. Polícia zaznamenala v uplynulom roku 5734 prípadov skrátenia dane a poplatkov, z toho 4082 sa im podarilo vyriešiť. Ide tak o objasnenosť 71,19 %. Z celkového počtu 10 615 obetí trestnej činnosti bolo 51,23 % mužov a 48,77 % žien. Z 42 911 páchateľov bolo 83,51 % mužov a 16,49 % žien.