Rádio Expres: Prezidentskí kandidáti

Iné, Braňo Závodský, odkaz na videozáznam

Demagog.SK overil tri duely (Carnogurský vs Mezenská, Kiska vs. Knažko, Fico vs. Procházka) prezidentských kandidátov v Rádiu Expres, ktoré sa uskutocnili v dnoch 6.-11.3.2014.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Ja predovšetkým viem, a bolo to priznané, že pán Haščák bol na varenú klobásu u pani Radičovej v rodinnom dome. (Odpoveď na otázku, či Robert Fico bol na stretnutí so šéfom finančnej skupiny Haščákom v byte podľa údajného spisu Gorila, pozn.).

Podobný výrok o stretnutí I. Radičovej s Haščákom u nej doma sme overovali už v minulosti v relácii Na telo 12. februára 2012. I. Radičová potvrdila stretnutie s Haščákom u nej doma. Demagog.SK neoveruje čo Haščák na návšteve konzumoval. 

Po počiatočných popieraniach stretnutia, zo strany vtedajšej premiérky Ivety Radičovej a Úradu vlády SR, na vyjadrenia PENTY o stretnutí "Medzi verejných činiteľov, s ktorými zástupcovia Penty komunikovali, patrila aj premiérka Radičová," odpovedali. Neskôr I. Radičová priznala stretnutia s Haščákom. Uviedla však, že návštevy sa uskutočnili v období, keď nebola na vysokých politických pozíciach. Na otázku či pána Haščáka radí medzi svojich priateľov odpovedala  „Ja pána Haščáka poznám, to je všetko.“ 

Vy ste v nedeľu v TA3 povedali, že prezidenta nemá čo zaujímať nezamestnanosť, zdravotníctvo, školstvo.

Robert Fico sa v Predvolebnej debate v nedeľu 9. marca 2014 na TA3 skutočne vyjadril k téme prezidenta vo vzťahu k nezamestnanosti a zdravotníctvu. Vo svojom príspevku ale netvrdil, že prezident sa nemá zaujímať o spomenuté témy, ako to tvrdí Radoslav Procházka, ale v kontexte diskusie špecifikoval právomoci prezidenta vymedzené Ústavou SR, medzi ktoré riešenie nezamestnanosti či zdravotníctva nepatrí. Radoslav Procházka zveličuje vyjadrenie Roberta Fica, čím sa snaží vytvoriť nesprávny dojem o vyjadrení premiéra. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.

TA3, 9. marca 2014:

"Podľa Ústavy Slovenskej republiky, nemám ju pred sebou ale zacitujem ju.Prezident zastupuje krajinu dovnútra aj navonok a dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy.Toto je pravdepodobne aj najlepšia definícia prezidenta a nie je dobré ak vytvárajú niekorí kandidáti ilúziu, že prezident je tu na to, aby riešil typické exekutívne veci ako je nezamestnanosť, situáciu v zdravotníctve alebo niekde inde. Prezident nemá žiadne takéto právomoci. Jednoducho ich nemá. Ja by som od funkcie prezidenta očakával niečo iné..."

Vy ste dostali tú najvyššiu dôveru akú tu kto kedy dostal v parlamentných voľbách (politická strana, pozn.).

Politická strana SMER-SD na čele s Robertom Ficom skutočne získala v posledných parlamentných voľbách z roku 2012 doteraz najvyšší počet hlasov od občanov v modernej histórii Slovenska. Získala 44,41 percenta všetkých hlasov, čo znamená, že celkove jej vyjadrilo podporu vyše 1,1 milióna obyvateľov. To jej zabezpečilo 83 poslaneckých mandátov v NR SR.

Doteraz najvyšší volebný zisk držalo Mečiarove HZDS, ktoré vo voľbách v roku 1992 získalo 37,3 % všetkých hlasov, čo mu vtedy zabezpečilo 73 poslaneckých kresiel.

Judikatúra Ústavného súdu v tomto (možnosti zablokovať menovanie člena vlády, pozn.) dlhodobo hovorí, že prezident republiky môže skúmať zákonné kritéria a spôsobilosti tej osoby na výkon funkcie.

Radoslav Procházka správne interpretuje judikatúru Ústavného súdu SR, týkajúcu sa menovania a odvolania členov vlády prezidentom, preto výrok hodnotíme ako pravdivý.

Právomoc prezidenta vymenúvať (a odvolávať) členov vlády je zakotvená (.pdf) v článku 102 ods. 1 písm. g) Ústavy: "Prezident (...) vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády Slovenskej republiky, poveruje ich riadením ministerstiev a prijíma ich demisiu; predsedu a ostatných členov vlády odvoláva v prípadoch uvedených v čl. 115 a 116."

