Robert Fico vs. Béla Bugár

V politike, Richard Dírer, odkaz na videozáznam

Diskusia na TA3 medzi Robertom Ficom a Bélom Bugárom, na ktorú sa už postažoval aj Ivan Mikloš, mala byt o vystavovaní úctov medzi opozíciou a vládou. Miesto toho sa tematicky venovala všetkému možnému – volbe generálneho prokurátora, jazykovému zákonu, zákonu o štátnom obcianstve, odobratiu dôchodkov v roku 2006 alebo rozhodnutiam Ústavného súdu z nedávnej minulosti. Divák sa vela nového z relácie, v ktorej hral moderátor skôr pasívnu úlohu, nedozvedel.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Ak príde návrh na zbavenie imunity ktoréhokoľvek poslanca a budú uvedené dôvody, ktoré budú viesť k tomu, aby sme hlasovali za zbavenie imunity, poslanecký klub Kresťanskodemokratického hnutia budem nahovárať na to, aby hlasoval za zbavenie imunity bez ohľadu na to, či to bude Ďurkovský, alebo ako to bolo v minulom volebnom období pri pánovi Kvorkovi, ktorého žiaľ vtedy aj za pričinenia vládnej koalície parlament imunity nezbavil.

Ako uvádza pravda.sk, v prípade Jána Kvorku vtedajšia koalícia (Smer-SD, HZDS a SNS) zmietla zo stola návrh na zúženie imunity poslancov. SDKÚ aj KDH boli pripravené návrh podporiť.

Daniel Lipšic pre TASR uviedol "Sme proti tomu aby sa imunita týkala čohokoľvek iného ako výrokov v parlamente."

Ale ešte raz. Ústavný súd odmietol z 5 návrhov na protiústavnosť 4 a vyniesol nesúlad v článku 15, ktorý hovorí, Zákona 581, ktorý hovorí o tom, že zisk, čo je rozdiel medzi príjmom a výnosom, musí byť použitý len v zdravotníctve.

Ústavný súd 26. januára 2011 rozhodol, že obmedzovanie zdravotných poisťovní v slobodnom nakladaní so ziskom je protiústavné.Tlačové komuniké k rozhodnutiu Ústavného súdu (pdf.).

Ústavný súd vyniesol nesúlad § 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s Ústavou SR.

§ 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach hovorí:

"Ak po splnení zákonných povinností podľa osobitných predpisov 35aaa) a povinnosti uvedenej v odseku 1 písm. b) je pri verejnom zdravotnom poistení výsledkom hospodárenia kladný výsledok, možno ho použiť len na úhrady v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom, 25) a to najneskôr do konca kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa kladný hospodársky výsledok vytvoril, a spôsobom, ktorý by neohrozoval sústavné a účinné plnenie povinnosti zdravotnej poisťovne zabezpečovať pre poistencov dostupnosť zdravotnej zdravotnej starostlivosti podľa tohto zákona [odsek 1 písm. a)] a nebol by v rozpore s povinnosťou zdravotnej poisťovne uhrádzať poskytnutú zdravotnú starostlivosť riadne a včas."

Tlačové komuniké ďalej konštatuje, že ÚS v ďalších 5 bodoch návrhu poslancov nevyhovel.

A viete čo je zaujímavé? Že aj Ústavný súd v argumentácii nenapáda legitimitu tohto návrhu. To znamená, že nemôžu tvoriť zisk, ale hovorí o tom, že zákonodarca nedostatočne obhájil verejný záujem, pretože pôvodný zákonodarca stanovil tento subjekt, ako komerčný zo ziskom.

Kompletné rozhodnutie ÚS (sp. zn. PL. ÚS 3/09) zatiaľ nie je dostupné. K dispozícií máme len Tlačové komuniké k rozhodnutiu.

V tomto komuniké nie je nikde napísané, že zákonodarca nedostatočne obhájil verejný záujem. Nález ÚS hovorí:

"1. Ustanovenie § 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 20 ods. 1 a 4 a čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd."

Na druhej strane je pravda, že v ďalších bodoch ÚS nevyhovel podnetom poslancov a v 3. bode uvádza:

"Ústavný súd nespochybňuje tvrdenie skupiny poslancov, že prostredníctvom § 15 ods. 6 zákona o zdravotných poisťovniach sa zásadným spôsobom obmedzilo pôsobenie princípov trhovej ekonomiky vo sfére verejného zdravotného poistenia (odsek 1) a tiež to, že ide o legislatívne opatrenie, ktoré neslúži na ochranu a podporu hospodárskej súťaže (odsek 2). Na druhej strane zdôrazňuje, že princípy vyjadrené v čl. 55 ústavy nemožno chápať absolútne. Ak ústavný súd v rozhodnutí PL. ÚS 13/97 v nadväznosti na vtedy platnú úpravu ustanovenú zákonom č. 273/1994 Z. z. uviedol, že "Zdravotné poistenie... patrí k tým spoločenským vzťahom, ktoré vo verejnom záujme sú vyňaté z hospodárskej súťaže", tak tým zároveň vyslovil aj právny názor, že je z ústavného hľadiska akceptovateľná aj taká právna úprava verejného zdravotného poistenia, v rámci ktorej sa pôsobenie nástrojov trhovej ekonomiky, a teda aj hospodárskej súťaže vylúči, alebo výrazným spôsobom obmedzí. Zavedenie takejto organizácie verejného zdravotného poistenia preto nemožno vylúčiť aj do budúcnosti, o to viac, že sa v takejto podobe uplatňuje vo viacerých štátoch Európskej únie."

Ústavný súd rozhodol, že toto konanie bolo protiústavné a naša vláda, alebo vláda Roberta Fica musela vyplatiť 2,1 miliardy.

Ide o novelu zákona, ktorá zmenila kritéria uznávania invalidity. Novelu zákona predkladal Ludovít Kaník.

"Poistencovi, ktorému bolo preskúmané trvanie invalidity podla § 263 ods. 2 úcinného do 18. júla 2006 (dalej len 'predchádzajúce ustanovenie' - ide o ustanovenie, o ktorom Ústavný súd SR rozhodol, že nie je v súlade s Ústavou SR), Sociálna poistovna preskúma trvanie invalidity alebo ciastocnej invalidity podla zákona úcinného do 31. decembra 2003..."

Celkovú sumu, ktorú Sociálna poistovna vyplatila sa nám zistit nepodarilo. V clánku portálu sme.sk sa ako predpokladaná ciastka udáva 900 miliónov slovenských korún. Podla pravda.sk by sa náklady na vyplácanie do roku 2010 mohli vyšplhat až na 2,6 miliardy korún.

Pán predseda Hrušovský, vtedy predseda Národnej rady, aj pán Bugár, ako podpredseda Národnej rady hlasovali za zákon ( zákon o sociálnom poistení pozn.).

Poslanci Hrušovský a Bugár hlasovali za zákon o sociálnom poistení.