Relevantný je tiež článok 111, podľa ktorého "Na návrh predsedu vlády prezident Slovenskej republiky vymenuje a odvolá ďalších členov vlády a poverí ich riadením ministerstiev. Za podpredsedu vlády a ministra môže vymenovať občana, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky."

V súvislosti s vymenovaním člena vlády vznikol konflikt medzi prezidentom (M. Kováč) a premiérom (V. Mečiar) už v roku 1993. Kováč vtedy odmietol vymenovať I. Lexu za ministra, hoci Mečiar na tomto mene trval. Vtedajší prezident preto požiadal Ústavný súd o výklad relevantných ustanovení Ústavy SR.

Výsledkom bolo uznesenie (.pdf) I. ÚS 39/93, ktoré potvrdilo prezidentovo právo kandidáta na člena vlády nevymenovať. Podľa výkladu Ústavného súdu, "Vo vzťahu k predsedovi vlády Slovenskej republiky Ústava Slovenskej republiky upravuje prezidentovu právomoc vymenovať a odvolať predsedu vlády (čl. 110 ods. 1). Okrem toho mu priznáva dominantné postavenie voči predsedovi vlády po prijatí demisie podanej členom vlády, alebo po odvolaní člena vlády, pretož?e prezident určí, ktorý z členov vlády bude dočasne spravovať veci člena vlády, ktorého demisiu prijal (čl. 116 ods. 7). Pre tento prejav vôle prezidenta Slovenskej republiky Ústava Slovenskej republiky nevy?žaduje ani návrh, ani súhlas predsedu vlády. Naopak, predsedovi vlády Slovenskej republiky Ústava Slovenskej republiky nepriznáva právomoci vo vzťahu k prezidentovi. Táto okolnosť znemož?ňuje prijatie takej interpretácie Ústavy Slovenskej republiky, ktoré by priznalo prezidentovi Slovenskej republiky v?šeobecnú povinnosť prijať podnety a návrhy predsedu vlády bez mož?nosti ich odmietnuť."

Uznesenie ústavného súdu síce nepoužíva termín "zákonné kritériá a spôsobilosti", ale keďže viaže vymenovanie na "prejav vôle" prezidenta, je zrejmé, že prezident tieto kritériá môže preskúmať. Teoreticky by podľa tohto uznesenia mohol skúmať aj iné, napr. etické, resp. morálne kritériá. V podobnom kontexte sa v diskusii v rádiu Expres o tejto právomoci vyjadroval aj Milan Kňažko, ktorý však na rozdiel od Procházku pochybil v tom, že hovoril nielen o právu, ale aj o "povinnosti" prezidenta vymenovať kandidátov, ak spĺňajú určité kritériá. Spomínané uznesenie I. ÚS 39/93 pritom konštatuje iba to, že "ak sú splnené všetky Ústavou Slovenskej republiky určené podmienky, prezidentovi Slovenskej republiky vzniká povinnosť návrhom predsedu vlády Slovenskej republiky sa zaoberať".

Po roku 2001, kedy bol v rámci tzv. "veľkej novely" ústavy novelizovaný aj článok 111 a formulácia "vymenúva a odvoláva (ďalších členov vlády)" sa upravila na "vymenuje a odvolá" (pozri napr. prehľad v Cibulka (.pdf), str. 104-106). Vznikli preto úvahy, či výklad ústavného súdu SR ešte stále platí. R. Procházka však správne pomenúva minimálne jeden z prístupov k problému, ktorý stále možno oprieť aj o priamu formuláciu ústavného textu. Čl. 102 ods. 1, písm. g) ústavy, ktorý klasifikuje vymenovanie a odvolanie členov vlády ako prezidentovu právomoc, totiž dodnes (aj po novele z roku 2001) ponecháva v platnosti formuláciu "vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády Slovenskej republiky."

Rovnako nemáme problém podporiť definíciu manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy, tak ako je to teraz v zákone o rodine.

Podobný výrok sme overovali v prezidentskej debate TA3, 9 marca 2014. Zákon o rodine definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy, pričom dodáva v druhej vete, že ide o jedinečný zväzok. Návrh ústavnej zmeny už definuje manželstvo v jednej vete ako jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy. Predkladaný návrh pridáva slová "jedného resp. jednej". Nejde o zásadnú zmenu vo formulácii, preto výrok hodnotíme ako pravdivý.

Fico o zámere ústavne spresniť definíciu manželstva tak ako je formulovaný v Zákone č.36/2005 Z.z. o rodine hovoril na tlačových besedách (TA3,25. februára 2014 a TA3,26. februára 2014)
Zákon č.36/2005 Z.z. o rodine:

Čl. 1

Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne chráni a napomáha jeho dobro. Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí.

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla PAŠKU a Pavla HRUŠOVSKÉHO na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky:

1. V čl. 41 odsek 1 znie:

 „(1) Manželstvo je jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.“.